1786/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1995

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har

ändrat fasta avgifterna för lotsningsavgifterna, för sjöfartsinspektionens prestationer samt sjöfartsavdelningens övriga prestationer och för linjelotsexamen i bilagorna 1, 4 och 5 i trafikministeriets beslut den 28 december 1994 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/94), såsom framgår av följande bilagor.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 1995

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Biträdande avdelningschef som byråchef
Raimo Kurki

LOTSNINGSAVGIFTER

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Lotsat fartygs nettodräktighet (över-högst) Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 1 050 1 800 2 500 3 250 4 000 5 100 6 900
200- 1 000 1 300 2 200 2 900 3 850 4 600 5 900 7 850
1 000- 3 000 1 600 2 600 3 500 4 500 5450 6 900 8 950
3 000- 6 000 1 950 3 150 4 250 5 350 6 450 8 150 10 350
6 000-10 000 2 200 3 650 4 900 6 150 7 500 9 250 11 750
10 000-20 000 2 700 4 300 5 850 7 250 8 700 10 800 13 650
20 000-30 000 3 200 5 100 6 900 8 550 10 200 12 600 15 750
30 000-40 000 3 700 5 950 7 900 9 800 11 650 14 400 17 800
40 000-50 000 4 200 6 750 8 950 11 050 13 150 16 250 19 900
50 000-60 000 4 700 7 600 10 000 12 300 14 650 18 050 22 000
60 000- 5 150 8 400 11 050 13 600 16 100 19 850 24 100

Tilläggsavgift för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 275 mk.

Den i lotsningsförordningen (393/57) stadgade väntepenningen är 1100 mk för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 550 mk.

Då en lotsning, till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.

Då ett fartyg, en anordning eller en flotte går i Saima kanal eller inom Saimens vattenområde uppbärs hälften av ovan nämnda lotsningsavgifter.

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER SAMT SJÖFARTSAVDELNINGENS ÖVRIGA PRESTATIONER

MÖNSTRINGAR

mk
Grundavgift för mönstringsförrättning 34
Grundavgift för var och en som anställts i sjömansbefattning 42
Försegling av skeppsdagbok, för varje blad 0,65
Granskning och stämpling av arbetsintyg då detta inte sker i samband med mönstringen 11
Bevis eller utdrag 17

För förrättningarna uppbär sjöfartsverket dessutom ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR

Säkerhetscertifikat

mk
Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg 600
Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg 400
Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg 400
Lastlinjecertifikat 600
Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Radiotelegrafisäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Radiotelefonisäkerhetscertifikat för lastfartyg 300
Dispenscertifikat 600
Dispens angående livräddningsutrustning 900
Fartygsdispenser 900
Godkännande av lasthanteringsmanual 1 500
Övriga certifikat 600
Övriga intyg och beslut 300

Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön

Typgodkännande av slagvattenseparatorer, filtreringsanläggningar av slagvatten, oljehaltsmätare och rengöringsanläggningar för avfallsvatten 500
IOPP-certifikat för tankfartyg 600
IOPP-certifikat för annat fartyg 300
ISSP-certifikat 300
CL-certifikat 300
Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden 500
Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden 1 500
NLS-certifikat 250
Inspektion av (fullständig) procedurmanual 3 000
Inspektion av (förenklad) procedurmanual 1 500
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka 1 500
Uppdatering av beredskapsplan för oljeolycka 600
Dispens för transport av farligt gods 1 000
Certifikat för transport av farligt gods
Vid utfärdande av certifikat för första gången
Grundavgift 500
Tilläggsavgift för varje enskilt lastutrymme 300
Ändring i lastutrymme 300
Förnyande av certifikat 300
Dispens angående lastutrymme 600
Övriga intyg och beslut 300

Mätbrev och dräktighetsbevis

För mätbrev samt för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett land som inte har anslutit sig till 1969 års skeppsmätningskonvention, erläggs till staten en avgift av 30 penni, multiplicerad med det tal som anger fartygets bruttodräktighet. Avgiften är dock minst 100 mk.

Godkännande av stabilitetsuppgifter

mk
Passagerarfartyg; nybygge 2 400
Lastfartyg; nybygge 2 400
Läckstabilitet 2 400
Systerfartyg 800
Ombyggnad 1 500
Periodiskt krängningsprov 800
Smärre fartygsstabilitetskalkyler 1 500
Tillstånd för lastning av spannmål 600
Godkännande av enskilt lastfall 600

Bemanningscertifikat, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt övriga handlingar som hänför sig till bemanning och behörighet

Bemanningscertifikat
Utrikesfart 600
Förnyande 300
Inrikesfart 300
Förnyande 150
Behörighetsbrev samt behörighetsintyg med undantag för behörighetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, däcksman, fartygskock, fartygsservitör och mässman 300
Förnyande 150
Intyg om tilläggsbehörighet som fordras på tankfartyg och förnyande av det 150
Dispens för högre befattning 900
Behörighetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, däcksman, fartygskock, fartygsservitör och mässman 150
Sjömansläkarrättigheter 500
Dispens av hälsoskäl 300
Förnyande 150
Behörighetsexamen 150
Behörighetsintyg 150
Tillstånd att utföra underhåll av handsläckare 50
Övriga intyg 200

Övriga intyg och handlingar

Dispens från brandsäkerhetskrav 900
Intyg över typgodkännande av material 500
Beslut angående båtföreningars flaggor 300
Internationellt certifikat för fritidsbåt 200
Fastställande av tillåtet antal passagerare i hyresbåt av klass III 200
Övriga beslut och intyg 200

PRESTATIONER GÄLLANDE LINJELOTSEXAMEN

Sjöfartsverket uppbär följande avgifter för linjelotsexamen:

mk
Linjelotsbrev 300
Linjelotsexamen 500

För linjelots examenslotsning uppbärs därutöver lotsningsavgift enligt gällande lotsningstaxa samt av förrättningen föranledda ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

För ett beslut varmed ett fartyg frigörs från skyldigheten att anlita lots uppbärs 500 mark.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.