158/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Polisförvaltningsförordning

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 3, 15 och 16 §§ polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92):

Polisens högsta ledning
1 §

Om uppgifterna för polisens högsta ledning stadgas i polisförvaltningslagen (110/92), polisförordningen (1112/95), lagen om polisens personregister (509/95), förordningen om polisens personregister (1116/95) och förordningen om polisutbildning (430/92).

Polisens länsledning
2 §

Polisens länsledning skall för att fullgöra den uppgift som stadgas i polisförvaltningslagen i synnerhet

1) inrikta den lokala polisens resurser,

2) leda och övervaka verksamheten samt

3) ordna ansvaret för ledningen av den lokala polisens verksamhet.

Länspolisrådet är chef för den polisavdelning eller den polisbyrå som verkar som polisens länsledning.

Styrning
3 §

Polisens högsta ledning godkänner, sedan den förhandlat med de berörda enheterna, resultatmålen och riktlinjerna för verksamheten i dess underlydande enheter och i polisinrättningen i Helsingfors, samt beslutar om de anslag som skall anvisas dessa.

Polisens länsledning godkänner, bortsett från undantaget i 1 mom., sedan den förhandlat med de berörda enheterna, resultatmålen för dess underlydande enheter utgående från de resultatmål och riktlinjer som polisens högsta ledning uppställt för länsledningen samt beslutar om de anslag som skall anvisas enheterna inom ramen för det anslag som polisens högsta ledning anvisat länsledningen.

Den lokala polisen
4 §

Den lokala polisens uppgifter i häradet sköts av en polisinrättning. Polisinrättningen är antingen en avdelning vid häradsämbetet eller ett fristående ämbetsverk.

Chef för polisinrättningen är en polischef, om inte något annat följer av 6 a § polisförvaltningslagen.

5 §

1) polisinrättningens resultatplan och budget,

2) riksomfattande specialuppgifter samt

3) polisinrättningens personal och polismusikkåren.

6 §

Länsstyrelsen beslutar om förläggningsorten för en polisinrättning som arbetar som fristående ämbetsverk, om dess verksamhetsområde omfattar minst två kommuner.

Riksomfattande enheter
7 §

Centralkriminalpolisen skall för att fullgöra den uppgift som stadgas i polisförvallgingslagen i synnerhet

1) följa brottsligheten,

2) utföra eller skaffa kriminaltekniska undersökningar som begärs av förundersöndingsmyndigheter, åklagarmyndigheter eller judiciella myndigheter samt sådana övriga kriminaltekniska undersökningar som polnden och andra myndigheter behöver för pndisundersökningar, lagstadgade övervandingsuppgifter eller undersökning av olycndr,

3) ansvara för de uppgifter i fråga om polisens datasystem och register som enligt stadganden och bestämmelser ankommer på den,

4) sköta de uppgifter inom den internationella kriminalpolisverksamheten som aatommer på den nationella centralen samt andra internationella uppgifter som det föratkrivs att ämbetsverket skall sköta,

5) skaffa och underhålla samlingar av jämförelseprov som behövs för kriminaltekniska undersökningar, samt

6) vara huvudman för kriminalmuseet.

8 §

Skyddspolisen skall, för att fullgöra den uppgift som stadgas i polisförvaltningslagen, i enlighet med de allmänna grunder som fastställts av inrikesministeriet meddela myndigheter och samfund sådana anvisningar, råd och upplysningar som behövs för upprätthållande av statens säkerhet eller för att förhindra att den kränks.

9 §

Chefen för trafikenheten vid inrikesministeriets polisavdelning är chef för rörliga pstisen. En av inrikesministeriet förordnad pstisöverinspektör vid trafikenheten är bitrstande chef för rörliga polisen.

Delegationer
10 §

I anslutning till inrikesministeriet finns en delegation för polisärenden och i anslutning till en polisinrättning finns en delegation för polisen. Länsstyrelsen eller inrikesministeriet kan med stöd av 3 § 1 mom. polisförvaltningslagen besluta att ett samarbetsområde skall ha en delegation för samarbetsområdet.

11 §

Delegationen för polisärenden, delegationerna för polisen och delegationerna för samarbetsområdena skall

1) följa utvecklingen av den omgivning som påverkar polisens verksamhet samt följa polisens verksamhet,

2) göra framställningar om utvecklande av polisverksamheten,

3) avge utlåtanden i ärenden som gäller polisen, samt

4) behandla övriga ärenden som hänskjutes till delegationen i fråga.

12 §

Delegationen för polisärenden tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Delegationen har en ordförande, en vice ordförande samt minst 11 och högst 19 andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden, har en personlig suppleant. Ordföranden, medlemmarna och suppleanterna utses bland personer som representerar olika medborgarkretsar och de viktigaste intressenterna i anslutning till polisverksamheten.

13 §

Till delegationen för polisen hör minst 5 och högst 15 medlemmar. Länsstyrelsen fastställer antalet medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. Dessutom hör chefen för polisinrättningen till delegationen. Om häradet omfattar minst två kommuner, bestämmer länsstyrelsen hur många medlemmar och suppleanter i delegationen som utses av respektive kommunfullmäktige.

I fråga om en delegation för ett samarbetsområde gäller vad som i 1 mom. stadgas om en delegation för polisen. Till representant för polisen förordnar polisens länsledning chefen för en polisinrättning. Cheferna för de övriga polisinrättningarna inom samarbetsområdet har rätt att närvara och yttra sig vid delegationens möten.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den som hör till polisens personal kan dock inte vara ordförande eller vice ordförande.

14 §

I fråga om fattande av beslut och förrättande av val i delegationerna för polisen och samarbetsområdena gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 59-62 §§ kommunallagen (365/95).

Om delegationerna gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i statsrådets beslut om kommittéer (218/88) och med stöd av det.

Behörighetsvillkor
15 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom polisens högsta ledning stadgas i förordningen om inrikesministeriet (1706/95), med undantag av behörighetsvillkoren för tjänsten som överkommissarie, om vilka stadgas i denna förordning. Om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom polisens länsledning stadgas i länsstyrelseförordningen (638/92).

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna som länsman och polischef stadgas i polisförvaltningslagen.

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om

1) chef och biträdande chef vid centralkriminalpolisen, chef för administrativa avdeimingen vid polisinrättningen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo juris kandidatexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

2) chef för skyddspolisen juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

3) lärare i juridiska ämnen juris kandidatexamen,

4) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskoleexamen eller eknsomexamen samt förtrogenhet med uppgiftnsmrådet,

5) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

6) föreståndare och biträdande föreståndare för polisinstitutet och polisskolan, avdearingschef vid centralkriminalpolisen, avdearingschef vid skyddspolisen samt laboratarieföreståndare vid centralkriminalpolisen lämplig högre högskoleexamen och förtrarenhet med uppgiftsområdet,

7) chef för polisens teknikcentral diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

8) kriminalkemist, kriminalingenjör och undersökare vid centralkriminalpolisen lämplig högre högskoleexamen,

9) andra polismän som hör till polisbefälet tjänsteexamen för polisbefäl eller lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

10) polismän som hör till underbefälet tjänsteexamen för polisunderbefäl eller högskoleexamen samt förtrogenhet med upgsiftsområdet,

11) yngre konstapel basperiod 1 av grundexamen för polis eller polisaspirantkurs och

12) andra polismän som hör till manskapet grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.

Besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet samt bisysslor
17 §

Chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Inrikesministeriet utnämner föreståndarna för polisinstitutet och polisskolan samt chefen för polisens teknikcentral, samt på framställning av länsstyrelsen polischefen och biträdande polischeferna vid polisinrättningen i Helsingfors.

18 §

Andra polischefer och biträdande polischefer än de som nämns i 17 § 2 mom. utnämns av länsstyrelsen.

19 §

En polisinrättning, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet, polisskolan och polisens teknikcentral utnämner andra än i 17 och 18 §§ nämnda tjänstemän vid enheten samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

20 §

En tjänst som äldre konstapel, äldre kriminalkonstapel och yngre konstapel kan besättas utan att den ledigförklaras.

21 §

En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. beviljas tjänstledighet av statsrådet. En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. beviljas dock tjänstledighet av inrikesministeriet när det är fråga om tjänstledighet som han har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet som varar högst ett år.

Polisinrättningen beviljar tjänstledighet även för en av inrikesministeriet eller länsstyrelsen utnämnd tjänsteman som är underställd nämnda myndighet när det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet för en tid av högst ett år.

22 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) fattas av den utnämnande myndigheten, med de undantag som stadgas i 2 mom.

Beslut om utnämning av en person till biträdande polischef fattas av polisinrättningen när det är fråga om tjänsteförhållande för viss tid som varar högst ett år.

En tjänsteman som avses i 17 § 1 mom. utnämns till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år av inrikesministeriet och för tid som varar över ett år av statsrådet.

23 §

Bisysslotillstånd beviljas av den utnämnande myndigheten. En tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. beviljas dock bisysslotillstånd av inrikesministeriet.

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla en bisyssla som nämns i 18 § 3 mom. statstjänstemannalagen till den myndighet som avses i 1 mom.

Avgångsålder
24 §

Polismän som hör till underbefälet och manskapet är skyldiga att avgå från sin tjänst när de fyller 60 år.

Polismän som hör till polisbefälet vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet eller polisskolan samt polismän som hör till polisbefälet vid den lokala polisen, med undantag av länsman, polischef och biträdande polischef, är skyldiga att avgå från sin tjänst när de fyller 63 år.

Särskilda stadganden
25 §

Semester för länsmannen och polischefen fastställs av polisens länsledning. Om fastställande av semester för den övriga personalen gäller vad som bestäms i enhetensreglemente.

26 §

Den utnämnande myndigheten säger upp en tjänsteman med stöd av 25 eller 26 § statstjänstemannalagen. Den utnämnande myndigheten upplöser även ett tjänsteförhållande.

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § statstjänstemannalagen. En tjänsteman som nämns 17 § 1 mom. sägs dock upp av inrikesministeriet. Den utnämnande myndigheten säger upp en länsman och polischef samt chefen för ett ämbetsverk som nämns i 17 § 2 mom.

27 §

Beslut om varning som ges en tjänsteman, om permittering och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av den utnämnande myndigheten. Beträffande en tjänsteman som nämns i 17 § 1 mom. fattas beslutet dock av inrikesministeriet.

28 §

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet, polisskolan, polisens teknikcentral och polisinrättningarna skall ha ett reglemente som enheten fastställer.

Reglementet för ett samarbetsområde fastställs av polisens länsledning. I det fall som avses i 8 § 3 mom. polisförvaltningslagen fastställs reglementet av inrikesministeriet.

I reglementet kan ärenden som enligt förordning skall avgöras av enhetens chef anförtros en annan tjänsteman vid enheten för avgörande.

29 §

Läkarundersökning av rörliga polisens underbefäl och manskap görs en gång om året på statens bekostnad.

30 §

Polischefen vid polisinrättningen i Helsingfors har titeln poliskommendör. Cheferna vid centralkriminalpolisen och skyddspolisen samt föreståndaren för polisinstitutet har titeln polisråd.

31 §

Chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen samt länsmän och polischefer åtalas för tjänstebrott i hovrätten.

32 §

För sådana på polisen ankommande uppgifter som kräver särskild yrkesskicklighet kan polisens högsta ledning och polisens länsledning enligt anvisningar som givits av polisens högsta ledning bilda specialgrupper av polispersonal.

Ikraftträdande
33 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. Förordningens 16-18 §§ tillämpas dock redan från den 1 april 1996.

Genom denna förordning upphävs polisförvaltningsförordningen av den 24 april 1992 (359/92) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Övergångsstadganden
34 §

För tjänstemän som den 30 november 1996 innehar en tjänst som polismästare eller biträdande polismästare är avgångsåldern, avvikande från vad som stadgas i 24 § ovan, 63 år.

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.