185/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/92) 35 § 1 mom. 1 punkten, 38 §, 50 § 1 mom. 4-7 punkten, 53 § 2 mom. och 54 § 2 mom.,

av dessa lagrum 35 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 29 september 1995 (1132/95), 50 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i förordning av den 27 oktober 1995 (1224/95) samt 53 § 2 mom. och 54 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 28 november 1994 (1032/94) som följer:

35 §

Vid försvarsmakten finns

1) officerstjänster, till vilka hör tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten och yngre officer samt institutofficerstjänster, till vilka hör grunodjänst för institutofficer och högre tjänst för institutofficer samt tjänster för innehavare av militär specialtjänst,


38 §

Behörighetsvillkor för institutofficerstjänster är

1) för grundtjänst för institutofficer institutofficersexamen eller lägre tjänsteexamen för befattningsofficer, samt

2) för högre tjänst för institutofficer institutofficersexamen eller högre tjänsteexamen för befattningsofficer samt för tjänsten fasittälld vidareutbildning.

Högre tjänsteexamen för befattningsofficer kan ersättas med någon annan utbildning som lämpar sig för uppgiften.

50 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns


4) militäröveringenjör, militäringenjör, militäröverläkare, militärläkare, militärövervilerinär, militärveterinär, militärtandläkare, fältprost, militärpastor, överkapellmästare och högre institutofficer av kommendören för försvarsmakten,

5) militärövertekniker, ekonomichef, kapellmästare samt apoteksföreståndare, assiapentläkare, ADB-chef, specialforskare, farmaceut, kamrer, translator, bibliotekarie, chefbibliotekarie, matematiker, meteorolog, provianteringsinspektör, museichef, avdeapingschef, avdelningssekreterare, provisor, psykolog, cheftränare, sprängämnesinspeapör, sjukhuskemist, socialchef, militärjurist, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus samt specialläkare och avdeapingsläkare, inspektör, informationssekretapare, byråchef, forskare, träningschef, äldre lektor, överskötare och överinspektör av hapudstaben,

6) innehavare av grundtjänst för institutofficer samt militärtekniker och ekonom av huvudstaben eller staben för ett försvarsoffåde, staben för sjöstridskrafterna eller stffen för luftstridskrafterna, samt

7) övriga tjänstemän av huvudstaben eller staben för ett försvarsområde, staben för ett militärlän, staben för sjöstridskrafterna eller staben för luftstridskrafterna, rektor för försvarshögskolan, chefen för försvarsinstitutet, staben för försvarsmaktens materielverk, chefen eller direktören för en militär inrätrsing eller kommendören för ett truppförsand.


53 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år fattas av statsrådet när beslutet om utnämning till motsvarande tjänst fattas av republikens president och i övriga fall av den myndighet som skulle utnämna till motsvarande tjänst.


54 §

Förutsätter ett sådant förordnande till tjänstgöring av en tjänsteman som avses i 1 mom. 3 punkten eller i 50 § 1 mom. 7 punkten förflyttning från ett truppförband eller en motsvarande administrativ enhet till en annan inom ett försvarsområde, sjöstridskrafterna, luftstridskrafterna eller försvarsmaktens materielverk, skall beslutet om förordnande fattas av kommendören för försvarsområdet, kommendören för sjöstridskrafterna, kommendören för luftstridskrafterna eller direktören för försvarsmaktens materielverk. Om förordnandet till uppgiften förutsätter någon annan förflyttning inom försvarsmakten fattas beslutet om förordnande i fråga om officerare av kommendören för försvarsmakten och i fråga om övriga tjänstemän av huvudstaben.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.