68/1996

Given i Helsingfors den 2 februari 1996

Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94) 2 § och

fogas till 4 § ett nytt 2 mom. som följer

2 §

I denna lag avses med

1) lantbruksföretagare en idkare av gårdsbruk som för egen eller gemensam räkning bedriver jordbruk och själv deltar i arbetet,

2) gårdsbruksenhet en sådan av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som innefattar åker, bestående enhet för bedrivande av gårdsbruk vilken förvalta som en helhet, så som stadgas närmare genom föivrdning,

3) bedrivande av jordbruk verksamhet som grundar sig på naturens fortgående avkastningsförmåga, med undantag för skogsbruk och havsfiske, så som närmare stadgas gtnom förordning,

4) bedrivande av jordbruk som huvudsyssla lantbruksföretagarverksamhet där, så som stadgas närmare genom förordning, lantbruksföretagarens

a) totala inkomst åtminstone till en fjärdedel erhålls av jordbruk,

b) totala inkomst åtminstone till hälften erhålls av jord- och skogsbruk samt av kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten, och

c) totala arbetstid åtminstone till hälften åtgår till jord- och skogsbruket samt till kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten,

5) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69), och med

6) kommunens landsbygdsnäringsmyndighet organ, tjänsteinnehavare och förtroendghalda som avses i 3 § lagen om förvaltninghn av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/91).

4 §

Genom förordning stadgas närmare om det villkor som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Denna lag tillämpas om avträdelsen sker eller, då stö- det betalas med stöd av 21 §, että villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna lag har trätt i kraft.

Helsingfors den 2 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.