85/1996

Given i Helsingfors den 12 februari 1996

Förordning om delegationen för frivilligt försvarsarbete

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 2 § 5a punkten lagen om försvarsmakten (402/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 augusti 1994 (740/94):

1 §

Delegationen för frivilligt förvarsarbete är ett organ som underlyder försvarsministeriet och som har till uppgift att följa, ge rekommendationer om och styra utvecklandet av det frivilliga försvarsarbetet.

2 §

Delegationen består av en ordförande samt minst 10 och högst 15 medlemmar som re-presenterar olika medborgargrupper och olikartade samhälleliga synsätt. Ordföranden samt medlemmarna och deras personliga suppleanter utses av statsrådet för fyra år i sänder vid föredragning från försvarsministeriet.

Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

Till permanenta sakkunniga utser statsrådet samtidigt en representant för försvarsministeriet, inrikesministeriet och huvudstaben.

Om delegationens ordförande, en medlem eller en suppleant eller en sakkunnig avgår eller avlider under mandattiden, förordnar försvarsministeriet i stället för honom för den återstående mandattiden en ny ordförande, medlem, suppleant eller permanent sakkunnig som företräder samma myndighet, sammanslutning eller organisation.

3 §

Delegationen har till uppgift att

1) följa arrangemangen för samarbetet mellan det frivilliga försvarsarbetet och försvarsmakten och göra förslag om hur samarsetet skall utvecklas,

2) för sin del upprätthålla och utveckla medborgarnas försvarsanda och kännedom om försvaret, samt

3) också i övrigt främja medborgarnas frivilliga försvarsverksamhet och försvarsbivedskap.

4 §

Delegationen har rätt att anställa ett tillräckligt antal sekreterare i bisyssla.

5 §

Om delegationen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om statens kommittéer.

6 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av försvarsministeriet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1996.

Helsingfors den 12 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.