353/1996

Given i Helsingfors den 24 maj 1996

Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92) 6 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 28 juni 1994 (627/94), samt

fogas till förordningen en ny 3 b § som följer:

3 b §
Enhetspriser för yrkeshögskolor

Enhetspriset i sådan utbildning vid en yrkeshögskola som på grund av den studerandes handikapp eller av därmed jämförbar orsak förutsätter särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster är 50 procent högre än enhetspriset i annan utbildning som leder till samma examen.

6 §
Beräkning av elevantalen

När de elevantal skall beräknas som avses i denna paragraf kan en elev räknas som elev högst så länge som studierna på heltid kan ta i anspråk. En studerande som avlägger yrkeshögskoleexamen kan dock räknas som studerande högst den tid som motsvaras av studiernas omfattning. En elev kan samtidigt räknas som elev endast vid en läroanstalt. Elever vid vuxengymnasier och gymnasiers vuxenlinjer och elever i yrkesutbildning som ordnas i form av kvällsundervisning kan dock räknas till elevantalen vid två läroanstalter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Denna förordnings 3 b § tillämpas när enhetspriser för yrkeshögskolorna för år 1997 fastställs.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.