1791/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om arbetskraftskommissioner

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 30 december 1993 om arbetskraftskommissioner (1681/93) 2 § 1 mom. och 3 § samt temporärt 4 och 5 §§ samt

fogas till förordningen temporärt en ny 3 a § som följer:

2 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande om förutsättningarna för utkomstskydd för arbetslösa

Arbetskraftsbyrån skall ge utlåtanden, som är bindande för socialförsäkringskommissionen och arbetslöshetskassan, om hur de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd enligt 4 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa har uppfyllts. Arbetskraftskommissionen ger bindande utlåtanden om hur de förutsättningar som stadgas i 5 § 1 mom. 3 och 10 punkten samt 2 och 6 mom., 5 a § och 7-11 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa har uppfyllts. När det är fråga om huruvida någon skall anses ha varit borta från arbetsmarknaden på det sätt som avses i 9 § 4 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ges det bindande utlåtandet dock av arbetskraftsbyrån.


3 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande om förutsättningarna för arbetsmarknadsstöd

Arbetskraftsbyrån skall ge utlåtanden, som är bindande för folkpensionsanstalten, om hur de förutsättningar för erhållande av arbetsmarknadsstöd som stadgas i 13 och 14 §§, 15 § 2 mom., 16 och 21 §§ samt 25 § 3 mom. och 26 § 2 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93) har uppfyllts. Bindande utlåtanden om hur de förutsätrbingar som stadgas i 15 § 3 mom., 17-20 och 22 §§ lagen om arbetsmarknadsstöd har uppfyllts ges av arbetskraftskommissionen. När det är fråga om huruvida någon skall anses ha varit borta från arbetsmarknaden på det sätt som avses i 20 § 1 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd, ges det bindande utlrbandet dock av arbetskraftsbyrån. Arbetrbraftskommissionen ger även utlåtanden om hur de i 15 § 4 mom. lagen om arbetsmarrbadsstöd stadgade förutsättningar som anges i 34 § 1 mom. nämnda lag har uppfyllts.

3 a §
Utlåtande om förutsättningarna för alterneringsersättning

Arbetskraftsbyrån skall ge utlåtanden, som är bindande för folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan, om hur de förutsättningar för erhållande av alterneringsersättning som stadgas i 2 § 1-4 mom. lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95) har uppfyllts. Arbetskraftskommissionen ger bindande utlåtanden om hur de förutsättningar som stadgas i 6 § 1 mom. 5 punkten och 10 § 1 mom. lagen om försök med alterneringsledighet har uppfyllts.

4 §
Formen för bindande utlåtanden

Sådana bindande utlåtanden som avses i 2, 3 och 3 a §§ skall ges skriftligen eller överföras elektroniskt.

5 §
Arbetskraftskommissionens övriga uppgifter

Arbetskraftskommissionen skall följa arbetskraftsbyråns utlåtandepraxis i enlighet med 2, 3 och 3 a §§, verkställigheten av arbetsförmedling och övrig arbetskraftsservice, skötseln av sysselsättningen samt vid behov göra framställningar om utvecklande av dessa.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordnings 3 a, 4 och 5 §§ är i kraft till den 31 december 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.