1800/1995

Utfärdat i Helsingfors den 5 december 1995

Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1996

Skattestyrelsen har med stöd av 73 §, 75 § 2 mom., 142 § inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1996 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 6, 7 och 8 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 13 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

5 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

6 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

7 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

8 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 184 penni per kilometer, som höjs med
- 14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 30 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
- 4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 4 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 15 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt 198 penni per kilometer
snöskoter 128 penni per kilometer
motorcykel 129 penni per kilometer
moped 75 penni per kilometer
annat fordon 39 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 47 penni per kilometer.

9 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

10 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

11 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximamelopp
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 68,-
över 10 timmar (heldagtraktamente) 150,-

då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet

- med minst 2 timmar 68,-
- med mer än 6 timmar 150,-

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

12 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximamelopp
Afganistan 250,-
Albanien 240,-
Algeriet 190,-
Amerikas Förenta Stater 320,-
Andorra 240,-
Angola 300,-
Antiqua och Barbuda 300,-
Arabemiraternas förbund 330,-
Argentina 370,-
Armenien 200,-
Aruba 200,-
Australien 320,-
Azerbajdzejan 250,-
Azorerna 175,-
Bahamas 285,-
Bahrain 250,-
Bangladesh 170,-
Barbados 330,-
Belgien 355,-
Belize 260,-
Benin 190,-
Bermuda 310,-
Bhutan 130,-
Bolivien 135,-
Bosnien-Hertsegovina 240,-
Botswana 170,-
Brasilien 280,-
Brunei 250,-
Bulgarien 220,-
Burkina Faso 180,-
Burundi 180,-
Central-afrikanska republiken 250,-
Chile 235,-
Colombia 210,-
Costa Rica 215,-
Cypern 210,-
Danmark 340,-
Demokratiska folkrepubliken Korea 220,-
Djibouti 190,-
Dominica 280,-
Dominikanska republiken 260,-
Ecuador 180,-
Egypten 210,-
Elfenbenskusten 300,-
El Salvador 210,-
Eritrea 150,-
Estland 170,-
Etiopien 150,-
Fidzi 200,-
Filippinerna 240,-
Frankrike 365,-
Färöarna 300,-
Gabon 290,-
Gambia 190,-
Georgien 220,-
Ghana 195,-
Grekland 240,-
Grenada 280,-
Grönland 250,-
Guadeloupe 280,-
Guatemala 180,-
Guinea 260,-
Guinea-Bissau 175,-
Guyana 190,-
Haiti 230,-
Honduras 155,-
Hongkong 360,-
Indien 170,-
Indonesien 260,-
Irak 260,-
Iran 155,-
Irland 305,-
Island 360,-
Israel 310,-
Italien 330,-
Jamaica 210,-
Japan 520,-
Jemen 250,-
Jordanien 220,-
Jugoslavien 250,-
Jungfruöarna (USA) 195,-
Kambodzha 190,-
Kamerun 210,-
Kanada 250,-
Kanarieöarna 210,-
Kap Verde 170,-
Kazachstan 260,-
Kenya 185,-
Kina 290,-
Kirgisistan 240,-
Komorerna 220,-
Kongo 260,-
Koreanska republiken 400,-
Kroatien 270,-
Kuba 210,-
Kuwait 290,-
Laos 150,-
Lesotho 135,-
Lettland 240,-
Libanon 250,-
Liberia 230,-
Libyen 330,-
Liechtenstein 300,-
Litauen 200,-
Luxemburg 355,-
Macao 255,-
Madagascar 170,-
Madeira 195,-
Makedonien 195,-
Malawi 145,-
Malaysia 235,-
Maldiverna 120,-
Mali 170,-
Malta 250,-
Marocko 280,-
Martinique 285,-
Mauretanien 170,-
Mauritius 200,-
Mexico 200,-
Mikronesien 180,-
Mocambique 200,-
Moldavien 200,-
Monaco 340,-
Mongoliet 220,-
Myanmar 195,-
Namibien 170,-
Nederländerna 340,-
Nederländska Antillerna 330,-
Nepal 170,-
Nicaragua 175,-
Niger 200,-
Nigeria 170,-
Norge 345,-
Nya Zeeland 270,-
Oman 230,-
Pakistan 145,-
Panama 195,-
Papua - Nya Guinea 230,-
Paraguay 170,-
Peru 300,-
Polen 200,-
Portugal 250,-
Puerto Rico 245,-
Qatar 250,-
Ruanda 185,-
Rumänien 200,-
Ryssland 300,-
Salomonöarna 125,-
Samoa 195,-
San Marino 220,-
Sao Tome och Principe 245,-
Saudi-Arabien 305,-
Schweiz 370,-
Senegal 200,-
Seychellerna 300,-
Sierra Leone 150,-
Singapore 315,-
Slovakien 200,-
Slovenien 200,-
Somalia 130,-
Spanien 325,-
Sri Lanka 150,-
St. Kitts och Nevis 280,-
St. Lucia 270,-
St. Vincent och Grenadinerna 270,-
Storbritannien 310,-
Sudan 210,-
Surinam 180,-
Swaziland 170,-
Sverige 320,-
Sydafrika 195,-
Syrien 270,-
Tadzikistan 200,-
Taiwan 280,-
Tanzania 150,-
Thailand 290,-
Tjeckien 230,-
Togo 180,-
Tonga 160,-
Trinidad och Tobago 210,-
Tunisien 230,-
Turkiet 220,-
Turkmenia 300,-
Tyskland 330,-
Uganda 180,-
Ukraina 240,-
Ungern 300,-
Uruguay 210,-
Uzbekistan 240,-
Vanuatu 150,-
Venezuela 255,-
Vietnam 200,-
Vitryssland 160,-
Zaire 250,-
Zambia 195,-
Zimbabwe 130,-
Österrike 355,-
Land, som inte nämnts särskilt 190,-

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 11 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

13 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 37,50 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 75,00 mark.

14 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

15 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.007.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

16 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

17 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och det tillämpas vid beskattningen för år 1996.

Helsingfors den 5 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.