35/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 1996

Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) till 2 § 1 mom. miljöministeriets beslut av den 23 februari 1995 om grunderna för Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (241/95)

fogat en ny 6 punkt, varvid de nuvarande 6 och 7 punkterna blir 7 och 8 punkter, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är


6) registrering av en anläggning enligt lagen om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (1412/94):

- anslutning till registret 10 000 mark, dock så att då färre än 50 anställda arbetar vid anläggningen är avgiften 6 000 mark,

- årlig registreringsavgift 1 000 mark,

7) behandling av tillstånd och intyg för import och export av växt- och djurarter som nämns i konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (CITES; FördrS 45/76):

- tillstånd 600 mark,

- intyg 50 mark, dock så att den avgift som bärs upp för samtidiga intyg i samma sak sammanlagt uppgår till högst 600 mark, samt

8) diarieintyg och diarieutdrag 50 mark.Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996.

Helsingfors den 17 januari 1996

Minister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.