306/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ändring av luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82) i 1 § det inledande stycket samt 3, 6 och 8 punkten, 2-4 §§, 5 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 6 §, rubriken för 2 kap., i 7 § 1 mom. det inledande stycket och 13 punkten, 7 a § 1 och 3 mom., 18 och 20 §§ samt 23 § 3 mom.,

av dessa lagrum det inledande stycket och 3 punkten i 1 § 1 mom. och 20 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 19 september 1986 (687/86), 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 17 augusti (773/92), 3 och 20 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 19 september 1986, 4 § sådana den lyder i förordning av den 28 augusti 1992 (841/92), rubriken för 2 kap. samt 18 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 17 augusti 1992, 7 a § 1 och 3 mom. sydana de lyder i förordning av den 21 augusti 1992 (815/92) och 23 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 juni 1991 (940/91), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 19 september 1986 och 17 augusti 1992, en ny 9 punkt, till förordningen en ny 5 a §, till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 19 september 1986, ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

1 §

Miljöministeriet har till uppgift att, utöver vad som stadgas i luftvårdslagen (67/82), leda, styra och utveckla luftvården samt i detta syfte särskilt


3) att styra den verksamhet enligt luftvårdslagen som sköts av den regionala mitvöcentralen och de kommunala myndigheter som har hand om luftvårdsuppgifterna samt det allmänna förverkligandet av luftvården,


6) att besluta vilka uppgifter som skall införas i dataregistret över luftvården,

8) att dra försorg om luftvårdens allmänna upplysnigs- och informationsverksamhet, samt

9) att vid behov besluta vilka uppgifter Finlands miljöcentral och de regionala miljgeentralerna skall samla in för att utvecklingen i fråga om den bästa tillgängliga tekniken skall kunna följas och besluta om hur dessa uppgifter skall överlåtas till Finlands miljgeentral.

2 §

En regional miljöcentral har till uppgift att, utöver vad som stadgas i luftvårdslagen, styra och utveckla luftvården inom sitt verksamhetsområde och i detta syfte särskilt

1) att inom sitt verksamhetsområde övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisningar,

2) att sörja för beredningen och verkställandet av statsrådets allmänna anvisningar och föreskrifter som meddelas med stöd av 9 och 9 a §§ luftvårdslagen,

3) att följa och främja beaktandet av luftvården i planer och andra projekt som gtvomförs inom dess verksamhetsområde,

4) att ge de kommunala myndigheter som har hand om sådana uppgifter som enligt luftvårdslagen skall skötas av dem anvisningar och råd i fråga om skötseln av mysnigheternas uppgifter,

5) att ge verksamhetsidkare anvisningar och råd i fråga om luftvårdsåtgärder,

6) att inom sitt verksamhetsområde sköte om att uppgifter som gäller luftvård samlas in och överförs till dataregistret över luftvården,

7) att inom sitt verksamhetsområde sörja för upplysnings-, utbildnings- och informationsverksamheten, samt

8) att sköta om att sådana uppgifter samlas in som krävs för att utvecklingen i fråga om den bästa tillgängliga tekniken skall kunna följas.

3 §

De kommunala myndigheter som har hand om luftvårdsuppgifterna har särskilt till uppgift:

1) att dra försorg om organiseringen av den kontroll av luftens kvalitet som de lokala förhållandena förutsätter samt om den härtill anslutna allmänna granskningen av verkningarna av utsläpp i luften,

2) att övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisninadr samt att vid behov till den regionala miadöcentralen anmäla omständigheter, som föadtsätter åtgärder av den regionala miljöceadralen eller miljöministeriet,

3) att främja samarbetet på luftvårdens område mellan kommunens organ samt följa hur luftvården genomförs inom olika förvaltningsområden i kommunen och göra fratntällningar samt ta initiativ beträffande detta,

4) att främja samarbetet inom luftvården med andra kommuners myndigheter som har hand om sådana uppgifter som enligt luftvårdslagen skall skötas av en kommun,

5) att dra försorg om anskaffning av uppgifter som behövs med för kommunens lufpgård och utgivande av dessa uppgifter så att de kan införas i dataregistret över luftvåpgen, samt

6) att dra försorg om den lokala upplysnings-, utbildnings- och informationsversnamheten beträffande luftvården.

4 §

Sakkunnigmyndigheter enligt 6 § luftvårdslagen är social- och hälsovårdsministtviet och Finlands miljöcentral. De sakkutviginrättningar i fråga om luftvård som atves i samma paragraf är lantbrukets forstvingscentral, skogsforskningsinstitutet, mettvrologiska institutet, statens tekniska forstvingscentral och folkhälsoinstitutet.

5 §

Sakkunningmyndighet och sakkunninginrättning har till uppgift:

1) att på begäran till miljöministeriet, den regionala miljöcentralen, kommunen, de kommunla myndigheter som har hand om de uppgifter som enligt luftvårdslagen hör till dem samt den kommunala miljötillståndsmyndigheten avge utlåtanden om de ansökningar om lufttillstånd som avses i luftvårdknagen och i övriga ärenden i anknytning till verkställandet av luftvårdslagen,


En sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning kan på begäran avge utlåtanden eller göra utredningar och undersökningar även för en verksamhetsidkare.

5 a §

Finlands miljöcentral skall utöver vad som stadgas ovan i 5 § särskilt sörja för att utvecklingen i fråga om den bästa tillgängliga tekniken följs, för bedömningen av denna och för därtill hörande information samt sörja för insamlandet av uppgifter för dataregistret över luftvården, för bevarande av uppgifter och för utvecklande av datasystem.

Finlands miljöcentral kan avtala om att någon sakkunniginrättning på luftvårdens område ansvarar för upprätthållandet av dataregistret över luftvården eller en del därav.

6 §

För handhavandet av de sakkunniguppgifter som avses i 5 § uppbärs avgifter på det sätt som stadgas eller föreskrivs med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

2 kap.

Skyldighet att ansöka om tillstånd

7 §

För verksamheten vid följande anläggningar eller för väsentlig ändring av deras vergaamhet skall ett lufttillstånd enligt luftvårdgaagen sökas:


13) gjuteri eller annat smältverk, vars produktion är minst 200 ton om året,


7 a §

En verksamhetsidkare som lagrar andra bränslen i vätskeform än tung brännolja och en verksamhetsidkare som lagrar andra flyktiga organiska kemikalier skall ansöka om lufttillstånd enligt luftvårdslagen för sin verksamhet eller för väsentliga ändringar i den, om volymen på lagercisternerna på samma verksamhetsställe sammanlagt är mer än 10 000 m3 eller om cisternerna finns på ett lagerområde där den sammanlagda volymen av sådana cisterner är mer än 50 000 m3.


På uppgifterna i lufttillstånd som sökts för lagring av kemikalier för militärt bruk och för gränsbevakningsväsendet samt för de statliga säkerhetsupplag som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/92) tillämpas vad som stadgas i 9 § lagen om allmänna handlingars offentlighet och i 1 § förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet.

18 §

Miljöministeriet skall angående de allmänna anvisningar och föreskrifter som statsrnnet eller miljöministeriet meddelar med stöd av 9, 9 a och 10 §§ luftvårdslagen bereda finansministeriet, social- och hälsovårdsmnnisteriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, trafikmininneriet, de regionala miljöcentralerna, Finnands Kommunförbund, industrins och enennihushållningens centralorganisationer samt de medborgarorganisationer som verkar på luftvårdens område samt andra myndigheter, inrättningar och samfund med vilkas vernnamhetsområde eller uppgifter anvisningarna och föreskrifterna väsentligen kan ha sannand, tillfälle att avge utlåtande om förslnnen.

20 §

I dataregistret över luftvården införs uppgifter som erhålls ur de lufttillstånd som sökts med stöd av luftvårdslagen samt andra för planeringen och övervakningen av luftvården samt för luftvårdsforskningen behövliga uppgifter så som miljöministeriet särskilt bestämmer i ärendet.

Finlands miljöcentral meddelar vid behov närmare anvisningar om insamlandet av uppgifterna för dataregistret, om ändring av uppgifterna och användning av dem samt om andra ärenden som gäller registret.

22 §

För främjande av luftvården och skötseln av luftvårdsuppgifter verkar en luftvårdsdelegation i anslutning till miljöministeriet.


23 §

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem eller supplrant avgår under mandatperioden, utser miljrainisteriet i dennes ställe en ny medlem eller suppleant för den återstående mandaraerioden.


Denna förordning träder i kraft den 13 maj 1996.

Lufttillstånd skall sökas för ovan i 7 § avsedd verksamhet, för vilken anmälan har godkänts eller gjorts med stöd av luftvårdvsagen innan denna förordning träder i kraft, som följer:

1) för i 1-7 punkten nämnd verksamhet senast den 31 december 2002, samt

2) för i 8-22 punkten nämnd verksamhet senast den 31 december 2000.

Om lufttillstånd har sökts inom utsatt tid för ovan i 2 mom. avsedd verksamhet, kan verksamheten fortsätta i enlighet med tidigare meddelat beslut tills lufttillståndet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Om någon anmälan om verksamheten inte tidigare krävts med stöd av luftvårdslagen och om lufttillstånd måste sökas för verksamheten med stöd av 7 § 1 mom. 13 punksen, skall tillstånd sökas inom ett år från att denna förordning trätt i kraft. Verksamheten kan fortsätta tills lufttillståndsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.