337/1996

Given i Helsingfors den 20 maj 1996

Lag om ändring av 8 § lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 5 mom. lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 januari 1993 (51/93), som följer:

8 §
Fullgörande av förhandlingsskyldighet

Vad 2 och 3 mom. stadgar tillämpas inte när företaget är i likvidation eller konkurs. Om företaget är föremål för förfarande enligt lagen om företagssanering (47/93), iaknlas i stället för den tid om tre månader som nämns i 2 mom. en tid om en månad. I frnla om de överföringar till anställning på deltid, permitteringar och uppsägningar samt utbildnings- och omplaceringsavgöranden i samband därmed som avses i 41 a § 1 mom. 1 punkten lagen om arbetsavtal (320/70) och 43 a § 1 mom. 1 punkten sjömanslagen iaknlas dock en tid om sju dagar.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996.

RP 199/95
ApUB 1/96
RSv 31/96

Helsingfors den 20 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.