1805/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Skattestyrelsens beslut om skyldighet att lämna uppgifter

Skattestyrelsen har med stöd av 15-17 §§ lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) beslutat:

1 §
Allmän skyldighet att ge kontrollanmälan

De uppgifter som avses i 15 § 1 mom. lagen om beskattningsförfarande skall utan särskild uppmaning tillställas skatteförvaltningen bara om

1) det sammanlagda beloppet av löne-, arvodes- eller pensionsförmåner som den skattskyldige erhållit av samma utbetalare under föregående kalenderår uppgår till minst 500 mark,

2) stipendium, studiebidrag, annat understöd eller pris som utbetalats föregående år uppgår till minst 5 000 mark,

3) annan än skattefri ersättning eller pension eller annat än skattefritt bidrag, som på grundval av försäkring eller i pension eller understöd utbetalats av försäkringsanstalt, pensionsstiftelse eller annan pensionsanstalt under föregående år, uppgår till minst 500 mark,

4) ersättning som föregående år utbetalts för upphovs-, patent-, gruv- eller annan sådan rätt uppgår till minst 500 mark.

Om de ovan nämnda prestationerna ingår i den årsredovisning som enligt lagen om förskottsuppbörd registrerade arbetsgivare med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd skall ge löntagarvis eller i det inbetalningskort för oregistrerade arbetsgivare som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd, lämnas likväl inte kontrollanmälan.

För sjöarbetsinkomst skall uppgift lämnas endast om annan naturaförmån än sådan som erhållits på fartyg.

2 §
Kreditinstituts och finansiella instituts skyldighet att lämna uppgifter

Kreditinstitut, finansiella institut, staten, kommunerna, intressekontor och arbetsgivare skall utöver uppgifter om långivaren lämna följande uppgifter om varje fysisk persons och dödsbos lån:

1) gäldenärens namn och personbeteckning,

2) gäldenärens adress,

3) lånets nummer eller annan beteckning,

4) om lånet är ett bostadslån eller ett av staten garanterat studielån, lånets användningsändamål,

5) räntebeloppet som betalats på lånet under kalenderåret,

6) lånebeloppet vid kalenderårets utgång.

I fråga om en gemensam skuld lämnas uppgifterna enligt 1 mom. för samtligas vidkommande. Om de solidariska gäldenärerna är fler än fem, uppges för deras vidkommande antalet.

Om låneräntan har betalts av en borgensman eller någon vars egendom utgör säkerhet för lånet, skall den uppgiftsskyldige uppge att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om låneränta har betalts på förhand, skall den uppgiftsskyldige ge besked om hela räntebeloppet. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter året som följer på kalenderåret uppges räntan separat, om den kan ges av den uppgiftsskyldige.

3 §

Värdepappersförmedlares och placeringsfonders skyldighet att lämna uppgifter

Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89) skall för varje kunds vidkommande per köp och försäljning under påföljande januari lämna följande uppgifter om avslut som gäller aktier, teckningsrätter eller standardiserade derivatinstrument:

1) köparens/säljarens namn och personbeteckning/affärs- och samfundssignum,

2) köparens eller säljarens adress och födelsetid, om personbeteckning/affärs- och samfundssignum saknas,

3) avslutsobjekt,

4) antal avslutsobjekt,

5) datum för inköp/försäljning,

6) köpesumma samt

7) det betalda stämpelskattebeloppet.

Motsvarande uppgifter skall av placeringsfonder lämnas om placeringsfondandelar som de löst in.

I fråga om de inköp och försäljningar om vilka uppgifter lämnas till skatteförvaltningen i enlighet med detta beslut, skall värdepappersförmedlaren inte lämna den kopia över beräkningen, som avses i 20 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt, till Nylands länsskatteverk.

4 §
Virkesköpares skyldighet att lämna uppgifter till skatteförvaltningen

Virkesköpare skall lämna de i 15 § 2 mom. lagen om beskattningsförfarande avsedda uppgifterna om försäljning av virke, om köpesumman som betalts till varje säljare under skatteåret och om huruvida det är frågan om rot- eller leveransköp.

5 §
Virkesköpares skyldighet att lämna uppgifter till Skogsforskningsinstitutet

Virkesköpare eller deras organisationer skall till Skogsforskningsinstitutet halvårsvis lämna de uppgifter som avses i 15 § 3 mom. lagen om beskattningsförfarande om medelpriserna på virke som inköpts och motsvarande virkesmängder och virkesslag. Skyldigheten att lämna uppgifter om medelpriser och mängder gäller virkesköpare som har köpt virke av skogsägare eller -innehavare genom rot-, leverans- eller kontantköp. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte dem som köper virke för privatbruk eller för lantbruksändamål.

Uppgifterna om virkets medelpriser och mängder skall lämnas per köpesätt, virkesslag, kommun och rotprisområde. Det medelpris som skall uppges är det aritmetiska medeltalet av köpesummorna för samtliga köp av ett virkesslag. I anmälan skall också redogöras för det antal köp som medelpriset räknats på.

I anmälningarna skall inte uppges priserna och mängderna i fråga om virke som köpts av forststyrelsen genom leveransköp.

Om en virkesköparorganisation på virkesköparnas vägnar lämnar uppgifter om medelpriset på virke och virkesmängderna, skall organisationen i sin anmälan separat utreda uppgifterna om varje köpare.

6 §
När uppgifterna skall lämnas samt övriga föreskrifter

Den uppgiftsskyldige skall årligen före utgången av januari för föregående kalenderår lämna de uppgifter som avses i 1-4 §§ i maskinläsbar form eller på något annat sätt som skattestyrelsen godkänner. Uppgifterna skall lämnas till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde uppgiftslämnarens hemort är belägen eller om så särskilt avtalats till skattestyrelsen.

Den uppgiftsskyldige skall lämna de uppgifter som avses i 5 § till Skogsforskningsinstitutet halvårsvis, senast den 15 februari och den 15 augusti. Den anmälan som ges senast den 15 februari skall baseras på köpen under den senare hälften av det föregående året och den anmälan som ges senast den 15 augusti skall baseras på köpen under den första hälften av det innevarande året.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Beslutet skall första gången tillämpas vid den beskattning som verkställs för 1995. Beslutets 2 § tillämpas emellertid endast i försökssyfte vid den beskattning som verkställs för skatteåret 1995.

Helsingfors den 20 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.