2/1996

Given i Helsingfors den 5 januari 1996

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) 3, 5 och 6 §§, 7 § 2-4 mom., 8 § 1 mom., 9-11 §§, 11 a §, 12 § 3 mom., 14 §, 15 §, 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 2 mom., 26 § 1 mom. samt 28, 29 och 33-35 §§,

av dessa lagrum 7 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1992 (1404/92), 10 § sådan den lyder i förordning av den 12 juli 1993 (668/93), 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnd förordning av den 18 december 1992, samt förordningar av den 23 september 1994 och den 16 december 1994 (834 och 1256/94), 11 a § och 12 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 16 december 1994, 14 § delvis ändrad genom nämnd förordning av den 18 december 1992, 15 § sådan den lyder i nämnd förordning av den 16 december 1994, 19 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 18 december 1992, 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 18 december 1995 (1600/95), 29 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 23 september 1994, 34 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 13 september 1991 och den 29 oktober 1993 (1193/91 och 909/93) och nämnda förordning av den 16 december 1994 samt 35 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 18 december 1992, och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning samt förordning av den 18 december 1995 (1600/95), ett nytt 3 mom., till 8 § ett nytt 3 mom. samt till 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 12 juli 1993 (668/93) samt nämnda förordningar av den 18 december 1992 och den 16 december 1994 ett nytt 3 mom. varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom. som följer:

2 §
Definitioner

Med permanent bosättningsort som förutsättning av beviljande av körkortstillstånd avses med undantag av 34 § 3 och 4 mom. den plats, där en person av annan orsak än studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt normalt bor, dvs. under minst 185 dagar per kalenderår, till följd av sin personliga eller yrkesmässiga anknytning eller om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av sin personliga anknytning om de präglas av nära band mellan honom och den plats där han bor. Om personen bor i två eller flera stater till följd av att hans personliga och yrkesmässiga anknytning ligger i olika platser, avses med permanent bosättningsort den plats till vilken personen har personlig anknytning om han regelbundet återvänder dit, eller om han bor i annan stat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift.

3 §
På Åland utfärdat körkort

Ett körkort som har utfärdats på Åland berättigar inom gränserna för sin giltighet innehavaren att föra motordrivna fordon inom hela landet. Körkortet kan bytas ut mot ett körkort som avses i denna förordning med iakttagande av vad som i 33 § stadgas om byte av körkort som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat.

5 §
Körkortsklasserna

Körkortsklasserna är följande:

klass A: motorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon, med undantag av motorcyklar som hör till klass A1,

klass A1: motorcyklar med en slagvolym om högst 125 cm3 och en effekt om högst 11 kW och invalidmotorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass B: de personbilar, paketbilar och andra fordon, i vilka totalmassa är högst 3500 kg och vilka har plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg eller hela kombinationens totalmassa högst 3500 kg och släpfordonets totalmassa inte överstiger dragbilens egenmassa,

klass C: lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg, samt trafiktraktorer inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass D: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta personer utöver föraren, med undantag av bussar och andra fordon som hör till klass D1, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass D1: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klassoch i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass E: de fordonskombinationer som inte hör till ovan nämnda klasser, och

klass T: traktorer, med undantag av trafiktraktorer, samt motorredskap och snöskotrar inklusive till dem kopplade släpfordon.

Med fordonets totalmassa avses fordonets registrerade totalmassa eller, om fordonet inte behöver registreras, dess faktiska totalmassa. Med fordonskombinations totalmassa avses den på motsvarande sätt bestämda sammanräknade totalmassan för de fordon som ingår i kombinationen. Med fordonets egenmassa avses fordonets registrerade egenmassa.

Till klass A eller A1 anses i Finland också höra ett för vägtrafik avsett trehjuligt motordrivet fordon med en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet oavsett framdrivningsmetod är högre än 40 km/h samt vars olastade massa enligt registret är högst 550 kg, i fråga om elfordon utan hänsyn till massan hos drivbatterierna.

Fordonskombination av klass D1E, i vilka hela kombinationens tillåtna totalmassa överstiger 12000 kg eller släpvagnens tillåtna totalmassa överstiger dragbilens egenmassa, hör till klass DE.

6 §
Beteckningar som anger körrättens omfattning

Körkortstillstånd får med undantag som stadgas i 2 mom. beviljas med följande beteckningar som anger körrättens omfattning:

A ** ** **

* B* ** **

* BE ** **

A B* ** **

A BE ** **

* B* C* **

A B* C* **

* BE C* **

A BE C* **

* BE CE **

A BE CE **

* B* C* D*

A B* C* D*

* BE C* D*

A BE C* D*

* BE C* DE

A BE C* DE

* BE CE DE

A BE CE DE T

Om körkortstillstånd beviljas för klass A1 eller D1, ersätts beteckningen i 1 mom. om klass A med beteckning A1 samt beteckningen om klass D med beteckning D1.

7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt för fordon av klass A får också föra fordon av klass A1. Den som har körrätt för fordon av klass A1, A eller B får också föra fordon av klass T.

Den som har körrätt för fordon av klass B får också köra fordonskombinationer av klass BE till och från förarexamen. Trafik- övervakare som har körrätt för fordon av klass B får i samband med trafikövervakning också tillfälligt köra fordon av klass A1 och A.

Den som har körrätt för fordon av klass C får i Finland provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D och D1 utan passagerare samt fordon av klass E utan last. Förare av brandbil och räddningsbil, en polisman eller den som utför fordonsbesiktning och som har körrätt för fordon av klass C får i tjänsteutövning i Finland även föra fordon av klass D, D1 eller E. Den som har körrätt för fordon av klass D får också föra fordon av klass D1.

8 §
Särskilda begränsningar av körrätten

Fordon av klass A, vars effekt överstiger 25 kW eller förhållandet mellan effekt och egenmassa överstiger 0,16 kW/kg, får framföras endast av personer som i minst två år har haft körrätt för fordon av klass A eller som polisen på ansökan har beviljat tillstånd att framföra ett dylikt fordon. En förutsättning för att tillstånd skall beviljas är att sökanden för polisen uppvisar ett intyg över ett sådant av den som håller förarexamen godkänt hanteringsprov och körprov i trafik som avses i bilaga II till EG-rådets direktiv om körkort (91/439/EEG) och som har utförts med motorcykel med en effekt om minst 35 kW. Deltagande i proven förutsätter att sökanden har fyllt 21 år. Fordonsförvaltningscentralen utfärdar anvisningar om utförande av proven. På körkortet skall antecknas att tillstånd har beviljats.


Den som har avlagt förarexamen med fordon som är försedd med automatväxling har rätt att föra endast sådana fordon.

9 §
Hälsokrav

Hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass A1, A, B och T samt fordonskombinationer av klass BE är

1) att den binokulära synskärpan med eller utan korrigerande linser är minst 0,5 för båda ögonen tillsammans eller, om sökanden är helt blind på ett öga eller endast använder det ena ögat, att synskärpan är minst 0,6 och sökanden har haft denna monokulära syn så länge att han har vant sig vid att använda endast ett öga,

2) att det horisontella synfältet är minst 120°, om inte en specialläkare i ett undantagsfall anser det vara möjligt att avvika från detta, eller om sökanden använder endast det ena ögat, att synfältet för detta öga är normalt, och

3) att sökanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda lyten, sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon som hör till någon av de klasser som nämns i detta moment eller, om han har ett handikapp som inverkar på körförmågan, att detta inte väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon som utrustats med automatväxel eller särskilda köranordningar.

Hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass C, D och D1 samt fordonskombinationer av klass CE, DE och D1E är

1) att synskärpan med eller utan korrigerande linser är minst 0,8 på det ena ögat och minst 0,5 på det andra ögat och, om korrigerande linser behövs för att uppnå minimiskärpan, att den okorrigerade skärpan på båda ögonen är minst 0,05,

2) att synfältet för båda ögonen tillsammans är normalt,

3) att sökanden med eller utan hörapparat åtminstone med det ena örat uppfattar vanligt tal på fyra meters avstånd, och

4) att sökanden inte har några sådana i bilaga III till direktiv 91/439/EEG nämnda lyten, sjukdomar eller handikapp som väsentligt försämrar hans förmåga att föra fordon som hör till någon av de klasser som nämns i detta moment.

10 §
Åldersgränser

En förutsättning för att erhålla körkort är att

1) den som har körkortstillstånd för fordon av klass A1 har fyllt 16 år,

2) den som har körkortstillstånd för fordon av klass A, B, BE eller C har fyllt 18 år,

3) den som har körkortstillstånd för fordonskombinationer av klass CE har fyllt 21 år eller, om han har erhållit den minimimängd förarundervisning som krävs enligt trafikministeriets bestämmelser eller avlagt motsvarande förarexamen inom försvarsmakten, att han har fyllt 18 år,

4) den som har körkortstillstånd för fordon av klass D eller D1 eller för fordonskombinationer av klass DE eller D1E har fyllt 21 år och

5) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass T har fyllt 15 år.

11 §
Ansökan om körkortstillstånd och annan ansökan

Ansökan om körkortstillstånd och annan ansökan som avses i denna förordning och som riktas till polisen skall göras skriftligen hos polisen på den ort där sökanden bor.

Nytt körkortstillstånd behövs inte, om ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort utlämnas inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.

Nytt körkortstillstånd behövs inte heller när innehavare av körrätt för motorcyklar söker om körkort för motorcyklar som motsvarar hans körrätt som är i kraft när den kortvariga körrätten och det motsvarande körkortet upphör att gälla, om han inte härvid får ett annat körkort som inbegriper körrätt för motorcykel.

Om förarexamen avläggs för fordonskombinationer av klass CE är sökanden berättigad att erhålla körrätt också för fordonskombinationer av klass DE eller D1E om han har körrätt för fordon av klass D eller D1.

Ansökan skall avgöras utan dröjsmål. Körkortstillstånd skall beviljas, om ansökningshandlingarna, uppgifterna i körkortsregistret om sökanden och en eventuell tilläggsutredning visar att sökanden uppfyller villkoren för utfärdande av körkortstillstånd enligt 70 § 1 och 2 mom. vägtrafiklagen. Om körkortstillstånd ansöks på grund av ett körkort som har beviljats i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som avses i 33 § 3 och 4 mom., skall tillståndet beviljas om nämnt körkort är giltigt, vid behov enligt tilläggsutredning som polisen har skaffat, och det inte finns på basis av uppgifterna i registret eller annars kännedom om något som utgör hinder för fortsatt körrätt.

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om beslut med anledning av ansökan. Om sökanden har beviljats körkort i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat skall polisen samtidigt underrätta om nämnd stat och datum för beviljande av körkortet särskild för varje klass som framgår av körkortet att införas uppgifterna i registret.

11 a §
Bilagor till ansökan för körkortstillstånd och ansökan för tillverkning av körkort av klass A eller A1

Sökanden skall till ansökan för körkortstillstånd foga

1) en kopia av ett giltigt hälsointyg för ungdomar utfärdat för erhållande av körrätt som avses i 9 § 1 mom. eller av körrätt för klass C eller ett annat högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg samt ett specialläkarintyg, om polisen så kräver,

2) två fotografier, på vilka det är lätt att känna igen sökanden, samt

3) en anmälan om sökanden har körkort som har meddelats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och en försäkran att han inte har meddelats körförbud i någon stat som avses i denna punkt.

Om sökanden har beviljats körkortstillstånd för någon klass som nämns i 9 § 1 mom. enligt fordringarna som avses i denna förordning en ny utredning som avses i 1 mom. 1 punkten krävs inte, med undantag av 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, för ansökan om körkortstillstånd för erhållande av någon klass som nämns i samma moment, om inte något annat följer av läkarintyg eller polisen bestämmer något annat. Om sökanden har beviljats körkortstillstånd som inbegriper körrätt av klass CE, D, DE, D1 eller D1E enligt fordringarna som stadgas i denna förordning, en ny utredning som avses i 1 mom. 1 punkten krävs inte, med undantag av 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, för ansökan om körkortstillstånd för erhållande av körrätt för någon klass som nämns i 9 § 2 mom., om inte något annat följer av läkarintyg eller polisen bestämmer något annat. En ny utredning som avses i 1 mom. 1 punkten krävs inte, med undantag av 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, om körkortstillstånd ansöks för erhållande av körrätt med motsvarande eller lägre krav som gäller hälsa och sökanden har beviljats körkort i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-land under tiden denna förordning är i kraft, om inte något annat följer av läkarintyg eller polisen bestämmer något annat.

Bilagor som nämns i 1 mom. 2 punkten krävs inte för ansökan om körkortstillstånd för erhållande av ny kortvarig körrätt som hör till samma klass som den kortvariga körrätten eller för behållande av den körrätt för fordon av klass T som ingår i den kortvariga körrätten, om den kortvariga körrätten upphör att gälla och sökanden inte härvid utlämnas ett annat körkort som inbegriper körrätt för fordon av klass T och tillstånd söks inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.

Körkort som motsvarar körrätt för motorcykel och som har erhållits i samband med kortvarig körrätt eller under den tiden skall sökas med särskild ansökan när den kortvariga körrätten och det motsvarande körkortet upphör att gälla, om inte härvid till sökanden utlämnas ett annat körkort som inbegriper körrätt för motorcykel. Till ansökan skall fogas nya fotografier, om mer än sex månader har förflutit sedan den kortvariga körrätten upphörde.

12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Nytt kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort får dock med avvikelse från 1 mom. utlämnas utan att ny förarexamen krävs om det inte föranleds av körförbud eller av stadgandet i 72 § 2 mom. vägtrafiklagen (754/95) om att körrätten på nytt meddelas som kortvarig.

Med avvikelse från 1 mom. utlämnas körkort av klass A till innehavare av körrätt för fordon av klass A1 utan att ny förarexamen krävs. Körkort av klass T motsvarande körrätt för fordon av klass T som erhålls på grundval av kortvarig körrätt enligt 11 a § 3 mom. utlämnas med avvikelse från 1 mom. utan att ny förarexamen krävs, om körkortstillståndet söks inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde att gälla. Till sökande som avses i 11 § 4 mom. utlämnas körkort som inbegriper körrätt för fordon av klass CEDE eller CED1E om en 1 mom. avsedd utredning om avläggande av förarexamen av klass CE företes.


14 §
Tillfälligt körkort

Polisen kan av särskilda skäl utlämna ett tillfälligt körkort som är giltigt i högst tre månader till den som enligt 71 § vägtrafiklagen uppfyller förutsättningarna för erhållande av körkort. Ett tillfälligt körkort kan utlämnas också innan förutsättningarna för utlämnande av ett körkort som motsvarar körkortstillståndet uppfylls för den klass som anges på körkortstillståndet om förarexamen för motsvarande klass har avlagts. Tillfälligt körkort kan också utlämnas när ett nytt körkortstillstånd inte krävs eller ett duplettexemplar av körkort ansöks. Ett tillfälligt körkort kan inte utlämnas till den som har ansökt om ett temporärt körkort som avses i 34 § 3 mom i denna förordning.

Även den som håller förarexamen kan utlämna ett tillfälligt körkort, om förutsättningarna för utlämnande av körkort som motsvarar körkortstillståndet enligt 13 § 1 mom. finns på basis av ett giltigt körkortstillstånd och det inte finns tillgång till egentliga körkortsblanketter.

Ett tillfälligt körkort skall överlämnas till den som håller förarexamen eller till polisen i samband med att ett nytt körkort eller ett duplettexemplar utfärdas.

15 §
När körkortstillstånd upphör. När körkort förstöras

Ett körkortstillstånd upphör ett år efter den dag det beviljades i den omfattning som motsvarande körkort inte har utlämnats under denna tid. För erhållande av körrätt efter att körkortstillståndet har upphört skall utredning om förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd och utlämnande av körkort företes på nytt. Ett annat tillstånd som avses i denna förordning och beviljas av polisen upphör ett år efter ansökande av tillståndet. Polisen kan förstöra körkort som inte har hämtats inom två år efter att körkortstillståndet beviljades, ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort dock inom ett år efter den kortvariga körrätten upphörde, eller inom ett år efter ansökande av ett i 8 § 1 mom. samt 11 a § avsett körkort för motorcykel.

19 §
Undervisningen och dess mål

I undervisningen skall följas en av fordonsförvaltningscentralen fastställd undervisningsplan som fyller kraven enligt bilaga II till direktiv 91/439/EEG. Av undervisningsplanen skall framgå undervisningens mål, uppbyggnad och innehåll temavis i undervisningens olika skeden samt undervisningsprinciperna och hur undervisningen ordnas i praktiken.


21 §
Undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd för sådan förarundervisning som meddelas för erhållande av körrätt för fordon av klass C, D eller D1 eller fordonskombinationer av klass CE, DE eller D1E kan beviljas endast om undervisningen meddelas i samband med yrkesundervisning för bilförare eller därmed jämförbar utbildning som en arbetsgivare ger. En förutsättning för att undervisningstillstånd skall beviljas för klass C är att den som undervisas har körrätt för fordon av klass B. När undervisning meddelas med fordon av klass D eller D1 eller med fordonskombinationer av klass CE, DE eller D1E skall den som undervisas inneha körrätt för fordon av klass C.


23 §
Fordons förare vid körundervisning samt fordonets kännetecken

Vid körundervisning med fordon av klass D, D1 eller E anses eleven vara förare. I fordon av klass D och D1 får under körundervisning förutom eleven och läraren transporteras högst sju körelever eller personer som hör till undervisningspersonalen. Eleven anses vara förare när körundervisning ges med motorcykel. Om läraren sitter med på motorcykeln när körundervisning ges, anses han vara förare.


26 §
Förarexamen och dess mål

Vid förarexamen skall i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga II till direktiv 91/439/EEG konstateras att examinanden behärskar de frågor som ingår i förarundervisningen samt att han kan tillämpa dessa kunskaper och handla på ett tryggt och smidigt sätt i trafiken.


28 §
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

För att få delta i förarexamen skall examinanden uppfylla hälsokraven enligt 9 § och ålderskravet enligt 10 §. Om förarexamen avläggs direkt för erhållande av den körrätt för motorcykel som avses i 8 § 1 mom., skall examinanden uppfylla ålderskravet enligt nämnd paragraf för att få delta i förarexamen. De övriga förutsättningarna anges nedan i 2-6 mom.

För att få delta i förarexamen av klass A1 och A skall examinanden

1) ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser, eller

2) ha erhållit teoriundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha övningskört med stöd av övningstillstånd, eller

3) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon av klass A1 eller A eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen av klass B skall examinanden

1) ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon av klass B eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen av klass C skall examinanden

1) ha i Finland körrätt för fordon av klass B eller ha avlagt här förarexamen av klass B eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands samt ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon av klass C eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen av klass D och D1 skall examinanden

1) ha i Finlandannan körrätt för fordon av klass C än kortvarig körrätt eller ett motsvarande körkort som beviljats utomlands samt under de fem senaste åren före examen såsom huvudsyssla under minst ett år i trafik ha kört bil vars totalmassa är minst 12 000 kg eller ha fått den minimimängd förarundervisning som krävs enligt trafikministeriets bestämmelser, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen av klass BE skall examinanden

1) ha i Finland körrätt för fordon av klass B eller ha avlagt förarexamen av klass B eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordonskombinationer av klass BE eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen av klass CE skall examinanden

1) ha i Finland körrätt för fordon av klass C och ha fått tilläggsundervisningen, eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, samt under de fem senaste åren före examen såsom huvudsyssla ha kört i trafik fordon av klass C, vars totalmassa är minst 12 000 kg, under en sammanhängande period på minst tre månader eller ha fått den minimimängd förarundervisning som krävs enligt trafikministeriets bestämmelser, eller

2) ha eller ha haft i Finland körrätt för motsvarande fordonskombination av klass CE eller för fordon av klass D eller ha fått ett körkort för fordonskombination av klass CE som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen av klass DE och D1E skall examinanden

1) ha i Finland körrätt för fordon av dragbilens klass, eller ha avlagt här förarexamen av motsvarande klass, eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordonskombination av motsvarande klass eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

29 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen skall visa upp

1) en tillförlitlig utredning om sin identitet,

2) ett intyg över förarundervisning som erhållits högst sex månader tidigare eller ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen teoriundervisning jämte ett minst en månad och högst tre månader tidigare beviljat övningstillstånd eller en utredning om avlagt förarexamen eller en utredning om tidigare i Finland beviljat körkort jämte ett intyg över erhållen tilläggsundervisning eller en utredning om körpraktik, om tilläggsundervisning eller körpraktik är ett krav för att få delta i förarexamen, eller ett utomlands utfärdat körkort, samt

3) ett läkarintyg enligt 11 a § 1 mom.

Läkarintyg krävs inte, om den som anmäler sig till examen har ett giltigt körkortstillstånd för den fordonsklass som examen avser eller om läkarintyg enligt 11 a § 2 mom. inte behöver fogas till ansökan. Av den som anmäler sig till förarexamen för fordon av klass T krävs inte den utredning som nämns i 1 mom. 2 punkten.

33 §
Körkort utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Körkort som beviljats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat medför inom gränserna för deras giltighet rätt att föra i Finland motordrivna fordon av den klass som motsvarar beteckning som anges på körkortet. Detsamma gäller också ett tillfälligt körkort som har utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige. Föraren skall vara minst 18 år gammal.

Den rätt som stadgas i 1 mom. saknas dock, om körkortsinnehavaren har meddelats körförbud i någon av de stater som avses i 1 mom. eller om körkortet, enligt anteckning på kortet, utan ny förarexamen har bytts ut på basis av ett sådant körkort som har utfärdats i en i 34 § 3 mom. avsedd stat och som inte medför rätt att föra fordon i Finland. För en körkortsinnehavare som är varaktigt bosatt i Finland upphör rätten att föra fordon av klass D eller D1 eller fordonskombinationer av klass CE, DE eller D1E när körkortsinnehavaren fyller 70 år.

Ett annat körkort som avses i 1 mom. än ett tillfälligt körkort och vars innehavare är varaktigt bosatt i Finland eller har studerat här i minst sex månader byts på ansökan ut mot ett motsvarande finländskt körkort utan att ny förarexamen krävs. Till ansökan om utbyte av körkort skall fogas den utredning som avses i 11 a § 1 mom 2 och 3 punkten. Körkort som avses i denna paragraf skall överlämnas till polisen när det finländska körkortet utlämnas. Det utländska körkortet skall återlämnas till den myndighet som har utfärdat kortet och samtidigt skall det meddelas skälet för ombyte mot ett finländskt körkort.

Om något annat körkort som avses i 1 mom. än ett tillfälligt körkort har förkommit, stulits eller förstörts, ges innehavare som är varaktigt bosatt i Finland eller har studerat här i minst sex månader ett motsvarande nytt körkort med iakttagande av 3 mom. Om ett körkort har förkommit, stulits eller förstörts, skall en skriftlig utredning om detta ges. Den myndighet som har utfärdat körkortet skall underrättas om att det har ersatts med ett finländskt körkort. Om körkortet senare hittas, skall det överlämnas till polisen för vidarebefordran till den myndighet som har utfärdat kortet.

34 §
Andra utländska körkort

Nationella eller internationella körkort som uppfyller bestämmelserna i vägtrafikavtalet i Genève 1949 eller i Wien 1968, och som har utfärdats för någon som varaktigt bor i en annan av någotdera avtalet bunden stat än Finland eller i någon av de stater som avses i 33 § eller en officiell finsk eller svensk översättning av ett sådant nationellt körkort medför inom gränserna för sin giltighet rätt att föra motordrivna fordon i Finland under ett år efter den dag körkortsinnehavaren kom till landet, om körkortsinnehavaren uppfyller ålderskravet för motsvarande körrätt i Finland.

Till en sådan innehavare av körkort som avses i 1 mom. som har körkort för bil och ett i 70 § vägtrafiklagen nämnt körkortstillstånd samt visar att han har kört bil i Finland under sex månader får, utan att ny förarexamen krävs, utfärdas körkort av klass B, om han företer nationellt körkort och körkortstillstånd söks inom sex månader efter att den körrätt som baserar sig på det utländska körkortet upphörde att gälla i Finland. På körkortet skall antecknas namnet på den stat som har utfärdat det körkort på grundval av vilket körkortet utlämnas.

Andra än i 33 § 1 mom. eller i 1 mom. i denna paragraf nämnda utländska körkort medför inte rätt att föra fordon i Finland, om inte något annat följer av internationella avtal. Polisen kan dock under de förutsättningar som anges i 70 § vägtrafiklagen bevilja den som innehar ett annat utländskt körkort enligt detta moment och som är varaktigt bosatt utomlands körkortstillstånd för erhållande av körkort för klasserna A1, A eller B för högst ett år, samt, under de förutsättningar som anges i 71 § vägtrafiklagen, utan att kräva ny förarexamen utlämna ett motsvarande temporärt körkort som medför rätt att köra i Finland.

De utlänningar som enligt intyg av utrikesministeriet hör till en utländsk beskicknings personal och som har utländskt körkort kan av polisen på ansökan beviljas körkortstillstånd för att dessa i Finland skall erhålla körkort som motsvarar det utländska körkortet, och körkort kan utlämnas utan att ny förarexamen krävs. På körkortet skall antecknas namnet på den stat som har utfärdat det körkort på grundval av vilket det finländska körkortet utlämnas.

Den som har ett sådant utländskt körkort som avses i denna paragraf skall överlämna sitt körkort till polisen när ett finländskt körkort utfärdas. Det utländska körkortet behöver dock inte överlämnas när ett finländskt temporärt körkort utfärdas enligt 3 mom. Endast om körkortsinnehavaren flyttar ut ur landet får han på begäran tillbaka sitt utländska körkort. Det finländska körkortet skall då på motsvarande sätt överlämnas till polisen. Beslutet om utfärdande av körkort skall meddelas fordonsförvaltningscentralen.

35 §
Körförbud för innehavare av utländskt körkort

Polisen kan i enlighet med vad som stadgas i vägtrafiklagen utfärda körförbud, temporärt körförbud eller någon annan påföljd för en i Finland varaktigt bosatt innehavare av ett körkort som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemstater eller i en EES-stat. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om åtgärder som gäller körrätten. Körförbud skall anmälas också till myndigheterna i det land som har utfärdat körkortet.

Polisen kan med iakttagande i tillämpliga delar av 75-79 §§ vägtrafiklagen utfärda körförbud i Finland för någon annan innehavare av ett i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat utfärdat körkort än en sådan som avses i 1 mom. eller någon annan innehavare av ett körkort som har utfärdats utomlands, om polisen har fått kännedom om en omständighet som enligt 70 § vägtrafiklagen utgör hinder för beviljande av körkortstillstånd eller enligt 71 § utgör hinder för utlämnande av körkort eller om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 75 § 2 mom. 3-6 punkten vägtrafiklagen.

Om en sådan rätt att föra motordrivna fordon i Finland som grundar sig på ett utländskt körkort har upphört att gälla på grund av ett körförbud som avses i 2 mom., skall polisen omhänderta det utländska körkortet för den tid körförbudet gäller. Körkortet skall dock på begäran återlämnas till innehavaren när denne lämnar landet, även om körförbudet ännu är i kraft. Polisen kan på ett internationellt körkort, utan att omhänderta det, anteckna att det inte är giltigt i Finland. När körförbud har meddelats skall fordonsförvaltningscentralen och i mån av möjlighet den myndighet som har utfärdat körkortet underrättas om detta.

Om innehavaren av ett körkort som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat meddelas körförbud tills vidare och någon inte är varaktigt bosatt i Finland, skall körkortet sändas till den myndighet som har utfärdat körkortet, om det inte finns särskilda skäl för något annat förfarande.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, dock så att 8 § 3 mom. och 12 § 3 mom. träder i kraft den 1 februari 1996. Ett körkort som har beviljats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som avses i 33 § gäller i Finland från och med den 1 februari 1996 inom gränserna för dess giltighet utan hinder av att över ett år har förflytit efter den dag innehavaren kom till landet och körkortet inte har bytts ut mot ett finländskt körkort.

Körrätt för fordon av klass A, vilken har erhållits innan denna förordning träder i kraft, medför rätt att föra endast lätta motorcyklar med en slagvolym om högst 125 cm3 och invalidmotorcyklar samt släpfordon kopplade till dessa, till dess att den som innehar körrätten fyller 18 år. Innan denna förordning träder i kraft beviljas körkortstillstånd för erhållande av körrätt för lätt motorcykel med klassbeteckning A1 om förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen uppfylls efter denna förordning träder i kraft.

Stadgandet i 8 § 1 mom. i denna förordning tillämpas inte, om körrätten för klass A har börjat och dess innehavare fyllt 18 år innan denna förordning träder i kraft. Vid beräkning av den tvåårsperioden som avses i nämnda lagrum beaktas också den tid under vilken innehavaren av körrätten har haft körrätt för klass A innan denna förordning träder i kraft.

Sådana körrätter som har erhållits och körkortstillstånd som har beviljats innan denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga utan hinder av 9 §, om den som innehar körrätten eller körkortstillståndet uppfyller kraven enligt denna förordning eller de krav i fråga om hälsotillstånd som gällde då körkortet eller körkortstillståndet beviljades. Sådana tillstånd till undantag från krav som gäller körkort, körrätt, körkortstillstånd och yrkeskörtillstånd för personbil och som har beviljats innan denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga, om något annat inte följer av tillståndsbeslutet.

Om körkortstillstånd för erhållande av körrätt för fordon av klass C har beviljats innan denna förordning träder i kraft, får sökanden delta i förarexamen för klass C trots att han inte har avlagt förarexamen för fordon av klass B i enlighet med 28 § 4 mom.

Ett körkort som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som innan denna förordning träder i kraft har bytts ut mot ett finländskt körkort och överlämnats till polisen kan på ansökan återlämnas till innehavaren, om detta söks inom sex månader efter att denna förordning träder i kraft och det samtidigt begärs att den finländska körrätten skall upphöra och det finländska körkortet överlämnas till polisen. Efter att sex månader har förflutit sedan denna förordning träder i kraft skall övriga körkort som avses i detta moment återlämnas till den myndighet som har utfärdat dem.

Innan denna förordning träder i kraft kan åtgärder som behövs för verkställande av denna förordning vidtas.

Rådets direktiv 91/439/EEG; EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 1

Helsingfors den 5 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.