33/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 januari 1996

Statsrådets beslut om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 16 a och 56 §§ lagen den 21 januari 1994 (65/94) om studiestöd, av dessa lagrum 16 a § sådan den lyder i lag av den 24 november 1995 (1318/95), samt 7 § 4 mom. lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72), sådant det lyder i lag av den 14 januari 1983 (48/83), beslutat:

1 §
Betalning av ränta på studielån

Den förfallna räntan på ett studielån som har beviljats med stöd av lagen om studiestöd (65/94) och den upphävda lagen om studiestöd (28/72) betalas på grund av arbetslöshet med statens medel antingen till låntagaren eller direkt till banken på det sätt som stadgas i detta beslut.

2 §
Villkor för betalning av ränta

Ett villkor för att räntan på ett studielån som har beviljats med stöd av den upphävda lagen om studiestöd skall betalas med statens medel är att låntagaren under en fyra kalendermånader lång observationstid som omedelbart föregått räntebetalningsmånaden i minst 60 arbetsdagar har varit arbetslös arbetssökande, i sysselsättningsutbildning eller mottagare av arbetsmarknadsstöd.

Ett villkor för att räntan på ett studielån som har beviljats med stöd av lagen om studiestöd skall betalas med statens medel är att låntagaren under en fyra månaders observationsperiod i minst 60 arbetsdagar har varit arbetslös arbetssökande, i sysselsättningsutbildning eller mottagare av arbetsmarknadsstöd. Observationsperioden är en fyra månaders sammanhängande tid som avslutas den femtonde dagen i den kalendermånad som föregår den regelbundna räntebetalningsdag som nämns i 5 §.

När de 60 dagar som stadgas i 1 och 2 mom. skall beräknas, jämställs med arbetslöshet den tid under vilken låntagaren har fullgjort sin värnplikt eller fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, om låntslaren har anmält sig som arbetslös arbetssökande genast efter hemförlovningen eller genast efter den period under vilken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning usletalts.

3 §
Inkomsternas inverkan på betalning av ränta

Räntan på studielånet för en sådan arbetslös person som avses i 2 § betalas om de skattepliktiga inkomsterna, arbetslöshetsdagpenningen, arbetsmarknadsstödet och utbildningsstödet för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inberäknat, under den tid som avses i 2 § 1 och 2 mom. är högst 4 600 mark i månaden i genomsnitt.

Om den sökande i sin familj har egna minderåriga barn, minderåriga barn till maken eller till den person sökanden lever i gakensamt hushåll med, minderåriga adoptiakarn eller fosterbarn att försörja, är gränsen för högsta inkomst som följer:

antal barn inkomstgräns
ett 5 300 mark
två 5 500 mark
tre eller flera 5 850 mark.
4 §
Sökande och betalning av ränta på lån som beviljats med stöd av den upphävda lagen om studiestöd

Ansökan om betalning av räntan på ett studielån som har beviljats med stöd av den upphävda lagen om studiestöd skall tillställas folkpensionsanstalten senast den 20 dagen i den månad då räntan förfaller till betalning eller föregående bankdag, om låntagaren önskar att räntan betalas direkt till den bank som har beviljat lånet. Till ansökan skall fogas en utredning om den ränta banken kräver samt andra eventuella utredningar som folkpensionsanstalten fordrar.

I andra fall än de som avses i 1 mom. skall ansökan om betalning av ränta tillställas folkpensionsanstalten senast under de två månader som följer efter den månad då räntan förfaller till betalning. Räntan kan betalas till låntagaren om låntagaren till ansökan fogat ett verifikat i original över den ränta som betalts samt andra eventuella utredningar som folkpensionsanstalten fordrar. Om låntagaren kräver att räntan skall betalas direkt till den bank som beviljat lånet efter den dag då räntan förfallit till betalning, trots att ansökan inte uppgjorts på det sätt som avses i 1 mom., skall låntagaren betala den dröjsmålsränta som förorsakas av att räntebetalningen fördröjs.

5 §
Sökande och betalning av ränta på lån som beviljats med stöd av lagen om studiestöd

Ansökan om betalning av räntan på ett studielån som har beviljats med stöd av lagen om studiestöd skall tillställas folkpensionsanstalten senast den femte dagen i den månad då den regelbundna betalningsdagen enligt 3 mom. infaller eller föregående bankdag, om låntagaren önskar att räntan betalas direkt till den bank som har beviljat lånet. Till ansökan skall fogas en utredning om den ränta banken kräver samt andra eventuella utredningar som folkpensionsanstalten fordrar.

I andra fall än de som avses i 1 mom. skall ansökan om betalning av ränta som förfaller till betalning under första halvåret tillställas folkpensionsanstalten senast närmast följande 15 augusti och ansökan om betalning av ränta som förfaller till betalning under andra halvåret senast närmast följande 15 februari. Räntan kan betalas till låntagaren om låntagaren till ansökan fogat ett verifikat i original över den ränta som betalts samt andra eventuella utredningar som folkpensionsanstalten fordrar. Om låntagaren kräver att räntan skall betalas direkt till banken efter den regelbundna betalningsdag som nämns i 3 mom., skall låntagaren betala den dröjsmålsränta som förorsakas av att räntebetalningen eventuellt fördröjs.

Den regelbundna betalningsdagen för ränta som förfaller till betalning under första halecret och som betalas med statens medel är den 15 juni och för ränta som förfaller till betalning under andra halvåret den 15 december. Räntan kan också betalas på någon annan betalningsdag som folkpensionsanstalten fastställer.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 4 augusti 1994 om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet (725/94).

Räntorna på ett studielån kan betalas direkt till banken tidigast på den regelbundna betalningsdagen i juni 1996.

Närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut meddelas av folkpensionsanstalten.

Helsingfors den 18 januari 1996

Minister
Claes Andersson

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.