170/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Lag om ändring av lagen om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/82) 10 § 3 mom.,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 2 mom., 4 §, 6 § 1 mom., 8 § 2 mom., 13 § 2 mom., 14 § och rubriken för 19 §, av dessa 4 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 6 januari 1989 (1/89), samt

fogas till 19 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på transport med annan traktor än trafiktraktor och dess släpvagn, när det gäller transport som avses i 17 a § lagen om skatt på motorfordon (722/66).


2 §
Betalningsskyldig

Den betalningsskyldige kan bestämmas på grundval av uppgift i fordonsregistret, om inte uppgiften visas vara oriktig.


4 §
Grunden för avgiften

Överlastavgiften fastställs på grundval av den massa varmed ett fordons eller en fordonskombinations tillåtna totalmassa överskrids med mer än fem procent eller varmed den tillåtna massan på axel eller boggi överskrids med mer än tio procent.

I fråga om en fordonskombination bestäms avgiften antingen för överskridningen av kombinationens tillåtna totalmassa eller för summan av överskridningarna av totalmassorna för de fordon som ingår i kombinationen, beroende på vilkendera som är större.

Är den sammanlagda överskridningen av massan på axel eller boggi, till den del den enligt 1 mom. bör beaktas, större än den del av överskridningen av totalmassan som bör beaktas, fastställs överlastavgiften på grundval av den sammanlagda överskridningen.

Då det är fråga om en på särskilt tillstånd grundad transport, som utförs med större massor än vad som allmänt är tillåtet på väg, fastställs överlastavgiften för hela den del av överskridningen av massan på axel eller boggi eller av totalmassan, med vilken massan överskrider vad som anges i tillståndet.

6 §
Konstaterande av överlast

Överlast konstateras genom vägning av massan på axel och boggi eller totalmassan. Överlast kan konstateras även genom uträknande av lastens massa på grundval av volymen, enligt fraktsedlarna eller på annat tillförlitligt sätt.


8 §
Påförande av avgift

I reglementet för ett polisdistrikt eller ett samarbetsområde bestående av flera polisdistrikt kan förordnas att betalningsföreläggandet i stället för av chefen för polisdistriktet kan utfärdas av någon annan tjänsteman i distriktet.


13 §
Betalningstid

Betalas överlastavgift inte inom den i 1 mom. stadgade tiden, uppbärs hos den som försummat betalningen en förseningsränta som beräknas enligt de grunder som stadgas i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).

14 §
Ansvaret för delägare i samfund och företrädare för utlänning

Varje bolagsman i öppet bolag och ansvarig bolagsman i kommanditbolag svarar såsom för egen skuld för betalningen av överlastavgift som påförts bolaget.

För betalningen av överlastavgift som pftörts en person som inte är bosatt i Finland samt utländska samfund, anstalter och stiftelser svarar dessas representanter i Finland. Chefen för polisdistriktet förordnar med stöd av detta moment att den som svarar för överlastavgiften solidariskt ansvarar för bftalningen av överlastavgiften tillsammans med den betalningsskyldige. I fråga om hftande av den ansvarige innan avgift påförs iakttas 12 §.

19 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Inrikesministeriet kan meddela polisen närmare föreskrifter och anvisningar om utfrmandet av de uppgifter som hör till polisen enligt denna lag och stadganden som utfärmats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Lagen tillämpas på överlastavgifter som på- förs för överlast som konstateras efter att lagen har trätt i kraft.

RP 198/95
TrUB 1/96
RSv 12/96

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.