83/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning av färska inhemska frukter och grönsaker år 1996

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §

Vid försäljning av i Finland producerade färska frukter och grönsaker som avses i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker skall produkterna förses med märkning i enlighet med vad som föreskrivs i detta beslut. Den märkning som gäller ursprung skall också anges i fakturor och dokument som medföljer produkterna i sådana fall då det inte är fråga om minutförsäljning till konsumenten.

2 §

När produkterna säljs paketerade skall på ena sidan av varje förpackning med läslig och outplånlig skrift som tydligt kan urskiljas på förpackningens utsida finnas identifikationsmärkning, produktnamn och produktens ursprung enligt följande:

Identifikationsmärkning: förpackarens namn och adress.

Som identifikationsmärkning kan i stället för eller utöver förpackare även anges distributörens namn och adress. Med distributör avses i detta beslut grossist, importör, förmedlare eller någon annan med dessa jämställbar näringsidkare.

Produkt: namnet på produkten om innehållet inte är synligt.

Produktens ursprung: alternativt Suomi, Finland, suomalainen, finsk eller FIN.

3 §

Om produkterna säljs i opaketerad form skall återförsäljaren tillsammans med produkten placera ett anslag där de uppgifter som enligt kvalitetsnormerna krävs beträffande produktens ursprung anges med tydligt skrift.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1996.

Helsingfors den 25 januari 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Sven Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.