130/1996

Utfärdat i Helsingfors den 1 mars 1996

Undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För undervisningsministeriets prestationer uppbärs avgifter till staten enligt detta beslut, om något annat inte stadgats.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt detta beslut är också avslag i ett sådant ärende som avses i 3 §.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer

För prestationer uppbärs sådana avgifter som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som motsvarar självkostnadsvärdet eller är fasta avgifter eller sådana i 7 § nämnda avgifter som bestäms på företagsekonomiska grunder.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

En fast avgift uppbärs för de offentligrättsliga prestationer som framgår av den avgiftstabell som bifogas detta beslut.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande beställda prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning som undervisningsministeriet besitter,

2) expeditions- och kansliservice,

3) publikationer och förlagsservice,

4) fotokopior och andra avskrifter,

5) utredningar och undersökningar, samt

6) andra på uppdrag baserade prestationer.

5 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer är sådana andra offentligrättsliga prestationer vid undervisningsministeriet som inte nämns i 3 §.

Avgiftsfria är också de prestationer som uppräknas i 4 § om de hänger samman med undervisningsministeriets rådgivning, handledning, information eller utredningsverksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 7 mars 1996. Genom detta beslut upphävs beslutet den 21 december 1994 med samma namn (1387/94).

För sådana prestationer enligt 1 och 3 §§ angående vilka ett ärende har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft, bestäms avgiften enligt de stadganden eller beslut om grunderna för avgifter som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 1 mars 1996

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Avgiftstabell

Undervisningsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation Mk
1) tillstånd att inrätta, slå samman och driva läroanstalter 5 000,-
2) ändring av tillståndet att driva en läroanstalt samt av läroanstaltens utbildningsuppgift, den ort där läroanstalten är verksam, läroanstaltens namn och undervisningsspråk 1 500,-
3) överlåtelse av rätten att driva en läroanstalt 5 000,-
4) ändring av en läroanstalts verksamhetsform 2 000,-
5) fastställelse av en läroanstalts arbetsprogram eller reglemente 3 000,-
6) ändring av en läroanstalts arbetsprogram eller reglemente 2 000,-
7) befrielse från att betala avgift som avses i upphovsrättslagen, om beslutet gäller enskilda personer 500,-
8) beviljande av tillstånd för andra än i 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. upphovsrättsförordningen nämnda bibliotek och arkiv att utan upphovsmannens samtycke framställa exemplar av litterära eller konstnärliga verk eller av fotografier 500,-
9) tillstånd att sprida videoprogram eller förevisa filmer utan förhandsgranskning 800,-
10) beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 1 000,-
11) beslut om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier som slutförts i Finland 1 000,-
12) beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför 1 000,-
13) beslut om fastställande av stadgar för studentkårerna 1 000,-
14) samtycke till avgifter vid studentkårerna 800,-
15) beslut om avvikelse från kravet på finskt medborgarskap i fråga om sammansättningen i ett religionssamfunds styrelse 500,-
16) tillstånd för religionssamfund att äga fast egendom 1 000,-
17) tillstånd att inrätta enskild begravningsplats och enskilt gravställe samt likbränningsanstalt 1 500,-
18) tillstånd att på grunder som ministeriet fastställer under högst ett läsår ordna föreskoleundervisning för barn som ännu inte är läropliktiga 1 500,-
19) tillstånd att avvika från de villkor i grundskoleförordningen som gäller bildande och upprätthållande av ett högstadiedistrikt 1 500,-
20) utfärdande av behörighetsintyg till lärare som har avlagt nordisk examen 800,-
21) tillstånd för ett gymnasium till en särskild uppgift som baserar sig på läroplanen, höjning av det kalkylerade timantalet samt rätt att avvika från de stadganden och föreskrifter som gäller läroplanen och intagningen av elever 5 000,-
22) tillstånd för ett vuxengymnasium att om bildningsbehovet så kräver vara verksamt på en annan ort än där det är beläget 1 500,-
23) tillstånd för ett vuxengymnasium att om en särskild utbildningsuppgift så kräver avvika från stadgandena i lagen om vuxengymnasier och från den förordning som utfärdats med stöd av den i fråga om besittning, arbetstid, undervisning och intagning av elever 1 500,-
24) tillstånd till att ett privat gymnasium av särskilda skäl kan ha årskurser som motsvarar grundskolan 3 000,-
25) tillstånd för en person som inte hör till evangelisk-lutherska kyrkan, ett fristående evangeliskt-lutherskt samfund eller ortodoxa kyrkosamfundet att undervisa i religion 500,-
26) tillstånd för en skola med främmande undervisningsspråk jämförbar med en grundskola eller ett gymnasium att utfärda sådana betyg som medför samma rättigheter som motsvarande betyg vid grundskolan eller gymnasiet 800,-
27) dispens för lärare i privata skolor med främmande undervisningsspråk från de villkor som nämns i förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk 500,-
28) tillstånd för en yrkesläroanstalt att ordna utbildning som hör till en annan läroanstaltsform 1 500,-
29) tillstånd för en yrkesläroanstalt att förutom grundläggande yrkesutbildning meddela undervisning i huslig ekonomi 1 500,-
30) tillstånd att inrätta en lärarutbildningsavdelning vid en yrkesläroanstalt 2 000,-
31) tillstånd att uppbära elevavgifter 800,-
32) tillstånd för en folkhögskola att utfärda grundskole- och gymnasiebetyg samt tillstånd för ett medborgarinstitut att utfärda grundskolebetyg 1 000,-
33) beslut om dispens från de genom förordning stadgade behörighetsvillkoren, om stämpelskatt inte skall betalas för detta 1 000,-
34) tillstånd för huvudmannen för en skola som ersätter grundskolan att utarbeta en egen läroplan som avviker från grundskolans läroplan 5 000,-
35) ändring av tillståndet för en yrkeshögskola 3 000,-
36) ändring av försökstillståndet för en yrkeshögskola 1 500,-
37) ändring av en yrkeshögskolas utbildningsuppgift 3 000,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.