24/1996

Utfärdat i Helsingfors den 15 januari 1996

Trafikministeriets beslut om taxor för sjuktransport

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 (343/91) om tillståndspliktig persontrafik på väg, sådant det lyder i lagen av den 15 juli 1994 (662/94), beslutat:

1 §

Detta beslut skall tillämpas vid tillståndspliktig persontrafik med ambulans.

Med detta beslut fastställs de högsta tillåtna taxorna för sjuktransporter.

I förordningen om sjuktransporter (565/94) stadgas om sjuktransport.

2 §

För varje ny transport får en grundavgift på 238 mk uppbäras. Utöver detta kan för flere än en bårpatient uppbäras en grundavgift på 119 mark per person.

Om ambulansens stationeringsort är Helsingfors stad, är det tillåtet att för varje ny körning uppbära en tilläggsavgift på 32 mark.

Det är tillåtet att uppbära en tilläggsavgift på högst 59 mark för en sittande patient.

Om transportsträckan överskrider 20 kilometer, får 6,25 mark uppbäras för varje påbörjad kilometer på den överskridande sträckan.

Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma, dock på det sättet att den avgift som nämns ovan i mom. 4 uppbärs inte samtidigt för mer än en patient.

3 §

För eventuell ny sjuktransport under återfärden får avgifter enligt detta beslut uppbäras.

Kilometerersättning får dock uppbäras endast för den sträckans del, som räknas vara den tilläggssträcka som föranletts av en ny sjuktransport och överskrider 20 km.

4 §

För den andra ambulanschauffören som deltar i sjuktransporten får som ersättning uppbäras en avgift på 130 mark och för den tid som överskrider en timme får därtill uppbäras en avgift på 65 mark för varje påbörjade halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från bilens avgångstid från stationeringsplatsen till transportens amkomsttid.

5 §

När väntetiden överskrider en timme, får för varje påbörjad fjärdedels timme uppbäras 32 mark.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 9 juni 1994 (451/94) om taxor för sjuktransporter.

Helsingfors den 15 januari 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavèn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.