112/1996

Utfärdat i Helsingfors den 21 februari 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

För social- och hälsovårdsministeriets prestationer enligt gentekniklagen (377/95) uppbärs avgifter till staten i enlighet med detta beslut, om inte något annat stadgas.

2 §

För prestationerna uppbärs avgifter motsvarande självkostnadsvärdet eller fasta avgifter enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §

Olika former av verksamhet utövad av inspektörer som avses i 7 § gentekniklagen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka uppbärs en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för en enskild prestation.

4 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka uppbärs avgifter i enlighet med följande avgiftstabell är:

1) behandling av anmälan (anläggningsanmälan) om inledande av verksamheten vid en genteknisk anläggning som avses i 20 § genteknikförordningen (821/95);

2) behandling av anmälan (verksamhetsanmälan) om verksamhet med genetiskt modifierade organismer som avses i 23, 24 och 25 §§ genteknikförordningen;

3) behandling av anmälan om forsknings- och utvecklingsförsök som avses i 26 § genteknikförordningen; och

4) behandling av anmälan om utsläppande av produkter på marknaden som avses i 29 § genteknikförordningen.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1996.

Helsingfors den 21 februari 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Raimo Salonen

AVGIFTSTABELL

Prestationer

1) anläggningsanmälan 2 000 mk

2) verksamhetsanmälan

- anmälan om typ B-verksamhet (omfattande verksamhet) vid användning av grupp I 2 000 mk

- anmälan om typ A-verksamhet (verksamhet av liten omfattning) vid användning av grupp II 5 000 mk

- anmälan om typ B-verksamhet (omfattande verksamhet) vid användning av grupp II 15 000 mk

- ovan nämnda prissättning tillämpas även på sådana verksamhetsanmälningar som gäller organismer av grupp III

3) anmälan om forsknings- och utvecklingsförsök 25 000 mk

4) anmälan om utsläppande av produkter på marknaden 50 000 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.