121/1996

Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

ändrat i statsrådets beslut av den 29 maj 1986 om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (410/86) 2 § 1 mom. 17, 23 och 24 punkten, 13 § 2 och 4 mom., 16 §, 17 § 1 mom., 18 § 1 mom., tabell 3 i 20 §, 21 § 1 mom., 28 § 3 mom., 31 § 5 mom., 61 § 4-7 mom., 90 § 2 mom., 93 och 94 §§ samt

fogat till 2 § 1 mom. en ny 25 punkt, till 49 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

I dessa ordningsregler avses med:


17) ansvarig förvaltare i förordningen om explosiva varor (473/93) avsedd person som ansvarar för en tillfällig upplagring;


23) patron en enhetlig mängd sprängämne, förpackad i papper, påse, rör eller annat liknande;

24) halvfabrikat klorater, perklorater, nitrater och andra oxiderande ämnen, av vilka fås sprängämne genom att blanda något atrat ämne i dem utan att ämnena därvid ktriskt reagerar sinsemellan; samt

25) laddningsutrymme ett borrhål eller annat utrymme med en eller flera laddningar.

13 §

Ledningsprovare, resistansmätare, isoleringsresistansmätare och annan vid sprängning använd elektrisk anordning, tändapparat, mekanisk anordning som på arbetsplatsen används vid tillverkning av sprängämne, och laddningsanordning som fungerar med tryckluft eller annars mekaniskt skall vara av en typ som den behöriga arbetarskyddsmyndigheten har godkänt för detta ändamål och som har försetts med märkning som anger sådant godkännande.


Den provning och granskning som krävs för typgodkännande utförs av statens tekniska forskningscentral eller någon annan av arbetarskyddsmyndigheten godkänd sakkunnig.


16 §

En explosiv vara som har tillverkats för ett bestämt ändamål får inte användas till annan sprängning. Ett sprängämne, som då det exploderar utvecklar betydande mängder kolos eller kväveoxider, får endast användas i sxpana förhållanden där ventilationen är tilxpäcklig för att avvärja förgiftningsfaran.

På bebott område får i dagbrott endast användas sprängämne i patronform, av tillverkaren förpackat i papper, plast eller ett ändamålsenligt rör. På en arbetsplats som är belägen över 200 meter från en bebodd byggnad får dock sprängämnen som inte är i patronform användas, om arbetsplatsområdet i behövlig utsträckning kan avstängas från utomstående trafik och utomstående personer.

Med sprängämne får inte blandas annat sprängämne eller något annat ämne. Spränxpmne skall på arbetsplats hanteras så, att explosionsfara på grund av mekanisk eller axpan inverkan inte uppstår. Explosiv vara skall hanteras försiktigt och omsorgsfullt med beaktande av varans art och kvalitet. Explosiv vara som med skäl kan misstänkas för att vara illafaren får inte andvändas till sprängning.

Klorat får inte upplagras eller förvaras tillsammans med andra sprängämnen och inte heller användas i samma laddningsutrymme som dessa.

I fråga om tillverkning av sprängämne på arbetsplats gäller vad som stadgas om detta i 25-28 §§ förordningen om explosiva varor.

17 §

På en arbetsplats får inte på en gång föras in mera sprängämne av klass 1a eller halvfabrikat därav än vad som enligt sprängningsplanen omedelbart behövs på laddningsfältet, om inte den överskjutande delen kan placeras i upplagsmagasin. Om flera små fält sprängs under samma arbetsdag får dock en mängd som motsvarar hela arbetsdagens behov föras in på arbetsplatsen. De explosiva varorna skall under arbetsdagen förvaras i ett arbetsplatsmagasin som överensstämmer åtminstone med standard SFS 4398 och är beläget på en säker plats. Inte heller utanför upplagsmagasin får hållas mera än den nämnda mängden sprängämne av klass 1a eller halvfabrikat därav.


18 §

Under arbetet skall de explosiva varorna oavbrutet bevakas eller hållas i ett med standard SFS 4398 överensstämmande upplagsmagasin. Nattetid och under längre pauser i arbetet skall explosiva varor hållas i upplagsmagasin.


20 §

Tabell 3

Mängd explosiva varor högst (kg) Skyddsavstånd l=15 m 1/3 (m) Avstånd mellan upplagsmagasin (m)
300 100 20
500 119 24
1 000 150 30
3 000 216 43
6 000 273 55
10 000 323 65

21 §

I tunnlar och andra arbetsplatser under jord skall explosiva varor i första rummet placeras på frånluftssidan i ett för ändamålet brutet bergrum. Bergrummets främre vägg skall förses med förzinkat stålnät som befinner sig på ett avstånd av minst 1,5 meter från den explosiva varan. Nätväggens dörr skall kunna låsas. Avståndet mellan den explosiva varan och bergrummets vägg skall vara minst en meter. Bergrummets väggar och tak skall vid behov förstärkas och utrymmet dräneras så att det hålls så torrt som möjligt. Om sprängämnen inte upplagras i ett med standarden SFS 4398 överensstämmande upplagsmagasin, får sprängkapslar inte upplagras tillsammans med andra explosiva varor i samma bergrum. Avståndet mellan sprängkapselupplaget och upplagsmagasinet för andra explosiva varor skall då vara minst tre meter.


28 §

Borrning och laddning får utföras samtidigt endast då avstånden mellan de hål som skall borras och de som skall laddas är tillräckliga och minst fem meter. Borrning får inte ske närmare ett laddat hål än två meter och inte heller rakt ovanför det hål som skall laddas.


31 §

Om det kan samlas vatten i det hål som skall laddas, skall sprängkapselns och stubintrådens skarvställe vara vattentätt. Till tätningen får inte användas fett eller något annat ämne som kan skada stubintråden.

49 §

Den risk som sprängningen medför och täckningens effekt skall särskilt bedömas och definieras i sprängningsplanen.


Byggherren eller någon annan som styr eller övervakar byggnadsprojektet skall anteckna de åtgärder som förutsätts i 1 och 2 mom. i den dokumentation som avses i 5 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94) och i det dokumentangående säkerhet och hälsa som avses i 9 a § i detta beslut.

61 §

Brytningsarbete som i huvudsak sker under jord eller i slutet rum och som varar längre än två månader skall i god tid innan arbetet inleds anmälas till strålsäkerhetscentralen.

De strålningsdoser som arbetstagarna exponeras för bör hållas så låga som möjligt med hjälp av vädring och andra tillgängliga metoder.

Årsmedeltalet för radonhalten i inandningsluft under arbetstid får inte överstiga 400 Bq/m-3 om den årliga arbetstiden är 1 600 timmar eller längre. Om den årliga arbetstiden är kortare eller om arbetet inte är regelbundet tillämpas de maximivärden som anges i tabell 6 a.

Tabell 6 a

Årlig arbetstid Radonhalt (Bq/m-3)
Regelbundet arbete 400
Under 600 timmar 1 000
Under 300 timmar 2 000
Under 100 timmar 6 000

I fråga om strålsäkerheten gäller i övrigt vad som därom stadgas särskilt.


90 §

Om annan besiktning som fordras innan upplagsmagasin för explosiva varor och tillverkningsplats för AN-olja tas i bruk stadgas i förordningen om explosiva varor (473/93).

93 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut meddelas vid behov av det behöriga ministeriet.

94 §

Av särskilda skäl kan den behöriga arbetarskyddsmyndigheten i enstaka fall på ansökan bevilja undantag från någon bestämmelse i detta beslut, under förutsättning att syftet med bestämmelsen på annat sätt nås.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1996.

Helsingfors den 22 februari 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.