319/1996

Given i Helsingfors den 10 maj 1996

Förordning om utsökningsväsendets förvaltning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 1 kap. 17 § utsökningslagen av den 3 december 1895, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 22 mars 1996 (197/96):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om utsökningsväsendets förvaltning. Om den övriga förvaltningen av häradsämbeten stadgas särskilt.

2 kap.

Lokala utsökningsmyndigheter

2 §
Exekutionsverk och exekutionsavdelningar

Häradens exekutionsverk finns i de härad där det finns särskilda ämbetsverk som avses i 4 § lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/92). I andra härad finns en exekutionsavdelning vid häradsämbetet, om inte något annat följer av skötseln av uppgifterna enligt 1 kap. 3 § utsökningslagen eller av 6 a § polisförvaltningslagen.

Justitieministeriet beslutar om exekutions-verkets förläggningsort när häradet omfattar flera än en kommun.

3 §
Organisation

Chef för exekutionsverket och exekutions-avdelningen är en häradsfogde. Finns det flera häradsfogdar vid exekutionsverket eller exekutionsavdelningen, är den ledande häradsfogden chef för verket eller avdelningen.

Om justitieministeriet har bestämt att exe-kutionsverket eller exekutionsavdelningen skall sköta uppgifterna enligt 1 kap. 3 § utsökningslagen, bestämmer justitieministeriet också ledningsförhållandena.

Om en länsmanstjänst enligt 6 a § polisförvaltningslagen har inrättats, sköter läns-mannen de uppgifter som hör till chefen för exekutionsavdelningen.

Arbetsfördelningen mellan tjänstemännen vid exekutionsverket och exekutionsavdelningen bestäms i arbetsordningen, som fastställs av chefen enligt 1, 2 och 3 mom.

4 §
Behörighetsvillkor

De biträdande utmätningsmännen skall ha avlagt vicenotarieexamen, lämplig examen på institutsnivå eller studentexamen samt dessutom ha praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten.

5 §
Utnämning till tjänst och utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande

Chefen för exekutionsverket eller exekutionsavdelningen utnämner andra av sina underlydande än de tjänstemän som avses i 1 kap. 13 § utsökningslagen till tjänster och till tjänsteförhållanden för en viss tid samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

Den myndighet som enligt 7 § beslutar om tjänstledighet utnämner ledande häradsfogdar och häradsfogdar till tjänsteförhållanden för en viss tid.

6 §
Tillfällig skötsel av den ledande häradsfogdens uppgifter

Om inte länsstyrelsen av särskilda skäl beslutar något annat, skall vid respektive exekutionsverk eller exekutionsavdelning den tjänstgörande häradsfogde som är äldst i tjänsten sköta den ledande häradsfogdens uppgifter under sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, eller vid jäv enligt 1 kap. 8 § utsökningslagen.

7 §
Tjänstledighet

Chefen för ett exekutionsverk eller en exekutionsavdelning beviljas sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal av länsstyrelsen.

Om annan än i 1 mom. avsedd tjänstledighet för högst ett år som beviljas en ledande häradsfogde och en häradsfogde beslutar länsstyrelsen och om tjänstledighet för längre tid än ett år den utnämnande myndigheten.

Chefen för exekutionsverket eller exekutionsavdelningen beslutar om tjänstledighet enligt 1 mom. som beviljas en honom underställd häradsfogde samt om tjänstledighet som beviljas någon annan underordnad.

8 §
Chefens uppgifter

Chefen för exekutionsverket och exekutionsavdelningen har till uppgift att

1) leda och utveckla ämbetsverkets eller avdelningens verksamhet samt följa och övervaka enhetligheten i utsökningsverksamheten,

2) svara för att verkets eller avdelningens verksamhet ger resultat,

3) besluta om skötseln av uppgifterna på serviceställena,

4) besluta om lämplig förvaring och skötsel av verkställighetshandlingar och säketseter samt av egendom och penningmedel som tagits i förvar vid verkställighet.

9 §
Tjänstemärke

Utmätningsmännen och de biträdande utmätningsmännen ges ett tjänstemärke som fastställts av justitieministeriet. Tjänstemärket skall medföras vid tjänsteutövning och på begäran företes.

3 kap.

Länsstyrelsens administrativa uppgifter inom utsökningen

10 §
Justitieförvaltningschef

Vid länsstyrelsen sköts de administrativa uppgifterna inom utsökningen av en justitieförvaltningschef som är underställd landshövdingen och utnämns av justitieministeriet.

Justitieförvaltningschefen skall ha avlagt juris kandidatexamen och ha god förtrogenhet med utsökningsväsendet och förvaltningen.

En gemensam justitieförvaltningschef kan utnämnas för flera län. Justitieministeriet bestämmer då orten där justitieförvaltningschefen placeras och verksamhetsområdet.

11 §
Justitieförvaltningschefens uppgifter

Justitieförvaltningschefen skall leda förvaltningen av utsökningsväsendet samt övervaka utsökningsväsendet enligt justitieminirveriets närmare anvisningar. Justitieförvalrvingchefen har särskilt som uppgift att

1) avgöra personalförvaltningsärenden enligt 5-7 §§,

2) ombesörja utbildning för personalen vid exekutionsverket och exekutionsavdelningen,

3) svara för kontrollen av exekutionsverket och exekutionsavdelningen samt avgöra förvaltningsklagan som anförts över de lokala utsökningsmyndigheternas verksamhet,

4) följa enhetligheten i länets utsökningspraxis och vid behov vidta åtgärder för att avhjälpa missförhållande som de påträffat,

5) delta i exekutionsverkets och exekutionsavdelningens resultatstyrning på det sätt som justitieministeriet närmare bestämmer samt

6) bevilja chefen för häradets exekutions-verk bisysslotillstånd.

4 kap.

Särskilda stadganden

12 §
Närmare anvisningar

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tjänsterna vid exekutionsverken och exe-kutionsavdelningarna får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Den personal som verkar inom utsökningsväsendet när denna förordning träder i kraft kan utnämnas till en tjänst som motsvarar respektive tjänstemans nuvarande uppgifter, även om han inte uppfyller de stadgade behörighetsvillkoren.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 februari 1985 om utsökningsväsendet (158/85) och den samma dag givna förordningen om Helsingfors exekutionsverk (159/85).

Helsingfors den 10 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.