190/1996

Utfärdat i Helsingfors den 22 mars 1996

Handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat

Handels- och industriministeriet har med stöd av 3, 5 och 10 §§ kosmetikförordningen av den 1 mars 1996 (189/96) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller sammansättningen av och påskrifter på kosmetiska preparat.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

preparat för yrkesmässigt bruk ett kosmetiskt preparat som är avsett att användas enbart i arbetet vid en friser- eller skönhetssalong eller något annat motsvarande verksamhetsställe,

galenskt preparat en produkt som fåtts från animaliskt eller vegetabiliskt material genom krossning, fällning, filtrering, kokning, destillering, extrahering eller genom någon annan motsvarande metod, samt

hållbarhetstiden för ett kosmetiskt preparat den tid preparatet, uppbevarat på riktigt sätt, bibehåller de egenskaper som stadgas i 2 § 1 mom. kosmetikförordningen och uppfyller sitt ursprungliga ändamål.

3 §
Förbud och begränsningar

Kosmetiska preparat får inte innehålla ämnen som nämns i bilaga 1. Förbudet gäller dock inte sådana tekniskt oundvikliga rester av dessa ämnen som inte är skadliga för konsumentens hälsa.

De ämnen som nämns i bilaga 2 får användas i kosmetiska preparat endast med de begränsningar som nämns i bilagan.

I kosmetiska preparat får som färgämnen användas endast ämnen som nämns i bilaga 3, med de begränsningar som nämns i bilagan. Bestämmelsen gäller inte sådana kosmetiska preparat i vilka färgämnenas enda syfte är att färga alla slag av hår.

Som konserveringsämnen i kosmetiska preparat får användas endast ämnen som nämns i bilaga 4, med de begränsningar som nämns i bilagan.

Som solskyddsämnen i kosmetiska preparat får användas endast ämnen som nämns i bilaga 5, med de begränsningar som nämns i bilagan.

4 §
Varningsanteckningar

På förpackningen till ett preparat som innehåller ett ämne som nämns i bilaga 2, 4 eller 5 skall de varningsanteckningar göras som krävs för ämnet i fråga. Anteckningarna skall göras på förpackningen så att de klart skiljer sig från den övriga texten och är lätta att observera. Varningsanteckningar med likartat innehåll får kombineras på ett ändamålsenligt sätt.

5 §
Meddelande av hållbarhetstiden

Hållbarhetstiden, om vilken stadgas i 3 § 1 mom. 3 punkten kosmetikförordningen (189/96), skall antecknas på preparatets förpackning till exempel enligt följande:

Parasta ennen

Bäst före samt i omedelbart samband med denna anteckning det datum då hållbarhetstiden går ut eller en hänvisning till var på förpackningen datumanteckningen finns.

6 §
Meddelande av beståndsdelar

Med beståndsdel enligt 3 § 1 mom. 7 punkten kosmetikförordningen avses ett kemiskt ämne av syntetiskt eller naturligt ursprung, med undantag av parfym och aromatiska sammansättningar, som används i sammansättningen av kosmetiska preparat. Förteckningen över beståndsdelar skall föregås av ordet ''ainesosat'', på svenska ''innehåll'', ''beståndsdelar'' eller ''ingredienser'', eller i stället för dem ordet ''ingredients'' eller en lättfattlig förkortning av dessa ord.

Beståndsdelarna skall anges med den generiska benämningen enligt den av kommissionen utgivna inventering som avses i artikel 7.2 i rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter, som ändrats genom direktiv 93/35/EEG av den 14 juni 1993, eller om inte någon sådan benämning finns, med någon av de benämningar eller beteckningar som avses i direktivets artikel 5a 2, första strecksatsen.

Parfymer och aromatiska sammansättningar samt råvaror till dessa skall betecknas med ordet ''parfum'' eller ''aroma''.

I fråga om kosmetiska skönhetsmedel som marknadsförs i flera nyanser får samtliga färgämnen som används i färgskalan nämnas i förteckningen, under förutsättning att uttrycket ''voi sisältää'', på svenska ''kan innehålla'', läggs till eller att det på något annat tydligt sätt visas att preparatet kan innehålla ett eller flera av de nämnda färgämnena.

Beståndsdelar som förekommer i lägre koncentrationer än 1 procent får nämnas i valfri ordning efter de beståndsdelar som förekommer i högre koncentrationer än 1 procent. Färgämnen får upptas i valfri ordning efter övriga beståndsdelar enligt de färgindexnummer eller benämningar som används i bilaga 3.

7 §
Avgränsning av beståndsdelar

Följande betraktas inte som beståndsdelar i detta beslut:

a) föroreningar i de använda råvarorna,

b) tekniska hjälpämnen som används vid framställningen men som inte förekommer i den färdiga produkten, eller

c) ämnen av vilka endast alldeles nödvändiga kvantiteter används som lösningsmedel eller som bärare av parfym och aromatiska sammansättningar.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996. Genom beslutet upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 22 december 1993 om kosmetiska preparat (1415/93), med undantag av gällande bilagorna.

Helsingfors den 22 mars 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Antti Toivonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.