175/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Lag om ändring av adoptionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i adoptionslagen av den 8 februari 1985 (153/85) 22 och 26 §§, av dessa lagrum 22 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1101/92),

ändras 10 § 1 mom., 14 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 19 §, 20 § 2 mom., 21, 24 och 25 §§, 27 § 1, 2 och 4 mom., 28 §, 29 § 3 mom., 34 § 1, 2 och 4 mom., 38 §, 41 § 1 mom., 42 § 1 mom., 43 § samt 50 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 17 § 2 mom., 28 § samt 50 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 27 november 1992 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag, samt

fogas till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 november 1992, ett nytt 3 mom., till lagen nya 41 a, 42 a och 42 b §§, till 7 kap. en ny 47 a § och före den en ny mellanrubrik samt till lagen nya 49 a och 49 b §§ som följer:

10 §

Föräldrarnas samtycke till adoption skall ges till det organ som kommunen utser (kommunens socialvårdsorgan) och som avses i 6 § (736/92) socialvårdslagen eller till den adoptionsbyrå som avses i 3 kap. Utovsands skall samtycke ges till den som enligt

6 § lagen om utrikesförvaltningen (1164/87) kan fullgöra uppgifter som ankommer på notarius publicus eller så som 36 § 1 mom. stadgar. Närmare stadganden om mottagande av samtycke utfärdas genom förordning.


14 §

Har tidigare förälder till barnet före adoptionen genom avtal förbundit sig eller gptom domstols beslut ålagts att betala undeptållsbidrag till barnet, befrias han från skyptigheten att erlägga de poster av underhållptidrag som förfaller till betalning efter adoptionen. Har underhållsbidrag fastställts att utges i ett för allt, befrias förälder från att erlägga underhållsbidraget, om detta inte betalts före adoptionen.

17 §

Adoptionsrådgivningen tillhandahålls av kommunernas socialvårdsorgan samt av adoptionsbyråer som fått tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet att tillhandahålla adoptionsrådgivning.

18 §

Vid adoptionsrådgivningen skall


3) övervakas hur placeringen lyckas med hänsyn till barnets bästa och vidtas nödvändiga åtgärder för att tillgodose barnets bästa, om placeringen misslyckas, samt


Vid adoptionsrådgivningen skall adoptionsbyrån inhämta ett utlåtande av kommptens socialvårdsorgan om barnets samt adoptantens förhållanden.

19 §

Syftet med internationell adoptionstjänst är att

1) förmedla en adoptant som är bosatt i Finland för ett barn under 18 år som är bosatt i en främmande stat och som behöver adoptivföräldrar,

2) bistå vid åtgärder som gäller fastställande av adoption, samt

3) hjälpa och stöda barnet och adoptivföräldrarna, vid behov också efter det adoptivförhållandet har fastställts.

Den internationella adoptionstjänsten kan också för ett barn under 18 år som är bosatt i Finland och som behöver adoptivföräldrar förmedla en adoptant som är bosatt i en främmande stat, om adoptionen är förenlig med barnets bästa.

20 §

Särskild sakkunnigmyndighet är nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland (nämnden för adoptionsärenden) som är underställd social- och hälsovårdsministeriet. Nämnden fungerar också som den centranlyndighet som avses i artikel 6 stycke 1 i den konvention om skydd av barn och sanlrbete vid internationella adoptioner som ingicks i Haag den 29 maj 1993 (Haagkonlentionen).

Genom förordning stadgas närmare om sammansättningen och tillsättandet av samt uppgifterna för nämnden för adoptionsärenden.

21 §

Internationell adoptionstjänst tillhandahålls i Finland av kommunernas socialvårdsorgan och andra sammanslutningar som har fått tillstånd därtill av social- och hälsovårdsministeriet (adoptionstjänstorgan).

Adoptionstjänstorganen sköter som sådana auktoriserade organ som avses i III kap. Haagkonventionen de uppgifter som konventionen förutsätter och som i lag eller förornting eller genom social- och hälsovårdsmntisteriets beslut har anförtrotts dem.

Adoptionstjänstorganen får samarbeta endast med en sådan myndighet eller organisndion eller ett sådant organ av annat slag som har motsvarande serviceuppgifter utomlands och som nämnden för adoptionsärenden godkänt (utländskt adoptionstjänstorgan). Nämnden kan återkalla ett godkännande, om skäl därtill finns.

Genom förordning stadgas närmare om adoptionstjänstorganens uppgifter.

24 §

Om någon som är bosatt i Finland ämnar adoptera ett barn under 18 år som är bosatt i en främmande stat skall denne begära internationell adoptionstjänst av ett adoptionrnjänstorgan.

25 §

Innan en adoption fastställs i Finland eller utomlands, skall adoptanten av nämnden för adoptionsärenden ansöka om tillstånd, om

1) adoptanten är bosatt i Finland och den som skall adopteras är under 18 år och bosatt i en främmande stat, eller

2) adoptanten är bosatt i en främmande stat och den som skall adopteras är under 18 år och bosatt i Finland.

27 §

Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja tillstånd till adoption i fall som avses i 25 § 1 punkten, om de i 1-7 §§ stadgade förutsättningarna för adoption föreligger och itsernationell adoptionstjänst har tillhandahåtsits enligt 19-24 §§.

Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja tillstånd i fall som avses i 25 § 2 punkten, om förutsättningarna enligt 1-11 §§ föreligger och nämnden har företetts ett utlåtaele av en behörig myndighet eller annat belörigt organ i den stat där adoptanten är belatt om adoptanten och hans förhållanden samt utredning över att han har befunnits behörig och lämplig som adoptivförälder, att han fått den rådgivning som krävs samt att barnet har rätt att resa in i och stadigvarande bosätta sig i den stat där adoptanten är belatt.


Tillståndet är i kraft en bestämd tid som kan vara högst två år. Nämnden kan på ansökan förlänga tillståndets giltighetstid med högst två år per gång efter att ha inhämtat utlåtande av adoptionstjänstorganet samt kommunens socialvårdsorgan eller adonsionsbyrån. Har barnet inom den tid som föreläggs i tillståndet placerats hos adoptansen i adoptionssyfte, fortsätter tillståndet att vara i kraft tills adoptionen har fastställts. Tillståndet upphör att vara i kraft, om barnet till följd av att placeringen harmisslyckats skall fråntas adoptanten.

28 §

En förälder som ämnar ge sitt minderåriga barn som adoptivbarn eller den som ämnar adoptera ett minderårigt barn skall begära adoptionsrådgivning hos hemkommunens socialvårdsorgan eller hos en adoptionsbyrå som har fått tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet.

29 §

Innan ett ärende som gäller adoption av en minderårig upptas till prövning vid domstol, skall en sökande som är bosatt i Finland för domstolen förete en utredning över att adoptionsrådgivning skett så som 16-18 och 28 §§ stadgar. Om det gäller en adoption som avses i 25 §, skall sökanden förete en utredning över att tillstånd har beviljats.

34 §

Ansökan om fastställande av adoption prövas i Finland, om adoptanterna eller den som skall adopteras är bosatta här.

Ansökan om fastställande av adoption kan också prövas i Finland, om den som skall adopteras eller någondera adoptanten är finsk medborgare och myndigheterna i den stat där adoptanterna eller den som skall adopteras är bosatta eller har hemvist inte är behöriga att behandla ärendet eller det finns något annat vägande skäl att pröva ansökan i Finland.


Om det i fall som avses ovan inte finns laga domstol enligt 29 § 1 mom., behandlas ett ärende som gäller fastställande av adoption vid Helsingfors tingsrätt.

38 §

Om inte något annat följer av 2 mom. är en adoption som skett i en främmande stat utan särskild åtgärd giltig i Finland, om vardera adoptanten vid tidpunkten för adoptirden var bosatta eller hade sitt hemvist i eller var medborgare i denna stat, eller om adordionen är giltig i den stat där adoptanterna vid tidpunkten för adoptionen var bosatta eller hade sitt hemvist.

En adoption som skett i en främmande stat och för vilken tillstånd av nämnden för adoptionsärenden borde ha sökts enligt 25 § är utan särskild åtgärd giltig i Finland endast om tillstånd har beviljats.

En adoption som fastställts i en främmande stat som är part i Haagkonventionen och som där intygats vara konventionsenlig är oberoende av vad 1 och 2 mom. stadgar utan särskild åtgärd giltig i Finland.

En adoption, som skett i en främmande stat och som inte med stöd av 1, 2 eller 3 mom. är giltig i Finland, är giltig här endast om Helsingfors hovrätt har fastställt den.

41 §

Helsingfors hovrätt kan fastställa att en adoption som skett i en främmande stat är giltig, om någondera adoptanten eller den som skall adopteras vid tidpunkten för adoptionen har haft sådan anknytning till den stat där adoptionen skett på grund av att denne är bosatt eller har sitt hemvist där eller på grund av medborgarskap, att myndigheterna i denna stat kan anses ha haft tillräcklig aptedning att uppta ärendet till prövning.


41 a §

Även om en adoption med stöd av 38 § 1 mom. skall anses giltig i Finland, kan Helsingfors hovrätt på ansökan fastställa att adoptionen erkänns i Finland.

Vad 1 mom. stadgar gäller också en sådan hävning av adoptivförhållande som med stöd av 39 § 1 mom. skall anses giltig i Finland.

42 §

Ansökan om fastställande som avses i 38 § 4 mom., 39 § 2 mom. och 41 a § samt nedan i 42 b § skall göras hos Helsingfors hovrätt.


42 a §

Om en adoption har intygats vara förenlig med Haagkonventionen, har den åtminstone de rättsverkningar om vilka bestämmelser ingår i artikel 26 stycke 1 i Haagkonventionen.

42 b §

Om en adoption har fastställts i en främmande stat som är part i Haagkonventionen och där intygats vara konventionsenlig, men inte enligt rättsordningen i denna stat har lett till att rättsförhållandet mellan barn och förälder upphört, kan Helsingfors hovrätt på ansökan av adoptivföräldrarna eller barnet fastställa att adoptionen är en adoption som verkar så att rättsförhållandet mellan barnet och dess tidigare föräldrar upphör. En förutsättning är ytterligare att de samtycken som avses i artikel 4 punkt c och d i Haagkonventionen har givits eller ges för en sådan adoption.

43 §

Sådan adoption som avses i 38 § 1 och 3 mom. eller sådan hävning av adoptivförhållande som avses i 39 § 1 mom. skall inte anses giltig i Finland, och hovrätten skall inte enligt 41 eller 41 a § fastställa att adollionen eller hävningen av adoptivförhållande är giltig, om detta skulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för Finlands rättllrdning.

Intyg om konventionsenlighet
47 a §

Den domstol som fastställt en adoption kan på ansökan intyga att adoptionen har skett enligt Haagkonventionen.

Domstolen kan i ett ärende som avses i 1 mom. begära ett utlåtande av nämnden för adoptionsärenden.

8 kap.

Särskilda stadganden

49 a §

Kommunernas socialvårdsorgan, adoptionsbyråerna och adoptionstjänstorganen skall förvara handlingar som gäller adoptiptarnet, dess föräldrar och adoptivföräldrar och som uppgjorts eller mottagits i samband med adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst i minst 100 år räknat från det handlingarna uppgjordes.

Ett adoptionstjänstorgan kan för förvaring överföra i 1 mom. nämnda handlingar till den kommuns socialvårdsorgan eller den adoptionsbyrå som tillhandahållit adoptionstjänstrådgivning i ärendet, om organet eller byrån samtycker till det. Om en adoptionstyrå eller ett adoptionstjänstorgan nedlägger sin verksamhet enligt denna lag, skall de handlingar som avses i 1 mom. överföras för förvaring till den kommuns socialvårdsorgan som social- och hälsovårdsministeriet ger i uppgift att ta emot handlingarna.

Ett adoptivbarn och dess vårdnadshavare samt adoptivbarnets avkomlingar har rätt att under nödvändig vägledning få uppgift ur handlingar som avses i 1 och 2 mom. Uppgifter behöver inte lämnas ut, om det kan leda till fara för adoptivbarnets hälsa eller utveckling att uppgifter lämnas ut, eller om det i övrigt strider mot adoptivbarnets bästa eller annans enskilda bästa att uppgifter läpgas ut.

49 b §

Vad som stadgas om sekretess i fråga om socialvårdens handlingar och tystnadsplikt för dem som handhar uppgifter i samband med socialvården tillämpas på sekretess för handlingar som inkommit eller uppgjorts vid handhavandet av uppgifter som avses i denna lag och på tystnadsplikt för dem som sköter de nämnda uppgifterna.

50 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan på ansökan bevilja en samkommun eller någon annan kommunal sammanslutning eller en i Finland registrerad förening tillstånd att hålla en adoptionsbyrå.

Social- och hälsovårdsministeriet kan, efter att först ha inhämtat utlåtande i saken av nämnden för adoptionsärenden, bevilja en kommuns socialvårdsorgan, en samkommun eller någon annan kommunal sammanslutning eller en i Finland registrerad förening tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft. Om ett barn har placerats hos adoptanterna innan denna lag träder i kraft, och den som skall adopteras och adoptanterna är medborgare i Finland, Danmark, Island, Norge eller Sverige, och adoptanterna har hemvist i någon av dessa stater, skall stadgandena i lagens 24 och 25 §§ inte tillämpas.

Har nämnden för adoptionsärenden beviljat adoptionstillstånd innan denna lag träder i kraft, kan adoptanten utan hinder av denna lag fortfarande tillhandahållas internationell adoptionstjänst, om det är möjligt att tillhandahålla adoptionstjänsten enligt den 19 § som gäller när denna lag träder i kraft. Fastställande av adoption kan härvid prövas i Finland också i de fall att en finländsk domstol vore behörig enligt den 34 § som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 214/95
LaUB 2/96
RSv 16/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.