195/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1966

Lag om häradsåklagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lokal åklagarmyndighet

Lokal åklagarmyndighet är häradsåklagaren.

Om åklagarmyndigheten inom landskapet Åland stadgas särskilt.

2 §
Åklagarämbete och åklagaravdelning

Häradsåklagaren arbetar vid häradets åklagarämbete eller vid häradsämbetets åklagaravdelning. Ämbetet och avdelningen hör till justitieministeriets förvaltningsområde.

Chef för åklagarämbetet och åklagaravdelningen är ledande häradsåklagaren. Om det vid åklagaravdelningen finns endast en åklagare, är häradsåklagaren chef för avdelningen.

Om statsrådets allmänna sammanträde har beslutat att det vid ett häradsämbete inrättas en länsmanstjänst enligt 6 a § (156/96) polisförvaltningslagen, kan länsmannen även vara häradsåklagare.

3 §
Behörighetskrav

Ledande häradsåklagaren och häradsåklagaren skall ha avlagt juris kandidatexamen och ha den skicklighet som behövs för att tjänsten skall kunna skötas.

4 §
Utnämning

Ledande häradsåklagaren och häradsåklagaren utnämns av justitiekanslern.

5 §
Härad

Det lokala åklagarväsendet ordnas häradsvis.

För en ändamålsenlig organisering av det lokala åklagarväsendet kan justitieministeriet bestämma att åklagarämbetena i olika härader eller olika häradsämbetens åklagaravdelningar skall sköta åklagaruppgifter i samar-

bete eller, efter att ha hört länsstyrelsen, bestämma att ett härads åklagarämbete eller ett häradsämbetes åklagaravdelning skall sköta åklagaruppgifter också inom ett annat härads område.

6 §
Häradsåklagarens behörighet

Häradsåklagarna inom en tingsrätts domkrets är behöriga att sköta åklagaruppgifter i de ärenden i vilka tingsrätten är behörig.

7 §
Biträdande åklagare

Vid ett härads åklagarämbete eller härads- ämbetets åklagaravdelning kan finnas på viss tid utnämnda biträdande åklagare som avlagt juris kandidatexamen.

En biträdande åklagare vid åklagarämbetet utnämns av chefen för ämbetet och vid åklagaravdelningen av chefen för avdelningen.

8 §
Biträdande åklagares behörighet

En biträdande åklagare kan ges i uppdrag att handha strafforderärenden och brottmål som behandlas i sammansättning med en domare.

En biträdande åklagare som har tjänstgjort i detta uppdrag i fyra månader kan handha enskilda brottmål som under de omständigheter som framgår i målet inte kan leda till annat eller strängare straff än böter eller fängelse i två år. En biträdande åklagare får dock inte handha ett brottmål som skall anses vara beroende av tolkning eller är oklart eller annars svårt att avgöra, och inte heller ett brottmål där den åtalade är häktad.

9 §
Forum för tjänsteåtal

Ledande häradsåklagaren, häradsåklagaren och en biträdande åklagare åtalas för tjänstefel vid hovrätten.

10 §
Arbetsordning

Chefen för häradets åklagarämbete fastställer arbetsordningen för åklagarämbetet och chefen för häradsämbetets åklagaravdelning fastställer arbetsordningen för åklagaravdelningen.

11 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 april 1976 om stadsfiskaler (352/76) jämte ändringar och lagen den 18 december 1992 (1436/92) om stadsfiskalerna och länsmännen som åklagare vid tingsrätterna.

13 §
Övergångsstadgande

En stadsfiskal, länsman och biträdande länsman som handhar åklagaruppgifter när denna lag träder i kraft kan utnämnas till en tjänst som häradsåklagare även om han inte uppfyller de behörighetskrav som stadgas i 3 §.

RP 83/95
LaUB 14/95
RSv 3/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.