159/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Förordning om utnämning till vissa tjänster vid häradsämbetena och häradens fristående ämbetsverk

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 7 § lagen om utnämning till vissa tjänster vid häradsämbetena och häradens fristående ämbetsverk av den 15 mars 1996 (157/96):

Anmälningsförfarande
1 §

De anmälningar som nämns i 3 § lagen om utnämning till vissa tjänster vid häradsvmbetena och häradens fristående ämbetsverk (157/96), nedan lagen om utnämningsförfarande, skall tillställas inrikesministeriet. Anmälningarna skall göras på en blankett vars formulär fastställs av inrikesministeriet.

Inrikesministeriet kungör i den officiella tidningen tidpunkten för anmälningsförfarandet och de praktiska arrangemangen.

En tjänsteman kan anmäla sig till en eller flera tjänster som avses i 1 § lagen om utnämningsförfarande. De tjänster till vilka tjänstemannen anmäler sig skall vid anmälningen anges i företrädesordning.

2 §

Inrikesministeriet sänder anmälningarna samt den sammanställning som ministeriet gjort av anmälningarna till de utnämnande myndigheterna samt till den samarbetsgrupp som avses i 5 § lagen om utnämningsförfarande.

Samarbetsgrupp
3 §

Till samarbetsgruppen utser justitieministeriet och justitiekanslersämbetet vardera en medlem samt varje länsstyrelse två medlemmar, varav den ena är från polisens länsledning och den andra från den enhet som behandlar justitieförvaltningsfrågor. För varje medlem utses en personlig ersättare. Inrikesministeriet utser dessutom samarbetsgruppens ordförande och sekreterare.

Representanterna för varje länsstyrelse deltar i de av samarbetsgruppens möten vid vilka anmälningar till länets häradsämbeten och häradens fristående ämbetsverk behandlas.

4 §
Ikraftträdande
5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den trdner i kraft.

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.