193/1996

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 1996

Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 45 § 3 mom. aravalagen av den 17 december 1993 (1189/93) beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på sådana räntor för bostadslån om vars ändring stadgas i 9 och 20 §§ lagen om bostadsproduktion (488/53), sådan den lyder i lag av den 17 april 1959 (176/59), i 11 § 3 mom. samt 24 § 2 och 3 mom. lagen om bostadsproduktion (247/66), sådant 2 mom. lyder i lag av den 19 januari 1968 (33/68) och 3 mom. i lag av den 27 juni 1980 (504/80), i 3 mom. ikraftträdelsestadgandet för lagen angående ändring av lagen om bostadsproduktion (81/82) samt i 9 § 3 mom. lagen om grundförbättring av bostäder (34/79).

Detta beslut tillämpas också på räntorna för lån som beviljats på bostadslånevillkor för att trygga sysselsättningen samt av bil- och motorcykelskattens avkastning för att främja bostadsproduktionen och av konjunkturskattemedel för att öka hyresbostadsbeståndet.

2 §

På lån som beviljats för byggande, utvidg-ning eller grundreparation av bostadsaktiebolagshus eller egnahemshus eller för förvärv av aktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet uppbärs tills vidare en årlig ränta på 8,5 procent, om lånet beviljats åren 1949-1981 eller under tiden 1.1.- 28.2.1982.

3 §

På lån som beviljats för byggande, utvidg-ning eller grundreparation av hyreshus eller bostadsandelslagshus uppbärs tills vidare en årlig ränta som följer:

1) 8,5 procent, om lånet beviljats åren 1949-1979; 2) 6,5 procent, om lånet beviljats år 1980; 3) 6,0 procent, om lånet beviljats år 1981, och 4) 5,0 procent, om lånet beviljats under tiden 1.1.-28.2.1982.

4 §

Den årliga räntan på kortfristiga grundförbättringslån som beviljats med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder (34/79) är tills vidare 3 procent under de två första åren. För de följande åren är räntan 8,25 procent om året på lån som beviljats före den 1 januari 1993 och på lån som beviljats därefter 6 procent. Räntan på långfristiga grundförbättringslån som beviljats år 1993 eller därefter är tills vidare 6 procent om året.

5 §

Då den ränta som låntagaren i skuldebrev har förbundit sig att högst betala är mindre än den ovan bestämda räntan, skall räntan på bostadslånet tills vidare vara lika stor som den i skuldebrevet angivna högsta räntan.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996. Genom detta beslut upphävs statsrtrets beslut av den 23 september 1993 om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån (829/93).

Helsingfors den 21 mars 1996

Minister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.