236/1996

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av 3 kap. 2 § och 7 kap. 1 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 2 § 3 mom. utsökningslagen av den 3 december 1895, sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1066/91), samt

fogas till 7 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 22 juli 1991, ett nytt 2 mom. som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

2 §

Utan hinder av 1 mom. kan en utmätningsman utan förordnande av överexekutor verkställa ett beslut om en säkringsåtgärd som med stöd av 7 kap. rättegångsbalken har meddelats av en allmän domstol och ett beslut om kvarstad som har meddelats med stöd av 4 kap. sjölagen (674/94).


7 kap.

Om verkställighet av beslut om säkringsåtgärder

1 §

Vid verkställighet av kvarstad som har lagts med stöd av sjölagen skall 1 mom. iakttas i tillämpliga delar. Om användning av fartyg som belagts med kvarstad i vissa fall stadgas i 4 kap. 7 § sjölagen.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 158/95
TrUB 2/95
RSv 97/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.