27/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för specialersättning till samkommuner som upprätthåller universitetssjukhus år 1996

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 47 § lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) beslutat:

1 §

Beträffande läkarutbildningen beräknas ersättningen på basis av följande vägda examenspoäng:

medicine licentiatexamen 1
specialistläkarexamen, med undantag av utbildningsprogrammet för företagshälsovård och allmänmedicin 1
specialistexamen i företagshälsovård och allmänmedicin 1/2
2 §

Beträffande forskningsrapporter som utarbetats i anslutning till ett universitetssjukhus beräknas ersättningen på basis av följande vägda publikationspoäng:

monografiavhandling 6
avhandling som bygger på sammandrag av publikationer 1
artikel som publicerats i en finsk medicinsk publikation (Suomen Lääkärilehti, Duodecim, Finska Läkarsällskapets handlingar, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti) 1/2

För artiklar som publicerats i en utländsk medicinsk publikation ges poäng enligt deras impact-faktor enligt följande:

impact-faktor – < 1 1
impact-faktor 1 – < 4 2
impact-faktor 4 – 3
3 §

Antalet examina och publikationer räknas som ett medeltal för de tre sista kalenderår, för vilka slutliga uppgifter kan erhållas.

4 §

Vid beräkning av ersättningen är värdet på det examenspoäng som avses i 1 § 301 174 mk. Värdet på det publikationspoäng som avses i 2 § är 88 259 mk.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996. Det tillämpas på specialersättningen för år 1996.

Helsingfors den 17 januari 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.