199/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Lag om ändring av lagen om avbetalningsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 3 mom., 13 §, 14 § 2 mom. och 16 § lagen den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/66) som följer:

12 §

Utmätningsmannen skall delge parterna tiden och platsen för en uppgörelse enligt 1 och 2 mom. i så god tid att de kan bevaka sina intressen vid förrättningen. Beträffande förrättning, som avses i 1 och 2 mom. skall upprättas protokoll. Utmätningsmannen får vid behov anlita sakkunniga vid värdering av godset. De av förrättningen föranledda kostnaderna skall betalas i förskott av sökanden, om utmätningsmannen kräver det.

13 §

Angående självrättelse av en åtgärd som utmätningsmannen vidtagit eller ett beslut som han fattat med stöd av denna lag, angående behandling av ärendet som verkstängighetstvist i domstol och avbrott av verngtälligheten samt angående sökande av ännging i en åtgärd eller ett beslut gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, på mongvarande sätt 9 och 10 kap. utsökningslagen. En uppgörelse med laga kraft kan med stöd av 9 kap. 1 § 1 mom. utsökningslagen rättas endast med parternas medgivande. Tiden för anförande av besvär mot uppgörelsen räknas både för köparen och för säljaren från den dag då parten har fått del av beslutet. Ungätningsmannen skall på tjänstens vägnar enligt utsökningslagen sända uppgörelseprotokollet för kännedom till de parter som inte var närvarande vid uppgörelsen. En verkstängighetstvist beträffande uppgörelsen som kngaren eller säljaren har anhängiggjort efter det uppgörelsen har vunnit laga kraft kan inte prövas.

14 §

När gods återtas skall på uppgörelsen tillämpas 12 §, om inte något annat bestäms i domen.

16 §

En fordran som grundar sig på en uppgörelse som verkställts av utmätningsmannen får, om ändring inte har sökts i uppgörelsen, jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat från uppgörelsedagen utsökas med stöd av uppgörelseprotokollet i den ordning som gäller för verkställighet av en dom som har vunnit laga kraft, om det i protokollet bestämts att ränta skall betalas på fordran med stöd av ett yrkande som parten har lagt fram i ansökan om uppgörelse. Köparens fordran betalas dock härvid i första hand ur den deposition som nämns i 4 § 1 mom. Om uppgörelsen inte har vunnit laga kraft gäller om utmätning av fordran på grundval av uppgörelsen 3 kap. 7 § utsökningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 106/95
LaUB 15/95
RSv 4/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.