17/1996

Given i Helsingfors den 12 januari 1996

Förordning om hästhushållningsdelegationen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas:

1 §
Hästhushållningsdelegationen

För skötseln av ärenden som anknyter till användningen av statens andel av de medel som inflyter från vadhållning vid hästtävlingar kan jord- och skogsbruksministeriet biträdas av en hästhushållningsdelegation, som är ett rådgivande organ. Delegationen tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet, och den består av en ordförande och sex andra medlemmar, som alla har en personlig suppleant. Delegationens mandatperiod är tre år.

I delegationen har jord- och skogsbruksministeriet två medlemmar, finansministeriet och undervisningsministeriet en medlem, Finlands Hippos r.f. två medlemmar samt Finlands Ryttarförbund r.f. en medlem.

2 §
Uppgifter

Delegationen skall

1) avge utlåtanden om fördelningen av statens andel av de medel som inflyter från vadhållning vid hästtävlingar för de ändamål som nämns i förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport (244/92),

2) ta initiativ och avge utlåtanden i andra ärenden som anknyter till hästhushållningen,

3) följa utvecklingen inom hästhushållningen, samt

4) utföra andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet ålägger den.

3 §
Sammanträden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för honom, av vice ordföranden.

4 §
Beslutförhet

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

5 §
Sekreterare

Sekreterare i delegationen är en tjänsteman som utses av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Utgifter

Delegationens utgifter betalas med statens andel av de medel som inflyter från vadhållning vid hästtävlingar.

7 §
Tillämpningen av statsrådets beslut om kommittéer

På delegationen tillämpas statsrådets beslut om kommittéer (218/88).

8 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 december 1986 om hästhushållningsdelegationen (1074/86) jämte ändringar.

Helsingfors den 12 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.