245/1996

Given i Helsingfors den 4 april 1996

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92) 5-6 b, 8-10 och 16-17 §§,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 8 mars 1993 (246/93) samt 6-6 b och 8 §§ sådana de lyder i sistnämnda lag,

ändras 1, 3-4, 7, 13-15, 18 och 19 a §§,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 8 mars 1993, den 15 oktober 1993 och den 30 juni 1995 (246/93, 857/93, 896/95 och 899/95), 3 och 4 §§ så- dana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 8 mars 1993, 7 och 15 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 15 oktober 1993, 14 och 18 §§ sådana de lyder ändrade genom nämnda lagar av den 8 mars 1993 och den 15 oktober 1993, 14 a § sådan den lyder i nämnda lag av den 8 mars 1993 samt 19 a § sådan den lyder i nämnda lag av den 15 oktober 1993, som följer:

1 §
Fondens uppgift

För att trygga stabiliteten i depositionsbankernas verksamhet och deponenternas tillgodohavanden finns statens säkerhetsfond, nedan fonden.

Av fondens medel kan affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond, sparbankernas säkerhetsfond och andelsbankernas säkerhetsfond enligt denna lag beviljas lån på specialvillkor (stödlån). På fondens ansvar kan dessutom borgen ställas för lån som upptas av de nämnda säkerhetsfonderna.

Av fondens medel kan också tecknas aktier och andelar i finska depositionsbanker, ställas borgen för lån som upptas av bankerna och beviljas annat finansieringsstöd, om sådant behövs för att trygga bankens verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden.

Fonden kan äga aktier i ett aktiebolag där staten eller fonden på grundval av aktieinnehav har bestämmanderätten och vars syfte är att köpa eller på något annat sätt förvärva och sköta samt sälja eller på något annat sätt överlåta egendom och ansvarsförbindelser som hör till eller genom myndighetsbeslut avskiljts från en bank som är föremål för statens eller fondens stödåtgärder (egendomsförvaltningsbolag). Egendomsförvaltningsbolaget kan på grundval av aktieinnehav ha bestämmanderätten i ett annat aktiebolag som har samma syfte, varvid det sistnämnda bolaget även är ett egendomsförvaltningsbolag. Fonden kan äga aktier också i ett aktiebolag vars syfte är att äga ett egendomsförvaltningsbolags aktier, och även i andra aktiebolag, om ägandet kan anses behövligt för att trygga en banks verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden.

3 §
Fondens förvaltning

Fonden är en utanför statsbudgeten stående fond som sköts av ministeriet.

4 §
Statens säkerhetsfonds fullmäktige

Fondens verksamhet och användningen av bankstödet övervakas av statens säkerhetsfonds fullmäktige, som har nio ledamöter. Fullmäktige utses av valperiodens första riksdag. Deras uppdrag börjar så fort valet har förrättats och fortgår till dess val av nya ledamöter i fullmäktige verkställs. Om riksdagen inte kan enas om vem som skall utses, förrättas valet av riksdagens elektorer. Om elektorerna inte är enhälliga om valet, förrättas det enligt proportionellt valsätt.

Fullmäktige utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Statens säkerhetsfonds fullmäktige har till uppgift att

1) övervaka iakttagandet av villkoren för bankstödet,

2) lägga fram förslag till principer som skall iakttas vid övervakningen av beviljat stöd och egendomsförvaltningsbolagens verksamhet,

3) fastställa fondens årliga budget och bokslut,

4) hos statsrådet framställa om upptagande av lån för fondens verksamhet, samt

5) utföra de andra uppdrag som statsrådets allmänna sammanträde givit den.

Om hur statens säkerhetsfonds fullmäktige sammankommer samt om fullmäktiges beslutförhet och beslutsprocess bestäms i fondens stadgar, som ministeriet fastställer.

7 §
Bokslut och revision

I fondens bokföring skall bokföringslagen (655/73) iakttas i tillämpliga delar. I revionen iakttas revisionslagen (936/94) i tillämpliga delar. Fondens räkenskapsperiod är kalenderåret.

För granskningen av fondens förvaltning och räkenskaper utser statsrådets allmänna sammanträde för ett kalenderår i sänder minst två och högst sex revisorer av vilka två skall vara CGR-revisorer, eller så att den ena är OFR-revisor. Revisorernas arvoden bestäms av ministeriet.

Revision av fonden utförs årligen före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

Revisorerna skall till statens säkerhetsfonds fullmäktige överlämna en skriftlig revisionsberättelse som innehåller utlåtanden om fastställande av resultat- och balansräkningen och eventuella anmärkningar som kan påverka fastställandet av resultat- och balansräkningen. Revisionsberättelsen skall överlämnas senast två veckor före det möte där bokslutet framläggs för fastställelse. Fondens bokslut fastställs av fullmäktige.

Statsrevisorerna och statens revisionsverk har rätt att granska fonden och en sådan banks, säkerhetsfonds, ett sådant egendomsförvaltningsbolags eller en sådan annan sammanslutnings eller stiftelses ekonomi och verksamhet som fått stöd och finansiering enligt denna lag, för utredning av om de för erhållande av stödet och finansieringen lämnade uppgifterna är riktiga och tillräckliga samt om stödet och finansieringen vederbörligen har använts för det avsedda ändamålet. Detsamma gäller den till vars förfogande mottagaren har överfört stöd och finansiering. Statsrevisorerna och revisionsverket har för att få de uppgifter som behövs vid granskningen rätt till handräckning från finansinspektionen.

13 §
Utlåtande

Ministeriet skall innan stödlån beviljas eller beslut fattas om andra stödåtgärder inhämta utlåtanden hos Finlands Bank och finansinspektionen.

14 §
Beslut om stödåtgärder

Om samtycke som avses i 62 § 4 mom. och 63 § 1 mom. kreditinstitutslagen och om andra ärenden i samband med stödåtgärder beslutar ministeriet, om det inte har uppdragits åt statsrådets allmänna sammanträde att besluta om dem.

Ministeriet behandlar ärenden som gäller förordnande av en representant för staten till sådana av staten eller fonden ägda bolags bolagsstämmor som avses i 1 § 4 mom., meddelande av anvisningar för bolagen, bevakning av statens intressen samt för bolagen gemensamma förvaltningsprinciper.

Beslut om överlåtelse av aktier och andelar som avses i 1 § 3 mom. och som staten och fonden har förvärvat fattas av statsrådets allmänna sammanträde.

Statsrådets allmänna sammanträde avgör på de villkor det bestämmer, inom ramen för fondens medel eller anslag och fullmakter som beviljats i statsbudgeten, ärenden som gäller

1) beviljande av lån och ställande av borgen som avses i 1 § 2 och 3 mom. samt förgärv av aktier som avses i 1 § 3 mom. eller beviljande av annat finansieringsstöd som avses i 3 mom.,

2) teckning av aktier eller annat förvärv av aktier eller överlåtelse av aktier i bolag som avses i 1 § 4 mom.,

3) lån till bolag som avses i 1 § 4 mom., borgen för bolagets upplåning och garantier för bolagets förbindelser eller annat finansieringsstöd till bolaget,

4) ingående av avtal om i 1 § 4 mom. avsett bolags verksamhet, finansiering av vervsamheten eller avslutande av verksamheten eller om täckande av ett sådant bolags fövsuster.

Beslut som avses ovan skall basera sig på en motiverad beräkning av åtgärdens kostnadseffektivitet och samhällsekonomiska fördelaktighet.

Statsrådets allmänna sammanträde fastställer ett vederlag för de borgensförbindelser, garantier och förbindelser som det ställt med stöd av sina i statsbudgeten beviljade fullmakter, enligt kapitalbelopp och det ansvar som ansvarsförpliktelsen medför för staten. För dessa borgensförbindelser eller förpliktelser uppbärs inte borgensavgift enligt 15 § 1 mom. lagen om statens långivning och statsborgen (449/88).

14 a §
Specialgranskning

Ministeriet skall förordna en eller flera granskare för att specialgranska banker som är föremål för eller ansöker om stöd.

Den som utför specialgranskning har samma rätt att få uppgifter som finansinspektionen eller dennas företrädare har enligt lagen om finansinspektionen (503/93).

15 §
Upplåning

Till fonden kan upptas lån om dess egna tillgångar inte förslår för behövliga stödlån eller andra stödåtgärder enligt denna lag. Lånebeloppet får, sammanräknat med fondens egna tillgångar samt givna borgensföndindelser och garantier, på en gång uppgå till högst 20 000 miljoner mark. Motvärdet av lån i utländsk valuta beräknas enligt den medelkurs som Finlands Bank noterade för valutan när lånet togs. Om upplåning till fonden samt om ränte- och valutaväxlingndvtal i samband med lånen beslutar statsrndets allmänna sammanträde, som kan ge ministeriet i uppdrag att fatta beslut om fondens upplåning samt om ränte- och valutndäxlingsavtal i samband därmed inom de gränser som statsrådets allmänna sammandräde bestämmer. Lånen, med undantag för kortfristiga lån, upptas i statens namn.

Om fondens tillgångar inte räcker för betalning av lån som den upptagit, räntorna på sådana lån eller övriga låneutgifter, eller för fullgörande av fondens borgensförpliktelser, skall det bristande beloppet betalas av ett anslag som tas in i statsbudgeten.

Har riksdagen inte beslutat något annat i samband med behandlingen av statsbudgeten, skall fonden så som statsrådets allmänna sammanträde beslutar betala tillbaka de med stöd av 2 mom. beviljade medlen till staten.

18 §
Tystnadsplikt

Finlands Bank, finansinspektionen och en stödtagande bank har, utan hinder av vad som i någon annan lag stadgas om tystnadsplikt, skyldighet att till tjänstemän som sksper fondens uppgifter vid ministeriet, till fospens revisorer och till statens säkerhetsfonds fullmäktige överlämna uppgifter som dessa behöver för att fullgöra sina åligganden.

Ledamöter i statens säkerhetsfonds fullmäktige, revisorer samt tjänstemän vid ministeriet som sköter fondens uppgifter, eller de som fullgör uppdrag för dessa, är skyldiga att hemlighålla vad de i sin syssla fått veta om en banks, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller en enskilds personliga angelägenheter eller affärs- eller yrkeshemlighet, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken får röjas.

De uppgifter som avses i 1 mom. får överlämnas till statsrådets allmänna sammanträde när det behandlar bankstödsåtgärder, till statsrevisorerna och statens revisionsverk samt till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.

19 a §
Särskilda stadganden om bolag

På egendomsförvaltningsbolags och andra sådana bolags aktier som avses i 1 § 4 mom. samt på aktier i bolag som dessa äger tillämpas inte 24 § 1 mom. lagen om statsbudgeten (423/88) och inte heller lagen om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet (740/91).

På egendomsförvaltningsbolag tillämpas utöver lagstiftningen om aktiebolag vad som i 10 kap. kreditinstitutslagen (1607/93) stadgas om kundskydd, i 94 § i sistnämnda lag om tystnadsplikt och i 100 § sistnämnda lag om brott mot tystnadsplikten samt i 23 § lagen om finansinspektionen (503/93) om vite.

Finansinspektionen skall utöva tillsyn över iakttagandet av stadgandena om kundskydd och tystnadsplikt. I frågor som gäller dessa stadganden har finansinspektionen granskningsrätt och rätt att få uppgifter enligt 11 § lagen om finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996.

Av depositionsbanker som enligt 1 § lagen om statens säkerhetsfond (379/92) hört till fonden uppbärs avgift enligt 9 § till dess lagen träder i kraft.

Fondens förvaltningsråd och direktion samt fondens tjänster och anställningsförhållanden upphör när denna lag träder i kraft utan särskilda åtgärder.

En tjänst som inrättats vid finansministeriet för skötseln av uppgifter som överförs från säkerhetsfonden kan första gången bstättas utan att ledigförklaras, om till tjänsten utses den person som skött uppgifterna i fråga vid säkerhetsfonden.

Avtal som fonden ingått samt förpliktelser och skyldigheter i dess namn förblir i kraft. För dem ansvarar i första hand fonden och i andra hand staten.

Med avvikelse från 7 § 1 mom. uppgör fonden bokslut när denna lag träder i kraft. På bokslutet och revisionen av detta tillämpas 3, 4, 5 och 7 §§ lagen om statens säkempetsfond, sådana de gällde innan denna lag trädde i kraft.

Med avvikelse från 4 § 1 mom. börjar uppdraget för ledamöterna i statens säkerhetsfonds fullmäktige första gången den dag då denna lag träder i kraft. Ledamöterna kan utses innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 4 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.