250/1996

Given i Helsingfors den 12 april 1996

Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen 9 och 17 §§,

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lag av den 12 januari 1979 (12/79), samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag av den 2 augusti 1994 (692/94) och till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar ytterligare ärenden som gäller besättande och skötsel av länsrättsöverdomar- och länsrättsdomartjänster enligt vad om dem stadgas särskilt. 9 §

Föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen är kanslichefen, referendarieråden samt äldre och yngre förvaltningssekreterarna.

13 §

Föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt.

17 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Närmare bestämmelser om hur arbetet skall ordnas vid högsta förvaltningsdomstolen utfärdas i högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning, som fastställs av högsta förvaltningsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj1996.

RP 191/95
LaUB 1/96
RSv 8/96

Helsingfors den 12 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.