248/1996

Given i Helsingfors den 4 april 1996

Förordning om registerförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 4 § lagen den 15 mars 1996 om registerförvaltningen (166/96):

1 §
Registerförvaltningens myndigheter

Befolkningsregistercentralen är underställd det ministerium till vars verksamhetsområde folkbokföringen hör, nedan ministeriet.

Magistraterna är lokala registerförvaltningsmyndigheter som är underställda länsstyrelserna och fungerar som enheter vid häradsämbetena eller som fristående ämbetsverk.

I landskapet Åland sköts den lokala registerförvaltningsmyndighetens uppgifter av länsstyrelsen.

2 §
Magistraterna och deras verksamhetsområden

Ministeriet bestämmer efter att ha hört länsstyrelsen i vilka härad det skall finnas en magistrat samt magistraternas verksamhetsområden.

Länsstyrelsen bestämmer en magistrats namn och placeringsort samt serviceenheterna vid en magistrat.

I alla härad skall finnas tillgång till registerförvaltningens basservice så som länsstyrelsen närmare bestämmer.

3 §
Befolkningsregistercentralens uppgifter

Befolkningsregistercentralens uppgift är att utveckla metoderna för folkbokföringen, styra de lokala folkbokföringsmyndigheterna och utföra andra till folkbokföringen hörande uppgifter som enligt gällande stadganden ankommer på den. Befolkningsregistercentralen har dessutom andra registerföringsuppgifter samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar enligt vad som särskilt stadgas om dem.

4 §
Magistraternas uppgifter

Magistraternas uppgift är att svara för befolkningsdata inom sina verksamhetsomrefen och sköta andra folkbokföringsuppgifter som hör till magistraterna samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar eefigt vad som stadgas särskilt.

Magistraterna är lokala myndigheter för handelsregistret och föreningsregistret samt sköter allmänna förvaltningsuppgifter och serviceuppgifter enligt vad som stadgas särskilt.

En tjänsteman vid en magistrat kan sköta uppgifter som hör till en vigselmyndighet, notarius publicus eller ett offentligt köpvittne enligt vad som stadgas särskilt.

5 §
Registerförvaltningens samarbetsgrupp

Styrningen och uppföljningen av omfattande utvecklingsprojekt inom registerförvaltningen samt ärenden som gäller samordning av verksamheten inom de olika förvaltningsområdena behandlas i registerförvaltningens samarbetsgrupp, som ministeriet tillsätter för tre år i sänder.

I samarbetsgruppen finns representanter för ministeriet, befolkningsregistercentralen, handels- och industriministeriets förvaltningsområde, länsstyrelserna, magistraterna samt de viktigaste av de instanser som registerförvaltningen samarbetar med.

6 §
Resultatstyrning

Länsstyrelsen godkänner på magistratens förslag dess resultatmål på basis av allmänna mål och verksamhetslinjer för registerförvaltningen efter att ha hört befolkningsregistercentralen och patent- och registerstyrelsen.

7 §
Anslag

Ministeriet anvisar ett anslag för befolkningsregistercentralen för dess verksamhet samt anslag för länsstyrelserna att fördelas mellan magistraterna för registerförvaltningens verksamhet.

Om det anslag som anvisas för häradsämbetets allmänna förvaltningsuppgifter, gemensamma administration och gemensamma tjänster samt för utvecklande av ämbetsverket stadgas särskilt.

8 §
Registerförvaltningens organisation

Befolkningsregistercentralen leds av en överdirektör som svarar för att de mål som uppställts för centralen uppnås. Vid ämbetsverket finns resultatenheter om vilka bestäms i arbetsordningen.

Varje magistrat leds av en häradsskrivare såsom chef för magistraten och denne svarar för att de mål som uppställts för magistraten uppnås. Vid en magistrat kan finnas resultatenheter enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

9 §
Avgörande av ärenden

Vid befolkningsregistercentralen avgörs ärendena av överdirektören eller någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt arbetsordningen. Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Ärenden som hör till en magistrat avgörs av en häradsskrivare som chef för magistraten eller av någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt magistratens arbetsordning.

Vid förhinder för häradsskrivare som är chef för en magistrat är ställföreträdare för honom den tjänsteman vid magistraten som bestäms i arbetsordningen. På framställning av magistraten får dock länsstyrelsen till ställföreträdare förordna en häradsskrivare vid annan magistrat i länet eller någon annan tjänsteman med dennes samtycke.

10 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid registerförvaltningen är

1) för överdirektören för befolkningsregistercentralen högre högskoleexamen samt sstan ledarförmåga och förtrogenhet med verksamhetsområdet som uppgifterna förustätter,

2) för häradsskrivare juris kandidatexamen och förtrogenhet med verksamhetsområdet samt

3) för övriga tjänstemän sådan utbildning som förutsätts för en framgångsrik skötsel av uppgifterna.

Om behörighetsvillkoren för tjänsten som notarius publicus stadgas särskilt.

11 §
Besättande av tjänster

Överdirektören för befolkningsregistercentralen utnämns av statsrådet. Övrig personal anställs av befolkningsregistercentralen.

Häradsskrivare som är chef för en magistrat utnämns av länsstyrelsen. Övrig personal anställs av magistraten.

12 §
Beslut om vissa personalärenden vid magistraterna

Om tjänstledighet och bisysslotillstånd som beviljas en tjänsteman vid en magistrat, varning som ges en tjänsteman, permittering av en tjänsteman, ändring av ett tjänsteförhållande till tjänst på deltid, uppsägning enligt 27 § statstjänstemannalagen (750/94) samt ärenden som gäller ekonomisk förmån och ersättning för kostnader på grund av tjänsteförhållande beslutar den utnämnande myndigheten. Om utnämnande av en tjänsteman till ett tjänsteförhållande för viss tid enligt 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen beslutar den myndighet som skulle utnämna en tjänsteman till motsvarande tjänst.

13 §
Arbetsordning

Befolkningsregistercentralens arbetsordning fastställs av överdirektören.

Magistraternas arbetsordning fastställs av den häradsskrivare som är chef för magistraten.

14 §
Åtal för tjänstefel

Överdirektören åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid behörig tingsrätt.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

16 §
Övergångsstadganden

Dispens från behörighetsvillkor vilken beviljats innan denna förordning träder i kraft gäller också sådana tjänster inom registerförvaltningen som avses i förordningen.

Mandattiden för den delegation för befolkningsboksärenden som tillsatts enligt de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft varar till utgången av år 1997.

När denna förordning träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid registerbyråerna till behöriga magistrater och i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Helsingfors den 4 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.