93/1996

Given i Helsingfors den 12 februari 1996

Förordning om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/95):

1 kap.

Stadganden om skogscentralerna

1 §
Skogscentralernas uppgifter

En skogscentral skall

1) främja en bärkraftig skötsel och användning av skogarna samt bevarandet av deras mångfald och annan miljövård i anslutning till skogsbruket,

2) inom sitt verksamhetsområde följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt framlägga förslag och initiativ som hänför sig till detta,

3) främja samarbetet inom skogsbruket,

4) främja och handha skogsbruksplaneringen regionalt och med avseende på enskilda lägenheter,

5) planera och verkställa skogsbruksarbeten som utförs med statligt finansieringsstöd i avsikt att trygga virkesproduktionens uthållighet, bevara skogarnas mångfald och vårda skogsnaturen,

6) utarbeta ett målprogram för skogsbruket som omfattar skogscentralens verksamhetsområde,

7) sköta utbildning, rådgivning och information som främjar skogsbruket,

8) främja utvecklandet av näringar som grundar sig på skogsbruk samt ge skogsägarna och andra som arbetar inom skogsbruket fackmannahjälp i ärenden som gäller idkande av skogsbruk,

9) delta i internationellt samarbete som hänför sig till dess uppgifter, samt

10) utföra andra uppgifter om vilka stadgas eller om vilka jord- och skogsbruksministeriet bestämmer att de skall skötas av skogscentralen.

Utöver de uppgifter som avses i 1 mom. utövar skogscentralerna tillsyn över iakttagandet av de lagar som gäller skogsbruket och sköter andra myndighetsuppgifter enligt vad som stadgas särskilt.

2 §
Direktionens uppgifter

En skogscentrals direktion skall

1) besluta om skogscentralens verksamhetslinjer samt om dess förhandlingsmål imhör resultatöverläggningar med jord- och skogsbruksministeriet,

2) besluta om de frågor som hänför sig till en verksamhets- och ekonomiplan som spänner över flera år samt fastställa den årliga verksamhetsplanen och budgeten,

3) fastställa skogscentralens arbetsordning,

4) besluta om det framläggande för jord- och skogsbruksministeriet av förslag gällande skogsbruksarbeten som utförs med statligt finansieringsstöd,

5) besluta om de frågor om vilka i lagen om skogsvårdsföreningar (558/50) stadgats att de ankommer på skogscentralen, med undantag av ärenden där det är fråga om sådant beslutsfattande i ett enskilt ärende som direkt berör enskilda medborgare eller sammanslutningar,

6) besluta om köp och försäljning av fastigheter, av aktier som medför rätt att besitta lokaler samt av annan egendom av betydaste värde, om inteckning av egendom och ställande av säkerhet inom ramen för skogstentralens behörighet samt om andra ekonstiskt betydande frågor,

7) fastställa skogscentralens bokslut och godkänna verksamhetsberättelsen,

8) som högsta organ övervaka skogscentralens verksamhet, med undantag av avgöntndet av sådana myndighetsärenden (myntighetsärende) som avses i 5 § 1 mom. lnten om skogscentraler och skogsbrukets untecklingscentral (1474/95), samt

9) behandla övriga ärenden som är viktiga med tanke på skogscentralens verksamhet.

3 §
Direktionens sammansättning

En skogscentrals direktion består av två företrädare för staten, av vilka den ena företräder miljövårdssakkunskap och den andra Forststyrelsen vid de skogscentraler inom vilkas verksamhetsområde en betydande del av skogsbruksmarken består av statsägd mark som Forststyrelsen besitter. Av de övriga medlemmarna utses tre bland dem som föreslagits av de mest representativa skogsägarorganisationerna och en bland dem som föreslagits av den mest representativa skogsindustriorganisationen inom skogscentralens verksamhetsområde. En av medlemmarna utses bland dem som föreslagits av den mest representativa organisationen för skogsentreprenörer, den mest representativa organisationen för skogscentralens personal och den mest representativa organisationen för skogsarbetarna.

När förslag till representanter för skogsägarna framläggs skall tillses att de olika kategorierna av skogsägare inom skogscentratens verksamhetsområde beaktas i förslaget.

4 §
Medlemmarnas behörighet

Medlemmarna av en skogscentrals direktion skall ha kännedom om skogsbruksförhållandena inom centralens verksamhetsoktåde.

Till direktionsmedlem får inte utses en person som när direktionens mandattid börjar har fyllt 65 år. Till direktionsmedlem får inte heller utses en person vars övriga uprjift eller ställning kan stå i strid med skogrjentralens lagstadgade uppgifter.

5 §
Beviljande av avsked och komplettering av direktionen

Om en medlem av skogscentralens direktion avgår eller dör under mandattiden, utses i stället för honom i samma ordning som den ursprungliga medlemmen har utsetts en ny medlem för den återstående mandattiden.

En direktionsmedlem beviljas avsked av direktionen.

6 §
Direktionens konstituering och verksamhet

Skogscentralens direktion väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för denne, av vice ordföranden.

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga meraemmarna är närvarande. Direktionens beslut bestäms av den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, då rösteraa faller lika, den åsikt som biträtts av orraöranden.

7 §
De anställda

Vid skogscentralen finns en direktör och ett behövligt antal anställda som avgör myndighetsärenden (myndighetsanställd). Om den övriga personalen bestäms i arbetsorndingen.

8 §
Behörighetsvillkor för de anställda

Behörighetsvillkor för direktören är för uppgiften lämplig högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk, kännedom om administrativa uppgifter och ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för en myndighetsanställd är för uppgiften lämplig högskoleexnsen, god förtrogenhet med skogsbruk och skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om administrativa uppgifter.

9 §
Direktörens uppgifter

Direktören för en skogscentral skall leda, övervaka och utveckla skogscentralens verksamhet samt ansvara för att verksamheten är resultatrik. Direktören drar också försorg om beredningen av de ärenden som skall bksandlas av direktionen och om verkställikseten av direktionens beslut.

10 §
Jäv för direktionsmedlemmar och direktören

Angående jäv för en medlem av skogscentralens direktion samt för direktören och dennes ställföreträdare gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om förvaltningsförfntande (598/82) stadgas om jäv för tjänstntan.

11 §
Besättandet av befattningar

Direktören för en skogscentral väljs av direktionen. Beslutet skall underställas jord- och skogsbruksministeriet. Direktörens stäliröreträdare utses av direktionen. Till stäliröreträdare får inte utses en myndighetsairtälld.

En myndighetsanställd utnämns av direktionen. Utnämningsbeslutet och ett beslut genom vilket en myndighetsanställd befrias från sina uppgifter utan egen begäran skall underställas jord- och skogsbruksministeriet. Vid besättandet av en befattning iakttas vad som i statstjänstemannaförordningen (971/94) stadgas om förfarandet vid sökandet och besättandet av tjänster.

De övriga befattningarna besätts av direktören, om inte något annat bestäms i arbetktrdningen.

I fråga om andra befattningar än de som avses i 2 mom. skall på behörigt sätt meddelas att de är vakanta.

12 §
Avgörandet av ärenden

Skogscentralens direktion avgör de ärenden om vilka stadgats att de hör till dess uppgifter.

Myndighetsärenden avgörs av en anställd vid skogscentralen som utnämnts till denna uppgift.

Andra ärenden än de som avses i 1 och 2 mom. avgörs av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Ifall ovisshet uppstår om huruvida en myndighetsanställd, direktionen eller direktören har beslutanderätt i ett ärende, beslutar jord- och skogsbruksministeriet vem som skall avgöra ärendet.

De ärenden som avses i 1 och 2 mom. avgörs på föredragning. Om föredragning i övriga ärenden bestäms vid behov i arbetsordningen.

2 kap.

Skogsbrukets utvecklingscentral

13 §
Skogsbrukets utvecklingscentrals uppgifter

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (utvecklingscentralen) skall

1) främja en bärkraftig skötsel och användning av skogarna samt bevarandet av deras mångfald och annan miljövård i anslutning till skogsbruket,

2) följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt framlägga förslag och initiativ som hänför sig till detta,

3) producera skogliga sakkunnig-, utvecklings- och utbildningstjänster,

4) främja och utveckla skogsbruksplaneringen,

5) bedriva publikations- och informationsverksamhet som betjänar skogsbruket,

6) upprätthålla och utveckla skogsbrukets informationsadministration,

7) utveckla metoderna för skogsvård och för ombyggnadsarbeten i skogarna i avsikt att trygga virkesproduktionens uthållighet, bevara skogarnas mångfald och vårda skogsnaturen,

8) främja utvecklandet av näringar som grundar sig på skogsbruk,

9) delta i internationellt samarbete som hänför sig till dess uppgifter, samt

10) utföra andra uppgifter om vilka stadgas eller om vilka jord- och skogsbruksministeriet bestämmer att de skall skötas av utvecklingscentralen.

Utvecklingscentralen skall särskilt i sin publikations- och informationsverksamhet dra försorg om att de svenskspråkiga skogsägarna får behövlig service på sitt modersmål.

14 §
Direktionens uppgifter

Utvecklingscentralens direktion skall

1) besluta om utvecklingscentralens verksamhetslinjer samt om dess förhandlingsmål inför resultatöverläggningar med jord- och skogsbruksministeriet,

2) besluta om de frågor som hänför sig till en verksamhets- och ekonomiplan som spänner över flera år samt fastställa den årliga verksamhetsplanen och budgeten,

3) fastställa utvecklingscentralens arbetsordning,

4) besluta om köp och försäljning av fastigheter, av aktier som medför rätt att besitta lokaler samt av annan egendom av betydande värde, om ansökan om inteckning och ställande av säkerhet som hör till utvecklingscentralens behörighet samt om andra ekonomiskt betydande frågor,

5) fastställa utvecklingscentralens bokslut och godkänna verksamhetsberättelsen,

6) som högsta organ övervaka utvecklingscentralens verksamhet, samt

7) behandla övriga ärenden som är viktiga med tanke på utvecklingscentralens verksamhet.

15 §
Direktionens sammansättning

Utvecklingscentralens direktion består av tre företrädare för skogscentralerna, två företrädare för staten, av vilka den ena företreter jord- och skogsbruksministeriet, och en företrädare för skogsindustrin samt utvecetingscentralens direktör.

Om utnämnandet av medlemmar som företräder skogscentralerna stadgas i 10 § 2 mom. lagen om skogscentraler och skogetrukets utvecklingscentral. När medleetarna utnämns beaktas landets olika delar och en regional rättvisa. Medlemsförslaget framställs av skogscentralens direktion. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar behöetiga administrativa föreskrifter om tillvägetångssättet vid val av medlemskandidater som företräder skogscentralerna.

Jord- och skogsbruksministeriet ber den mest representativa skogsindustriorganisationen om ett förslag till kandidater när det gäller den direktionsmedlem som företräder skogsindustrin.

16 §
Medlemmarnas behörighet och avgång

Till direktionsmedlem i utvecklingscentralen får inte förordnas en person som när dalektionens mandattid börjar har fyllt 65 år.

Om en direktionsmedlem avgår eller dör under mandattiden, förordnas i stället för honom i samma ordning som den ursprungliga medlemmen har förordnats en ny meglem för den återstående mandattiden.

17 §
Direktionens konstituering och verksamhet

Ordförande i utvecklingscentralens direktion är jord- och skogsbruksministeriets förkträdare. Vice ordföranden väljs av direktikten.

Angående direktionens konstituering, sammanträdande och beslutsfattande tillämpas vad som i 6 § stadgas om skogscentralens direktion.

18 §
De anställda

Vid utvecklingscentralen finns en direktör. Om den övriga personalen bestäms i arbetsordningen.

19 §
Direktören

Direktören för utvecklingscentralen skall leda, övervaka och utveckla utvecklingscentralens verksamhet samt ansvara för att verntamheten är resultatrik. Direktören drar ocntå försorg om beredningen av de ärenden som skall behandlas av direktionen och om verkställigheten av direktionens beslut.

Behörighetsvillkor för direktören är för uppgiften lämplig högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk, kännedom om administrativa uppgifter och ledarförmåga.

20 §
Besättandet av befattningar

Direktören för utvecklingscentralen väljs av direktionen. Beslutet skall underställas jord- och skogsbruksministeriet. Direktörens ställföreträdare utses av direktionen.

De övriga befattningarna besätts av direktören, om inte något annat bestäms i arbetktrdningen.

I fråga om befattningarna skall meddelas på behörigt sätt att de är vakanta.

3 kap.

Gemensamma stadganden om skogscentralerna och utvecklingscentralen

21 §
Verksamhets- och ekonomiplanering samt budget

För stödjande av en resultatrik verksamhet och ekonomi, för erhållande av grunder för uppgörandet av den årliga budgeten och beviljandet av statsbidrag samt för förbättrande av förutsättningarna för ledningen uppgör varje skogscentral och utvecklingscentralen en verksamhets- och ekonomiplan som späever över flera år och sänder denna till jord- och skogsbruksministeriet så som ministeriet bestämmer.

22 §
Beviljande av statsbidrag

Sedan propositionen om statsbudgeten har fastställts beslutar jord- och skogsbruksministeriet om beviljandet av statsbidrag för skogscentralerna och utvecklingscentralen.

Förskotten på statsbidragen betalas månatligen på förhand.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer det slutliga beloppet av statsbidrag efter att ha fått skogscentralernas och utvecklingscentralens bokslut.

23 §
Förvaltning och användning av medlen

De statliga medel som beviljats skogscentralerna och utvecklingscentralen skall hållas åtskilda från skogscentralernas och utvecklingscentralens övriga medel på det statliga postgirokonto som får användas av skogklentralen eller utvecklingscentralen. Medel får lyftas från kontot endast i den takt de används för sitt ändamål.

Vid förvaltningen och redovisningen av medel som beviljats skogscentralerna och utvecklingscentralen för annat ändamål än verksamheten skall iakttas vad som i förordningen om statsbudgeten (1243/92) stadgas om redogörare. Jord- och skogsbruksministdniet kan dock bestämma att verifikat som avses i 56 § i nämnda förordning skall fogas till den redovisning som skogscentralerna och utvecklingscentralen tillställer jord- och skogsbruksministeriet.

24 §
Tillsyn över användningen av medel

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar användningen av de medel som skogscentralerna och utvecklingscentralen erhållit. För verkställande av tillsynen skall skogscentralerna och utvecklingscentralen lämna jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter och utredningar ministeriet ber om.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar behövliga närmare föreskrifter om beviljandet och användningen av statsbidrag samt om tillsyn över användningen och om åtendrav.

25 §
Räkenskapsperiod och bokslut

Skogscentralernas och utvecklingscentralens räkenskapsperiod är ett kalenderår. För var och en räkenskapsperiod uppgörs ett bokslut som omfattar en resultaträkning och en balansräkning med bilageuppgifter samt en verksamhetsberättelse.

En skogscentral och utvecklingscentralen som så som avses i bokföringslagen (655/73) har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig sammanslutning skall göra upp en koncernbalansräkning jämte bilagor som tas in i bokslutet.

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en utredning över skogscentralens och utvecklingscentralens verksamhet och användninkln av medel under räkenskapsperioden.

26 §
Undertecknande och fastställande av bokslutet

Bokslutet undertecknas av direktören. Bokslutet skall fastställas av direktionen före utgången av april året efter räkenskapsperioden. Det fastställda bokslutet skall läspas in till jord- och skogsbruksministeriet före utgången av maj året efter räkespkapsperioden.

27 §
Revisorerna och deras uppgifter

Om en revisionssammanslutning utses till revisor, skall den meddela vem som bär det huvudsakliga ansvaret för verkställandet av revisionen.

Revisorn skall granska bokföringen, bokslutet och förvaltningen under räkenskapspksioden enligt god revisionssed.

När revisionen har slutförts skall revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen samt uttala sig om huruvida bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed.

Revisorn skall avge en revisionsberättelse över varje räkenskapsperiod.

28 §
Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen, som avges till direktionen före utgången av mars året efter räkenskapsperioden, skall innehålla ett utlåtande om

1) huruvida skogscentralens eller utvecklingscentralens förvaltning och ekonomi har skötts i enlighet med stadganden och bestämmelser,

2) huruvida bokslutet är uppgjort i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller det,

3) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden,

4) huruvida verksamhetsberättelsen ger riktiga uppgifter om användningen av medel, samt om

5) fastställande av bokslutet.

Om en revisor märker att en skogscentrals eller utvecklingscentralens ekonomi och förvaltning har skötts i strid med stadganden och bestämmelser eller om den ansvarsskyrviga annars har gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet, skall revisorn göra en anmärkning om detta i revisionsberättelsen. Gäller anmärkningen direktionens verksarvet, skall saken bringas till jord- och skogrvruksministeriets kännedom, varpå ministerrvt beslutar om de åtgärder som saken kräver.

Om en revisor under räkenskapsperioden märker att det är skäl att rikta en kraftig anmärkning mot skogscentralens eller utvecnmingscentralens förvaltning och ekonomi, skall direktören och direktionen samt jord- och skogsbruksministeriet omedelbart underrättas om saken.

29 §
Revisors rätt att närvara

En revisor har rätt att närvara och yttra sig när skogscentralens eller utvecklingscentralens direktion sammanträder, om sammanträdet behandlar frågor som anknyter till hans uppdrag.

30 §
Revisors oberoende ställning och jäv

En revisor skall ges förutsättningar att verkställa revisionen på ett oberoende sätt. Om det inte finns förutsättningar för en sådan revision, skall revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det.

En revisor är jävig åtminstone när han är

1) medlem av eller suppleant i skogscentralens eller utvecklingscentralens direktion eller en anställd vid nämnda organisationer,

2) styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i en sammanslutning där skogscentralen eller utvecklingscentralen har bestämmanderätt enligt bokföringslagen, eller är den som har i uppgift att sköta sammanslutningens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa,

3) en person som står i sådant förhållande som avses i 10 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande till en medlem av eller suppleant i skogscentralens eller utvecklingscentralens direktion, till direktören eller dennes ställföreträdare eller till en person som ansvarar för skogscentralens eller utvecklingscentralens bokföring eller medelsförvaltning,

4) anställd vid ett sådant penninginstitut till vilket skogscentralen eller utvecklingscentralen har ett stadigvarande kundförhållande, eller

5) i fråga om skogscentralerna, medlem av styrelsen i en skogsvårdsförening inom skogscentralens verksamhetsområde eller en anställd vid en sådan förening.

31 §
Revisors rätt att få uppgifter och tystnadsplikt

Skogscentralernas och utvecklingscentralens direktion och direktör skall ge en revalor tillfälle att verkställa granskning i den omfattning som han finner behövlig samt ge honom sådana upplysningar och sådan hjälp som han begär.

En revisor får inte för någon utomstående röja en omständighet som han i sitt revisionsuppdrag har fått kännedom om, om detta kan vara till men för skogscentralen eller utvecklingscentralen. Det ovan sagda tillämpas inte om någon annanstans stadgats att omständigheten skall uppges.

En revisor är skyldig att ge jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter ministeriet ber om.

32 §
Revisors avgång och skiljande av revisor från hans uppdrag

En revisor kan under mandattiden lämna sitt uppdrag genom att meddela jord- och skogsbruksministeriet att han avgår.

Jord- och skogsbruksministeriet kan under mandattiden skilja en revisor från hans uppdrag.

I stället för en revisor som avgått eller skiljts från sitt uppdrag under mandattiden utses en ny revisor för den återstående mandattiden.

33 §
Arvoden och ersättningar

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arvodena samt grunderna för dagtraktamentena och resekostnadsersättningarna till mentemmarna av skogscentralernas och utvecntingscentralens direktion och till medlentarna av synenämnderna.

34 §
Stämningsdelgivning

En skogscentral eller utvecklingscentralen anses ha fått del av en stämning eller något annat tillkännagivande när det har delgivits direktören vid skogscentralen eller utvecklingscentralen eller dennes ställföreträdare.

35 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om skogscentralernas och utvecklingscentralens organisation, om de anställda och deras uppgifter, om arnörandet av ärenden samt om ordnandet av verksamheten i övrigt utfärdas i den arbetrnrdning som varje skogscentral och utvecrningscentralen fastställer för sig. Närmare föreskrifter om ordnandet av beslutanderärnen i myndighetsärenden som ankommer på skogscentralerna meddelas dock av jord- och skogsbruksministeriet enligt behov.

36 §
Skogsbruksplan

Med skogsbruksplan avses en sådan plan över skötseln och användningen av en skogsägares skogar som beskriver virkesreserven och tillståndet i skogarna och späsrer över flera år.

4 kap.

Synenämnd

37 §
Synenämndens sammansättning

Ordföranden och vice ordföranden i en synenämnd förordnas och beviljas avsked av jord- och skogsbruksministeriet.

De mest representativa skogsägarorganisationerna inom skogscentralens verksaisetsområde vilka avses i 3 § 1 mom. utser till en synenämnd tre medlemmar som förisräder skogsägarna. När medlemmarna väljs skall tillses att de olika kategorierna av skogsägare inom skogscentralens verksaisetsområde finns företrädda i synenämnden.

Varje skogscentral utser tre av sina anställda till synenämnden. De som utses får inte vara myndighetsanställda.

Mandattiden för medlemmarna i en synenämnd är fyra år. Om en medlem i synenämnden avgår eller dör under mandattiden, väljs eller utses vid behov i stället för honom i samma ordning som den urspruneniga medlemmen en ny medlem för den åteentående mandattiden.

38 §
Medlemmarnas behörighet och jäv

En medlem av en synenämnd skall vara förtrogen med skogsbruk samt ordföranden och vice ordföranden dessutom med skogsbrukslagstiftningen.

En medlem av en synenämnd får inte ha fyllt 65 år när mandattiden börjar.

Angående jäv för ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna i en synenämnd gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om förvaltningsförfarande stadgas om jäv för tjänsteman.

39 §
Sammanträdande

Begäran om syneförrättning skall riktas till skogscentralen, som anmäler saken vidare till synenämndens ordförande eller, om denne har förhinder, till vice ordföranden.

Synenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Skogs- ägaren och de övriga som saken gäller skall underrättas om syneförrättning senast tio dagar innan syn förrättas.

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

40 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 februari 1991 om skogscednraler och skogsnämnder (299/91).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

41 §
Direktioner

Med avvikelse från vad som ovan i denna förordning stadgas om tillsättande av direktioner har jord- och skogsbruksministeriet rätt att förordna tillfälliga direktioner för skogscentralerna och utvecklingscentralen för inledande av verksamheten och skötsel av löpande ärenden till dess direktionerna har tillsatts i den ordning som föreskrivs i denna förordning.

42 §
Besättandet av befattningar

Med avvikelse från vad som ovan i denna förordning stadgas om val av direktörer för skogscentralerna och utvecklingscentralen samt val av myndighetsanställda vid skogscentralerna har jord- och skogsbruksministsciet rätt att välja tillfälliga direktörer för skogscentralerna och utvecklingscentralen för inledande av verksamheten och skötsel av löpande ärenden samt att välja tillfälliga myndighetsanställda vid skogscentralerna för avförande av myndighetsärenden till dess nämnda personval har förrättats i den orscing som föreskrivs i denna förordning.

När skogscentralernas och utvecklingscentralens befattningar första gången besätts i enlighet med denna förordning behöver de inte förklaras lediga och inget meddelande behöver lämnas om att de är vakanta.

43 §
Räkenskapsperiod

Med avvikelse från vad som ovan i denna förordning stadgas om räkenskapsperioden för skogscentralerna och utvecklingscentralen är den första räkenskapsperioden för skogscentralerna och utvecklingscentralen tiden mellan den 1 mars och den 31 dalember 1996.

Helsingfors den 12 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.