155/1996

Utfärdat i Helsingfors den 15 mars 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fastställande av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) samt 7 § 3 mom. och 13 § lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/95) beslutat:

1 §

Referenskvantiteten för mejerimjölk är under den produktionsperiod om tolv mutader som började den 1 april 1995 och slutar den 31 mars 1996 samt under den därpå följande produktionsperioden, som slutar den 31 mars 1997, 100 procent av den produutionskvot som enligt 5 § lagen om genomfutande av Europeiska gemenskapens kvoutystem för mjölk och mjölkprodukter utgör grund för producentens referenskvantitet.

När den i 1 mom. avsedda produktionskvoten bestäms beaktas de kvotöverföringar som gjorts med stöd av 15 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (533/95). De fastställda referenskvantiteterna anpassas till landskvoten vid ingången av den produktionsperiod som börjar den 1 april 1997.

Om fastställande av referenskvantiteter för direktförsäljning samt om producenternas rätt att återuppta produktionen och få en särskild referenskvantitet bestäms särskilt.

2 §

Landsbygdsnäringsdistriktet skall utan dröjsmål meddela mjölkuppköparna de referenskvantiteter och grundfettprocenter som fastställts. Om den produktionskvot som ligger till grund för fastställandet av referenskvantiteten ändrar på grund av ändrings-sökande eller av någon annan orsak, fastställs referenskvantiteten och grundfettprocenten på nytt. Uppköparen skall utan dröjsmål meddela uppsamlingsområdets producenter de fastställda referenskvantiteterna och grundfettprocenterna i samband medmjölkavräkningen eller på annat sätt.

3 §

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet Åland de uppgifter som enligt detta beslut skall handhas av landsbygdsnäringsdistriktet.

4 §

Ändring i beslut som landsbygdsnärings-distriktet har fattat med stöd av detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnä-ringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. Besvär över beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland har fattat i ett ärende som avses i detta beslut skall anförashos besvärsnämnden.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 22 mars 1996 och gäller till den 31 mars 2000.

Helsingfors den 15 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.