123/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 februari 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 1-3 §§, 5 §, samt 8 och 9 §§ i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/95), samt

fogat en ny 2 a § till den avgiftstabell som utgör bilaga till nämnda beslut som följer:



Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996. Dock träder 2 a § detta beslut i kraft den 1 mars 1996.

Helsingfors den 28 februari 1996

Minister
Arja Alho

Yngre regeringssekreterare
Ben Rapinoja

Bilaga

AVGIFTSTABELL
1 §
Patentärenden
Ansökningsavgift
grundavgift 1 200 mk
tilläggsavgift för varje patentmkrav utöver tio 120 mk
Avgift för upptagning till ny behandling
första gången 320 mk
övriga gånger 640 mk
Utläggningsavgift
grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 60 mk
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 120 mk
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 110 mk
i två kopior 160 mk
Översättningsavgift 220 mk/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patenter:
1-3 året 750 mk
4 året 550 mk
5 året 650 mk
6 året 800 mk
7 året 950 mk
8 året 1 150 mk
9 året 1 350 mk
10 året 1 550 mk
11 året 1 800 mk
12 året 2 100 mk
13 året 2 400 mk
14 året 2 700 mk
15 året 3 050 mk
16 året 3 400 mk
17 året 3 750 mk
18 året 4 100 mk
19 året 4 400 mk
20 året 4 700 mk

En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften som bestäms enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.

Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 220 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 200 mk
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 25 § patentlagen 1 100 mk
övriga patentärenden 750 mk
Prioritetsintyg 220 mk/ 10 sidor
Tilläggssidor 5 mk/sida
Diarieintyg 50 mk
Bestyrkande av riktighet 50 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 80 mk
Utläggningspublikation 30 mk
Patentpublikation 30 mk
Veckoförteckning
lösnummer 30 mk
årsprenumeration 650 mk
Sammandragspublikation 5 mk
2 §
Internationella patentansökningar
Avgift för internationell patentansökan enligt 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. patentlagen 1 200 mk
Tilläggsavgift för varje patentkrav som överskrider tio 120 mk
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 1 mom. patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell nyhetsgranskning eller förberedande patentbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 200 mk
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 2 mom. patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell förberedande patenterbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 200 mk
Tilläggsavgift för en ytterligare frist i enlighet med 31 § 3 mom. patentlagen 550 mk
Avgift för befattning med ansökan 800 mk
Avgift enligt 36 eller 37 § patentlagen 1 200 mk
2 a §
Europeiskt patent

Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning samt för korrigering av en översättning enligt 70 h § 1 mom. eller 70 q § 1 mom. patentlagen:

grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 60 mk

De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom. patentlagen skall erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i 1 §.

En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 §§ patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.

Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 220 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 200 mk
Avgift för ansökan om ändring 750 mk
Diarieintyg 50 mk
Bestyrkande av riktighet 50 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 80 mk
Publikation enligt 70 h § eller 70 q § 1 mom. patentlagen 30 mk
Veckoförteckning
lösnummer 30 mk
årsprenumeration 650 mk
3 §
Tilläggsskydd för läkemedel
Ansökningsavgift 1 200 mk
Avgift för upptagning till ny behandling 320 mk
Avgift för anteckning i registret, för varje anteckning 220 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 200 mk
Årsavgift för varje börjande år 4 700 mk
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 25 § patentlagen 1 100 mk
övriga patentärenden 750 mk
Diarieintyg 50 mk
Bestyrkande av riktighet 50 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 80 mk
5 §
Varumärkesärenden
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 1 100 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering 1 250 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 400 mk
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 1 500 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke 1 700 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 800 mk
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den första 400 mk
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den första 600 mk
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen 280 mk
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 230 mk
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 230 mk

Framställs anhållan om ändring i registrerat märke eller om annan anteckning som skall göras i varumärkesregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av varumärke, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 %.

Avgift för sökande av ändring 870 mk
Prioritetsintyg 52 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk
Avgift för mottagande av en ansökan om gemenskapsvarumärke 250 mk
Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan 750 mk
Begäran om att en nationell registrering skall ersättas med en internationell regristrering 300 mk
8 §
Patentombudsregister
Registreringsavgift 1 300 mk
Ändring eller annan separat anteckning 250 mk
Utdrag ur patentombudsregistret 80 mk
9 §
Handelsregisterärenden

Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar:


Firmaförfrågning 1 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.