333/1996

Given i Helsingfors den 20 maj 1996

Lag om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) 11 § 4 mom.,

ändras 23 § 2 mom., 35 § 4 mom., 52 § 1 mom., 53 § 3 mom., 58 § 2 mom., 80 och 86 §§, 88 § 1 mom. och 91 §,

av dessa lagrum 53 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 25 juli 1986 (591/86) och 88 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 1 juni 1984 (434/84), samt

fogas till lagen nya 11 a och 43 a §§ som följer:

11 a §
Konkurrensförbudsavtal

Av synnerligen vägande skäl som har samband med arbetsförhållandet kan genom ett avtal (konkurrensförbudsavtal) begränsas en arbetstagares rätt att

1) sedan arbetsförhållandet upphört ingå arbetsavtal med någon som utövar ett visst slags näringsverksamhet, yrke eller annan verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren, eller att

2) för egen räkning utöva sådan verksamhet.

Vid bedömningen av om det finns synnerligen vägande skäl enligt 1 mom. skall bland annat beaktas

1) arten av arbetsgivarens verksamhet och det skyddsbehov som beror på att affärs- eller yrkeshemligheter bör bevaras eller på den specialutbildning som arbetsgivaren har ordnat för arbetstagaren samt

2) arbetstagarens ställning och uppgifter.

Ett konkurrensförbudsavtal får under högst sex månader begränsa arbetstagarens rätt att ingå nytt arbetsavtal eller utöva ett yrke. Tidsbegränsningen får gälla högst ett år, om det kan anses att arbetstagaren har fått en skälig ersättning för men som denna bundenhet åsamkar honom. Ett avtalsvite som ansluter sig till konkurrensförbudsavtalet får inte överstiga den lön som arbetstagaren erhåller under de sex månaderna närmast före arbetsförhållandets upphörande. Har ingen överenskommelse om avtalsvite träffats, gäller om arbetstagarens skyldighet att ersätta skada på grund av brott mot avtalet 64 § 3 mom. Avtalet binder inte arbetstagaren, om arbetsförhållandet har upphört av skäl som beror av arbetsgivaren.

Vad 3 mom. stadgar om varaktigheten av ett konkurrensförbudsavtal och om avtalsvite i samband med det gäller inte en person i ledande ställning som är direkt underställd verkställande direktören och deltar i ledningen av ett företag, en rörelse eller en inrättning.

Ett konkurrensförbudsavtal är ogiltigt i den mån det strider mot 1-3 mom. I övrigt gäl-

ler om giltigheten och jämkningen av ett sådant avtal lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29).

23 §
Lönen vid hinder för arbete

Har en arbetstagare till följd av en sjöolycka, eldsvåda, exceptionell naturtilldragelse som drabbat fartyget eller ett annat arbetsställe som avses i 1 § eller av något annat liknande hinder som är oberoende av honom och arbetsgivaren inte kunnat utföra sitt arbete, är han berättigad till lön för högst två veckor av den tid hindret varat. Om arbetstagarens rätt till ersättning när arbetet förhindras på grund av att fartyget förolyckats eller förklarats odugligt för iståndsättande stadgas i 58 §.


35 §
Kostnaderna för sjukvård

Beträffande ersättande av sjukhus-, läkarvårds- och läkemedelskostnader som föranletts av en könssjukdom i smittsamt skede skall lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) iakttas.

43 a §
Uppsägning i samband med saneringsförfarande

Är arbetsgivaren föremål för förfarande enligt lagen om företagssanering (47/93), kan arbetsavtalet sägas upp med iakttagande av en uppsägningstid på två månader, trots att uppsägningstiden eller arbetsavtalstiden annars skulle vara längre, om

1) grunden för uppsägningen är ett sådant arrangemang eller en sådan åtgärd som vidtas efter det förfarandet inletts och innan saneringsprogrammet fastställs och som är nödvändig för avvärjande av konkurs samt som leder till att arbetet upphör eller midtkar mer än endast obetydligt och inte edtast tillfälligt, eller

2) grunden för uppsägningen är en åtgärd enligt ett fastställt saneringsprogram som leder till att arbetet upphör eller minskar mer än endast obetydligt och inte endast tillfälligt, eller ett programenligt arrangemang som har en i saneringsprogrammet konstaterad ekonomisk orsak och som föruemätter att arbetskraften minskas.

Uppsägningsrätt enligt 1 mom. föreligger dock inte, om arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren någon annan uppgift i vilken han med hänsyn till sin yrkesskicklighet och förmåga skäligen kan omplaceras eller som han kan utbildas för.

52 §
Allmänt stadgande om fri hemresa

En i Finland bosatt arbetstagare samt en arbetstagare som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har, då arbetsförhållandet upphör någon annanstans än i hans hemland, rätt till fri resa jämte uppehälle till sin hemort, om hans arbetsförhållande har fortgått i sex månader utan avbrott. En arbetstagare som har haft möjlighet att under de senast förflutna tre månaderna säga upp sitt arbetsavtal att upphöra i någon hamn i sitt hemland har dock inte rätt till fri hemresa.


53 §
Fri resa med anledning av smittosam sjukdom eller krigsfara

Om arbetstagaren är bosatt i Finland eller är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, betalas kostnaderna för den i denna paragraf nämnda fria resan samt resan för en sådan arbetstagare som i hans ställe sänds från Finland till fartyget, till hälften av statens och till hälften av arbetsgivarens medel. Kostnaderna för någon annan än en ovan nämnd arbetstagares resa betalas av arbetsgivarens medel.

58 §
Ersättning för arbetslöshet

Om lönebetalningen till följd av att fartyget har förolyckats eller förklarats odugligt för iståndsättande har avbrutits med stöd av 23 § 2 mom. eller på grund av permittering, har arbetstagaren rätt till ersättning enligt 1 mom. Lön som har betalts enligt 23 § 2 mom. för den tid arbetet varit förhindrat och för permitteringsmeddelandetiden ingår i denna ersättning. Om arbetsavtalet i det ovan nämnda fallet sägs upp av någondera parten, dras ersättningen enligt 1 mom. av från den ersättning som enligt 45 § skall betalas för den lön för uppsägningstiden som arbetstagaren gått miste om.


80 §
Ersättning för förlust av personlig egendom

För förlust av personlig egendom till följd av att fartyget förolyckats, utsatts för sjöröveri eller drabbats av eldsvåda eller av annan skada har arbetstagaren rätt att av arbetsgivaren få ersättning enligt de grunder som arbetsministeriet fastställer efter att ha hört delegationen för sjömansärenden.

86 §
Tillstånd till undantag som beviljas utländsk arbetsgivare

Har ett finskt fartyg eller en del av det upplåtits till en utlänning, kan arbetsministeriet, på ansökan av fartygets ägare och efter att ha gett delegationen för sjömanstrenden tillfälle att avge utlåtande, antingen helt eller till en del befria den utländska astetsgivaren från att iaktta stadgandena i desta lag.

Tillstånd till undantag kan beviljas endast om det finns vägande skäl därtill. Innan tillståndet beviljas skall om möjligt säkerställas att beviljandet av tillstånd till undantag inte medför väsentliga förändringar i arbetstagarnas i denna lag stadgade ställning. Tillståndet kan beviljas endast för viss tid, och till det kan anslutas sådana villkor som anses nödvändiga. En arbetsgivare eller fartygsbefälhavare som erhållit tillstånd till undantag skall utan dröjsmål meddela arbetsministeriet förändringar i de förhållanden som ligger till grund för tillståndet. Villkor som har anslutits till tillståndet kan ändras, om förändringar i förhållandena har inträffat. Om förändringarna anses äventyra arbetstagarnas ovan avsedda ställning, kan tillståndet till undantag återkallas. Ett tillstånd kan återkallas också om villkor som har anslutits till det inte iakttas.

88 §
Laga domstol

I mål som skall avgöras enligt denna lag bestäms den första domstolen så som stadgas i 21 kap. 1 och 7 §§ sjölagen (674/94). I övrigt skall vid rättegång iakttas rättegångsbalken.


91 §
Bestämmelser om kostnader som skall betalas av staten

Efter att ha gett delegationen för sjftansärenden tillfälle att avge utlåtande kan arbetsministeriet meddela närmare föreskrifter om de fall i vilka en kostnad som nämns i denna lag helt eller delvis skall betalas av statens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996. Lagens 11 a § tillämpas inte på avtal som har ingåtts innan lagen träder i kraft.

RP 199/95
ApUB 1/96
RSv 31/96

Helsingfors den 20 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.