214/1996

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets samt handels- och industriministeriets företagstjänsts distriktsbyråers avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

För prestationer av handels- och industriministeriet och nämnder som är verksamma i anslutning till ministeriet samt av distriktsbyråerna för handels- och industriministeriets företagstjänst uppbärs avgifter till staten enligt detta beslut, om annat inte har stadgats eller bestämts om dem någon annanstans.

2 §

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten uppbärs avgifter enligt vidstående avgiftstabell.

3 §

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) rådgivnings-, utbildnings-, konsulterings- och andra utvecklingstjänster som baserar sig på uppdrag,

2) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

3) publikationer, undersökningar, utredningar och förlagstjänster med undantag av de fall, då tjänsterna direkt stöder ministdniets avgiftsfria verksamhet,

4) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall, då detta direkt stöder handels- och industriministeriets eller dess företagstjänsts avgiftsfria verksamhet,

5) biblioteks- och informationstjänster,

6) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt uppgifter i datasystemen till utomstående på beställning,

7) utomståendes meddelanden i ministeriets och ministeriets företagstjänsts publikieioner,

8) kopior och avskrifter samt

9) utlåtanden av nämnden för arbetstagares uppfinningar.

4 §

Avgifter enligt 2 och 3 §§ uppbärs även för beslut om avslag.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996.

Avgifter enligt detta beslut uppbärs för prestationer som beställs efter att beslutet har trätt i kraft. För prestationer som har beställts innan detta beslut trätt i kraft uppbärs avgift enligt det beslut som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Ekonomidirektör
Olavi Naulapää

AVGIFTSTABELL:

Offentligrättsliga prestationer Prestation

1) beslut om undantag som baserar sig på livsmedelslagen 1 000 mk
2) beslut på besvär som anförts hos statens revisionsnämnd 1 200 mk
3) utdrag ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar 60 mk/ per ark
4) intyg ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar 300 mk
5) bokföringsnämndens beslut om undantag: i fråga om tidpunkten för färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden 500 mk
bokföringsnämndens övriga beslut om undantag 3 000 mk
6) behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp 12 000 mk
7) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag eller vara tjänsteman för dessa 500 mk
8) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara stiftare av aktiebolag eller bostadsaktiebolag 500 mk
9) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara näringsidkare 500 mk
10) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för en förening eller stiftelse eller vara namntecknare eller revisor för en stiftelse 500 mk
11) deltagande i fastighetsmäklarprovet och intyg över fastighetsmäklarprovet 600 mk
12) interimistiskt beslut i ansökningsärenden enligt gruvlagen 100 mk
13) beslut i anslutning till ansökningar och rättigheter enligt gruvlagen 350 mk
14) utdrag ur gruvregistret 60 mk/ per ark
15) beslut om tillstånd att använda skyddsupplag 1 000 mk
16) besvärsbeslut som baserar sig på ellagen 500 mk
17) beslut på ansökningar om tillstånd att bygga elledningar som överskrider landets gränser och är avsedda för en nominell spänning om minst 110 kilovolt 14 500 mk
18) beslut på ansökningar om tillstånd att bygga kraftverk som har en nettoeffekt om minst 10 megawatt och som enbart eller i huvudsak drivs med oljebränslen, eller på ansökningar om tillstånd att omvandla ett existerande kraftverk med en nettoeffekt om minst 10 megawatt så att det enbart eller i huvudsak använder oljebränslen 18 000 mk
19) beslut om fastställande av handelskammarstadgar 500 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.