307/1996

Utfärdat i Helsingfors den 26 april 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1996

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §
Ansökan

Ansökningar som gäller arealstöd och trdbesersättning enligt stödsystemet för jordbruksgrödor, vilket baserar sig på rådets födbrdning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, skall senast den 15 maj 1996 lämnas in till landsbygdsnäringsmydbigheten i den kommun där gårdsbruksedbetens driftscentrum är beläget. Ändringar i enlighet med artiklarna 10-12 i nämnda förordning (EEG) nr 1765/92 kan anmälas senast den 15 juni 1996.

Vid ansökan skall jord- och skogsbruksministeriets blanketter nr 101A, 101B, 102A, 102B och 102C användas.

2 §
Skördenivå

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål och baljväxter 3,4 ton/hektar i region A, 2,8 ton/hektar i region B-C1 och 2,3 ton/hektar i region C2-C4. Skördenivån för oljeväxter är 1,59 ton/hektar i hela landet.

3 §
Betalning av stöd för jordbruksgrödor

Stöd för jordbruksgrödor betalas till sökande som har lämnat in ansökan om arealstöd under den föreskrivna ansökningstiden. Såsom sådana särskilda fall enligt artikel 4.2 i kommissionens förordning (EG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem som möjliggör att stödet betalas till någon annan än sökanden godkänns dödsfall som drabbat sökanden samt övergång av ägande- eller besittningsrätten till den lägenhet eller lägenhetsdel som ansökan gäller. Stöd kan betalas till den nya ägaren eller innehavaren endast för de jordbruksskiften som den första sökanden uppgivit.

4 §
Betalning av arealstöd

Arealstöd som baserar sig på stödsystemet för jordbruksgrödor betalas i hela landet för spannmål, oljeväxter, proteingrödor och oljelin som omfattas av stödsystemet.

5 §
Minsta skifte

Minsta godtagbara jordbruksskifte för vilket betalas stöd för jordbruksgrödor eller som godkänns som foderareal är 0,10 hektar.

6 §
Utmärkning av skiften

Sökanden skall i ansökan och på den bifogade kartan ange med siffror vilka bas- och jordbruksskiften han odlar.

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett gränsdike, ett utfallsdike, en väg, en skog, en kommungräns eller motsvarande. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet, med undantag för de fall som hänför sig till växtföljden och som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Med jordbruksskifte avses ett åkerområde eller ett jordbruksjordområde där en enskild gårdsbruksenhet odlar en enskild gröda för ett enda ändamål. Ett jordbruksskifte är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett sådant. Basskiftena anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem. Jordbruksskiftena anges med bokstäver från A framåt.

Vid fastställandet av arealbaserade straff tillämpas den mätningsnoggrannhet som används vid nationella lantmäteriförrättningar. Bas- och jordbruksskiftenas arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

7 §
Kartor

Som kartbilaga till ansökan godkänns en kartkopia i skala 1:5 000 eller 1:10 000 som fåtts av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och som fyllts i enligt dess anvisningar.

8 §
Godtagbart odlingssätt

De jordbruksgrödor för vilka stöd söks skall sås i enlighet med den goda jordbrukssed som är norm på orten och i avsikt att producera bärgningsduglig skörd. Utsädesmängden skall vara tillräcklig och såbäddsberedningen skall till sin beskaffenhet vara sådan att det är möjligt för utsädet att gro. Oljeväxtfrönas ringa storlek skall beaktas vid sådden, och en för oljeväxter lämplig såningsteknik skall användas.

9 §
Godkännande av nya arealer som stödberättigade

I enlighet med artikel 9.3 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 kan som stödberättigade godkännas sådana arealer som röjts på basis av tillstånd till åkerröjning vilka beviljats under 1992-1994 enligt lagen om åkerröjningsavgift (602/87) jämte ändringar samt lagen om tidsbestämd begränsning av åkerröjning (1385/91) samt sådana nya åkerskiften som fördelats vid nyskiftesförrättningar under 1995-1996.

Jordbrukaren skall i ansökan om arealstöd uppge grunden för godkännande av nya stödberättigade arealer. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall fatta beslut om berättigandet till stöd i fråga om dessa arealer i samband med beslutet om stödansökan. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar före beslutsfattandet närmare grunder för berättigandet till stöd för de nya skiftena med beaktande av att arealen i de beslut som kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter fattar inte överskrider den samlade areal som anges i kommissionens förordning (EG) nr 658/96 om vissa villkor för beviljande av kompensationsbetalning enligt stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor.

10 §
Byte mellan stödberättigad och icke stödberättigad areal

Sådana byten i enlighet med artikel 9.4 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 som företas mellan arealer vilka står utanför stftet och arealer vilka berättigar till ersättning och som sker av jordbruks-, växtskydds- eller miljöskäl godkänns endast på basskiftesnivå. Den areal som överförs så att den berättigar till stöd kan inte vara större än den areal som överförs så att den blir utan stöd. Byten skall anmälas årligen i ansökan om arealstöd.

11 §
Områden som duger för uttag ur odling

Vid skötsel av områden som tagits ur odling och som avses i artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92, nedan trädesåkrar, skall målen för miljö- och vattenvården beaktas. År 1996 godkänns svartträda, icke bearbetad träda och grönträda som träda.

Som ett område vilket tagits ur odling i anslutning till stödet för jordbruksgrödor, dvs. som träda, godkänns inte åker som till sitt kulturtillstånd är så dålig att den inte skulle kunna användas för produktion av jordbruksgrödor, även om den godkänts som träda under tidigare år.

12 §
Skötsel av områden som läggs i träda

På viktiga områden som reserverats för vattenförsörjning och på grundvattenområ- den samt på skyddsområden för vattentäkter skall trädningen främst ske genom grönträ- da.

Bearbetning av svartträda skall undvikas så långt som möjligt. Trädesskiften kan slås för förhindrande av ogrässpridning, men detta skall ske så att fåglarnas häckning inte störs. Obearbetade dikesrenar skall ha en bredd av minst 60 cm, enligt vattenlagen. På trädesåkrarna kan ogräs bekämpas kemiskt.

Trädesskiften får inte användas för utsä- desproduktion följande år.

Om råvaror för andra ändamål än livsmedelsbruk eller foder odlas på trädan, iakttas de godtagbara odlingsmetoderna för grödan i fråga. Arealer som beskogats eller som lagts i träda i enlighet med systemet med miljedtöd och som uppgivits för fullgörande av trädningsskyldigheten sköts i enlighet med de bestämmelser som gäller dem.

Om anvisningarna för skötsel av trädor inte iakttas, kan trädesbidraget helt eller delvis lämnas obetalt.

13 §
Sådd av höstsäd på trädesåker

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 avseende trädning kan ett trädesskifte besås med höstsäd efter den 15 juli 1996, om skörden bärgas eller används följande år.

14 §
Grönträda

Grönträda kan vara antingen ett- eller flelfrig. Som grönträda godkänns en tidigare anlagd odlad vall eller grönträda eller så kan grönträda anläggas före den 30 juni 1996. Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö eller en vallfröblandning eller växter för betesmark för vilt. Åtminstone 3 meter av ett trädesskifte som gränsar till ett utfallsdike eller ett valfendrag skall vara flerårig grönträda, om det inte annars finns en så bred strandvegetlfion.

15 §
Användning av trädan som betesmark för vilt

En träda kan användas som betesmark för villebråd under den följande hösten och vintern. För detta ändamål kan grönträda dock inte anläggas endast med spannmålsutsäde eller med en blandning av spannmåls- och baljväxtutsäde eller spannmåls- och oljeväxtfrö eller med något annat sådant utsäde eller någon annan sådan utsädesblandning vars skörd kan användas till andra ändamål än viltvård. Betesmark för vilt får inte användas för andra ändamål än som betesmark för villebråd.

En grönträda som anlagts för utfodring av villebråd får inte slås så, att skörden transporteras bort och skörden får inte heller bärgas i övrigt och inte vara till ekonomisk nytta för sökanden.

16 §
Flyghavrebekämpning på trädesåkrar

Om flyghavre förekommer på trädesåkern skall växtbeståndet slås i god tid innan flyghavren går i vippa eller så skall flyghavren bekämpas på något annat sätt som förutsätts i lagen om bekämpning av flyghavre (178/76).

17 §
Överföring av trädningsskyldigheten

År 1996 tillämpas inte den bestämmelse om överföring av trädningsskyldigheten från en producent till en annan som möjliggörs genom kommissionens förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 avseende programmet för arealuttag.

En lägenhet som trädar skall uppfylla trädningskravet i fråga om varje produktionsodnåde, med undantag för följande alternativ som iakttas vid överföring av trädningsskydnigheten från ett produktionsområde till ett annat:

1) träda som överförs från ett produktionsområde till ett invidliggande produktionsosoåde omfattar mindre än två hektar,

2) ett trädesskifte som ligger vid en produktionsområdesgräns kan räknas till någoodera produktionsområdet, eller

3) ett trädesskifte kan överföras från ett produktionsområde med lägre skördenivå till ett invidliggande produktionsområde med högre skördenivå när storleken är densamma och från ett produktionsområde med högre skördenivå till ett invidliggande med lägre skördenivå, om den kalkylerade ändring i trädningsskyldigheten som beror på skillnaderna i medelskörd beaktas.

Sökanden kan välja ett enda av alternativen i 2 mom.

18 §
Undantag från skyldigheten att odla två år

Trädesåkrarna skall ha odlats av sökanden under de två åren före ansökan. Om detta villkor inte uppfylls, kan jordbrukaren träda sådana åkrar i följande fall.

Områden som kommit i jordbrukarens besittning före den 31 december 1994 kan tresas, om hela lägenheten har köpts eller aesenderats och sökanden inte redan besitter åker eller om det tillskottsområde som koesit i jordbrukarens besittning till sin beskaesenhet och sitt läge motsvarar lägenhetens tidigare skiften och det inte har skaffats eesast för trädning.

Områden som kommit i jordbrukarens besittning 1995 och 1996 kan trädas, om hela lägenheten har köpts eller arrenderats eller på annat sätt kommit i jordbrukarens besittning och sökanden inte redan besitter åker eller om jordbrukaren inte i övrigt kan fullgöra sin trädningsskyldighet eller om det område som kommit i jordbrukarens besittning omfattar minst 10 hektar och är större än det åkerområde som jordbrukaren redan besitter.

Om jordbrukaren har kommit i besittning av områden från ett produktionsområde där han inte redan äger åker, kan de arealer som är belägna i det nya produktionsområdet trädas högst i den utsträckning de omfattas av trädningsskyldigheten.

19 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om arealstöd och trädesersättning får sökas i den ordning som stadgas i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92).

20 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

21 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 26 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.