Ursprungliga författningar: 1996

1377/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1376/1996
Trafikministeriets beslut om avgifter för förarexamina
1375/1996
Inrikesministeriets beslut om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifterna
1374/1996
Förordning om ändring av jaktförordningen
1373/1996
Förordning om ändring av medborgarskapsförordningen
1372/1996
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
1371/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om räntestöd för Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning
1370/1996
Lag om ändring av 7 a § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1369/1996
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1368/1996
Lag om ändring av grundskolelagen
1367/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om olycksfallsombud
1366/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångsttider för Finlands laxkvot
1365/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1364/1996
Statsrådets beslut om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1363/1996
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 1997
1362/1996
Statsrådets beslut om avdraget från folkpensionsbeloppet 1997
1361/1996
Statsrådets beslut om förbud mot att bekämpningsmedel som innehåller vissa aktiva substanser släpps ut på marknaden och används
1360/1996
Förordning om ändring av 2 § förordningen om brandsäkerhetskrav för madrasser
1359/1996
Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift
1358/1996
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av luftfartsavtalet med konungariket Thailand
1357/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om gränsen mellan havszonerna i Finska viken och norra Östersjön
1356/1996
Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak
1355/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av narr inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner
1354/1996
Förordning om ändring av renhushållningsförordningel
1353/1996
Lag om ändring av renskötsellagen
1352/1996
Lag om ändring av 9 § lagen om skogsvårdsföreningar
1351/1996
Lag om ändring av 9 och 11 §§ lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.