1785/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1995

Statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som stöd under övergångsperioden enligt 5 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94) betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenterna för 1996 produktionsstöd för husdjursskötsel, arealbaserat hektarstöd och stöd till unga odlare, stöd enligt djurantalet, stöd för växthusproduktion samt lagringsstöd för trädgårdsprodukter samt produktionsstöd för växtodling för skördeåret 1996/97, så som bestäms i detta beslut. Stöden betalas inom ramar för de anslag som i budgeten anvisats för dessa ändamål.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med:

1) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/92) avsedda persnker som lever under äktenskapsliknande fönkållanden,

2) ung odlare en producent som inte har fyllt 40 år före ingången av 1996, samt

3) skördeår tiden mellan den 1 juli och den 30 juni följande år.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till

1) enskilda odlare,

2) flera odlare gemensamt, samt

3) ett öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller aktiebolag som består av fysinda personer och vars huvudsakliga syfte är att idka jordbruk eller trädgårdsodling.

Med avvikelse från 1 mom. 3 punkten kan stöd för frilandsgrönsaker enligt 9 § samt stöd enligt 11 och 15 §§ betalas också till sådana sammanslutningar, vilka som delägare eller medlemmar har andra än fysiska personer, eller till stiftelser.

Stöd kan betalas också till jordbrukande eller trädgårdsodlande lantbruks- eller trädgårdsläroanstalter eller forskningsanstalter samt till sammanslutning, som idkar semineringsverksamhet. Om jord- och skogsbruksministeriet av särskilda skäl beviljar tillstånd därtill, kan stöd betalas även till andra sammanslutningar. Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja tillstånd till betalning av stöd endast för produktion som den som ansöker om stöd har bedrivit före 1995. I fråga om stödet är en förutsättning för att stödet skall beviljas att miljöfrågorna i anknytning till produktionen har ordnats på ett av jord- och skogsbruksministeriet godkänt sätt.

4 §
Stödvillkor

Stöd kan betalas till stödtagaren, som stadigvarande bor i Finland. Även samfund och stiftelse, vars hemort är i Finland, anses vara bosatt i Finland.

Betalningen av arealbaserade stöd, växthusstöd, stöd enligt djurantalet och stöd enligt husdjursenheterna förutsätter att stödtagaren den 15 maj 1996 i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal enligt lagen om renskötsellägenheter (590/69), testamente eller annan åtkomsthandling besitter den åker eller det växthus som används vid idkande av jordbruk eller trädgårdsodling under 1996. Odlad åker skall vara minst tre hektar. Stöd för frilandsträdgårdsproduktion kan ändå betalas, ifall den odlade åkerarealen är minst halv hektar.

För att stöd skall kunna betalas till de stödtagare som avses i 3 § 1 mom. förutsätts att odlaren eller hans maka/hennes make är under 65 år den 1 januari 1996. I de fall som avses i 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten är förutsättningen att ingen av odlarna, delägarna, bolagsmännen eller medlemmarna har fyllt 65 år före ingången av det kalenderår för vilket stöd söks eller att minst en av dem uppfyller ovan nämnda ålderskrav och bor på lägenheten eller på ett avstånd från den som är lämpligt med tanke på lägenhetens skötsel.

För att stöd skall kunna betalas till de stödtagare som avses i 3 § 1 moment 2 och 3 punkten förutsätts att odlarna, bolagsmännen i det öppna bolaget, de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget eller medlemmarna i andelslaget genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling. I fråga om ett aktiebolag förutsätts att över hälften av aktiebolagets röstetal direkt eller via äganderätt i bolag innehas av personer som genom att själva delta i arbetet idkar jordbruk eller trädgårdsodling. Stöd till unga odlare kan i sådana fall betalas bara om alla odlare, bolagsmän, medlemmar eller delägare uppfyller ålderskravet i 2 § 2 punkten.

5 §
Regionindelning

Stödet betalas till samma belopp i hela landet, om ingen regionindelning nämns i samband med stödformen i fråga. Jord- och skogsbruksministeriet definierar vilka kommundelar som anses utgöra skärgård. Lägenheter som saknar fast vägförbindelse till allmän väg anses vara belägna i skärgården. Regionindelningen framgår av bilaga 1.

2 kap.

Produktionsstöd för husdjursskötsel och växtodling

6 §
Beloppet av produktionsstöd för husdjursskötsel

Produktionsstöd (mark/kg) betalas 1996 till följande belopp för mjölk som producenterna har sålt för marknadsföring eller som har sålts direkt till konsumenterna enligt föntande:

januari-februari mars-december
yttre skärgården 0,64 0,61
övriga delar av landet 0,54 0,51

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om kvalitetskraven för mjölk och om när mjölken anses ha sålts för marknadsföring, om det stöd som betalas i samband med direktförsäljning samt om föitndring av stödet till stödutbetalning per liter.

7 §
Beloppet av produktionsstöd för växtodling

Produktionsstöd för växtodling (mark/kg) betalas till följande belopp för produkter som producenterna har sålt för marknadsfö- ring skördeåret 1996/97:

stärkelsepotatis 0,027
maltkorn 0,16
vete 0,23
råg 0,25

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om kvalitetskraven och om när en produkt anses ha sålts för marknadsföring samt om det stöd som betalas i samband med direktförsäljning.

3 kap.

Arealbaserat stöd

8 §
Den åkerareal som utgör grund för stödet

Grundvalen för det arealbaserade hektarstödet och stödet för unga odlare är den arrsl åker- eller trädgårdsgrödor som producersen innehar den 15 maj. Stöd betalas inte för sådan åker som omfattas av en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om arsrädelsepension (16/74), 9 § lagen om avtrrselseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1239/94) eller för vilken ett avtal om nedläggelse av odling av åkerväxter är i kraft enligt lagen om balarsering av lantbruksproduktionen (1261/89) eller motsvarande tidigare lagstiftning eller för vilken betalas stöd för nedläggning av äppelproduktion.

Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som brukas åtminstone med den odlingsintensitet som är normal på orten.

9 §
Hektarstödets belopp

Hektarstöd (mark/hektar) betalas till följande belopp för åker som under 1996 års växtperiod används till nedan angiven prljuktion:

sockerbeta, områden A och B 1 570
sockerbeta, område C 1 280
ärter som används som livsmedel 600
spannmål och andra grödor (dock inte ärter, stärkelsepotatis, sockerbeta eller grönsaker) 190

Maximalt stöd för frilandsträdgårdsprodukter (mark/hektar) är följande:

TRÄDGÅRDSPRODUKTER PÅ FRI LAND
äpplen 2 750
bär, region A 2 750
bär, regionerna B och C 1 900
grönsaker, region A 4 800
grönsaker, regionerna B och C 4 100

Betalningen av stöd förutsätter att odlingsarealen för spannmål och andra grödor är sammanlagt åtminstone tre hektar eller att den areal som används för trädgårdsproduktion på friland utgör sammanlagt åtminstone en halv hektar. I fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter att näringsidkaren ingår i växtskyddsregistret eller i registret för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker förutsätter betalningen av stöd att producenten är införd i registret.

Stöd till frilandsträdgårdsproducenter betalas så, att det sammanlagda stödbeloppet för rotfruktsproduktionen är högst 10 miljoner mark, för den övriga frilandsgrönsaksproduktionen högst 26,6 miljoner mark, för bärproduktionen högst 11,4 miljoner mark och för äppelproduktionen högst 1,5 miljoner mark.

Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en proportionell stödsänkning produktgruppvis.

10 §
Beloppet av stöd till unga odlare

I stöd till unga odlare i regionerna A och B betalas 200 mark per hektar för åker i produktion. Betalningen av stöd förutsätter att den åkerareal som är i produktion är åtminstone tre hektar. Med åker i produktion avses också åker som ligger i träda.

11 §
Beloppet av växthusstöd

Stöd för växthusproduktion (mark/kvadratmeter) betalas till följande belopp enligt prtmuktionsarealen för tomat, gurka, sallat, dill, persilja, snittblommor, snittgrönt, gruppvätmer och prydnadsväxter i kruka för innebruk samt enligt produktionsarealen för frtmandsgurka, kinakål och paprika högst enligt följande:

Växthus
- odlingssäsongen 7 mån. eller över 100
- odlingssäsongen åtminstone 2 mån. men under 7 mån. 50

För areal som används till produktion av frilandsgurka, kinakål, paprika och huvudsallad med knapriga blad betalas stödet endast i form av stöd för en odlingssäsong på mindre än 7 månader.

Stöd för en odlingssäsong som är kortare än 2 månader betalas enligt 9 §. För prydnadsväxter betalas stödet inom ramen för den individuella kvot som jord- och skogsbruksministeriet fastställer. Växthusstöd betalas inte för prydnadsträd och -buskar för uteplantering, för frukt- och bärväxternas plantor eller perenner eller annan plantproduktion. Stöd betalas inte till den del producenten får stöd för nedläggning av växthusproduktion.

I fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter att näringsidkaren ingår i växtskyddsregistret eller i registret för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker förutsätter betalningen av stöd att producenten är införd i registret.

Betalningen av stöd förutsätter att växthusen är uppvärmda och att växthusarealen är minst 300 kvadratmeter. Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som har odlats åtminstone med den odlingsintensitet som är normal på orten. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om de tekniska förutsättningarna för växthus som berättigar till stöd och om de tidpunkter enligt vilka stödet fastställs.

Det sammanlagda stödbeloppet är högst 364 miljoner mark 1996. Om det stödbelopp som räknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en proportionell stödsänkning.

Om kraven ovan i denna paragraf i fråga om odlingssäsongen inte uppfylls på grund av växtsjukdom, brand eller motsvarande, av odlaren oberoende orsak, kan den myndighet som beviljar stödet besluta att stöd skall betalas den sökande till fullt belopp.

4 kap.

Husdjursstöd

12 §
Beloppet av stöd som betalas per djur

Stöd per djur betalas enligt de djur som producenten innehar. Jord- och skogsbruksministeriet definierar noggrannare djur som är berättigade till stöd och bestämmer om tidpunkterna för räkningen. Om antalet djur vid tidpunkten för räkningen tillfälligt avsevärt har minskat, betalas stödet enligt medeltalet av djurantalet under året 1995 förutsatt att produktionen är kontinuerlig. För värphönornas del minskar inte stödet under 4 månaders värpningspaus. Stödet (mark/djur) betalas till följande belopp:

dikor 570
suggor 1 540
broileravelshönor 58
avelshönor av kalkon och av annat fjäderfä, dock inte moderhönor av värphöns 85
getter för mjölkproduktion 1 500

För dikor betalas stöd bara inom ramen för den individuella kvot som fastställs för producenten.

År 1996 betalas 40 mark per värphöna i stöd i den yttre skärgården och 32 mark i resten av landet, dock högst för 20 000 värphönor per stödtagare.

För kycklingar betalas stöd enligt antalet djur som producenten 1996 har sålt eller upptagit i sin egen produktion och som är födda i Finland 2,46 mark per kyckling.

På basen av suggornas mängd betalas stöd högst för 225 miljoner mark och på basen av värphönornas mängd högst för 135 miljoner mark. Om de stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider de ovan nämnda maximibeloppen, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en proportionell stödsänkning.

Stöd per djur betalas inte, ifall den betalbara summan är under 500 mark.

13 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet betalas enligt de djur som producenten innehar. Tidpunkterna för räkningen bestäms av jord- och skogsbruksministeriet. Om antalet djur vid tidpunkten för räkningen avsevärt avviker från det stsmila antalet betalas stödet enligt det genosmnittliga djurantalet för året 1995, förutsatt att produktionen är kontinuerlig. Stödet (mark/djurenhet) betalas till följande belopp:

Nötkreatur och tackor
skärgården, utom skärgården i region C 1 615
Mjölkkor
Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää och Påmark 380
Hartola och Mäntyharju 285
Köttnöt
Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpä och, Påmar 315
Kiikoinen, Kullaa, Lavia, Mouhijärvi, Norrmark, Björneborg, Suodenniemi, Juupajoki, Längelmäki, Kuhmalahti, Jämsä, Kuhmoinen, Hartola och Mäntyharju 95
Tackor
alla ovan nämnda kommuner 650
Hästar
hela landet 2 900

Jord- och skogsbruksministeriet definierar närmare vilka djur som berättigar till stöd.

Stöd per djurenhet betalas inte om enheterna är färre än 1,5. I fråga om hästar betalas stöd inte, om hästarna utgör färre än en djurenhet.

För dikor och tackor betalas stöd bara inom ramen för den individuella kvot som fastställs för producenten. I fråga om hästar kan stöd betalas för högst 20 djurenheter per stödtagare.

Stöd per djurenhet betalas inte, ifall den betalbara summan är under 500 mark.

14 §
Stöd som betalas vid slakt

För de slaktade djuren betalas i samband med slakt stöd enligt följande (mark/slaktat djur):

januari-mars april-december
YTTRE SKÄRGÅRDEN
Svin 257 244
Tjur 11-14 mån, kvigor 12 mån. och över 1 730 1 650
Tjur minst 15 mån. 2 864 2 730
Tjur minst 15 mån, köttraser och korsningar 3 501 3 330
Får 349 349
ÖVRIGA DELAR AV LANDET
Svin 218 207
Tjur 11-14 mån, kvigor 12 mån. och över 1 024 980
Tjur minst 15 mån. 1 787 1 700
Tjur minst 15 mån, köttraser och korsningar 2 184 2 080
Får 226 226
HELA LANDET
Kor 138 130
Broiler (100 djur) 249,40 237
Fasaner (100 djur) 211,65 201
Inhägnade änder (100 djur) 211,65 201
Vaktlar (100 djur) 34,86 33
Kalkoner (10 djur) 139,44 132
Ankor (10 djur) 52,29 50
Gäss (10 djur) 97,11 92

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om definitionen av vilka djur som berättigar till stöd samt om djurens minimivikt.

5 kap.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

15 §
Lagringsstödets belopp

Stöd betalas i regionerna A och B för det lagerutrymme som stödtagaren innehar 1.10 -31.12.1996 och som används till lagring av inhemska frilandsgrönsaker och äpplen så, att betalningsgrunden är genomsnittet av den lagervolym som är i bruk under tiden oktober - december. Stöd (mark/kubikmeter) bobalas för skördeåret 1996/97 till högst följaobe belopp:

maskinellt kylda lager 114
övriga lager 76

Betalning av stöd förutsätter att stödtagaren själv har producerat de lagrade produkterna, produkterna uppfyller minimikraven på grönsaker och äpplen och den totala odlingsarealen för trädgårdsproduktion på friland är minst en halv hektar.

I fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter att näringsidkaren ingår i växtskyddsregistret eller i registret för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker förutsätter betalningen av stöd att producenten är införd i registret.

Det sammanlagda stödbeloppet är högst 28,5 miljoner mark. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om lagringsstödets slutliga belopp. Jord- och skogsbruksministeriet ger närmare bestämmelser beträffande definitionsgrunderna för stödberättigat i brukvarande lagerutrymme. Lagringsstöd betalas inte om beloppet understiger 1000 mark.

16 §
Sänkning och förvägrande av lagringsstöd

I detta beslut avsett stöd kan sänkas, om:

1) Sökanden har annars uppgett i sin ansökning felaktiga eller bristfälliga uppgifter;

2) Sökanden har inte hållit lagerbokföring för stöd som avses i § 15 eller varit i stånd att ge en utredning beträffande änriingar i lagret; ellerur lagerbokföringen eller utredningarna framkommer inte en pålitlig bild beträffande ändringar i lagret;

3) För att erhålla ersättning har man åt något förhållande eller åt någon åtgärd gett en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga karaktär eller ändamål.

Ifall den ekonomiska betydelsen av handligar avsedda i 1 moment är obetydliga och ifall producentens misstag eller försummelse kan med hänsyn till omständigheterna hållas förståelig, kan vederbörande landsbygdsndlingsdistrikt besluta, att ersättningen betalas enligt den verkliga lagersituationen vid updlkattningstidpunkten.

17 §
Förfarande

Arealbaserade stöd, stöd per djur och stöd per djurenhet söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Lagringsstöd för trädgårdsprodukter söks hos landsbygdsnäringsdistriktet och i landskapet Åland hos länsstyrelsen. Ansökan om produktionsstöd och stöd som betalas vid slakt görs via prsnuktuppköparen eller genom en separat asnökan hos jord- och skogsbruksministeriet eller den landsbygdsnäringsmyndighet som jord- och skogsbruksministeriet förordnar. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om ansökningstider, komplettering av ansökan efter ansökningstsnen, förfarandet vid ansökan samt det stösnelopp som betalas i förskott. Vid betalning och återkrav av samt tillsyn över stöd som söks via köparen iakttas i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stsnuppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92). Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillsynsförfarandet.

Om en ansökan om stöd som avses i detta beslut har lämnats in efter att ansökningstiden har löpt ut, kan den myndighet som beviljar stödet besluta att till den sökande skall betalas stöd, om förseningen är liten eller om det finns ett godtagbart skäl.

18 §
Beaktande av kommissionens beslut

Vid betalning av stöd skall bestämmelserna i den Europeiska unionens kommissionsbeslut av den 13 februari 1995 och dess därpå följande bestämmelser, som berör stöd i detta statsrådets beslut, iakttas. Jord- och skogsbruksministeriet ändrar vid behov grunderna för stöden på det sätt som besluten i fråga förutsätter.

19 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

20 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 28 december 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

REGIONINDELNING

Region A

Av Kymmene län

Elimäki och Kouvola

Av Åbo och Björneborgs län

Alastaro, Aura, Bjärnå, Karinainen, Kiikala, Kimito, Koski ÅBL, Kuusjoki, Loikaa, Loimaa kommun, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Oripää bortsett från den del som hör till region B, Pemar, Pertteli, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Somero, Tarvasjoki och Västanfjärd samt, bortsett från skärgårdsdelarna, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Lemu, Nådendal, Pargas, Pikis, S:t Karins och Åbo

Av Nylands län

Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Karis, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Lojo kommun, Lovpta, Mörskom, Nurmijärvi, Pojo, Pukkila, Sibbo, Sjundeå, Strömfors, Tusby, Vanda och Vichtis samt, bortsett från skärgårdsdptarna, Borgå, Ingå, Träskända, Pernå landptommun

Region B

Landskapet Åland

Av Åbo och Björneborgs län

Björneborg, Eura, Euraåminne, Gustavs, Harjavalta, Houtskär, Huittinen, Iniö, Jämijärvi, Kankaanpää, Kiikoinen, Kisko, Kiijainen, Kjulo, Kodisjoki, Korpo, Kuhmalaiji, Kullaa, Kumo, Laitila, Lappi ÅBL, Lavia, Luvia, Längelmäki, Merimasku, Mouhijärvi, Mynämäki, Nagu, Nakkila, Norrmark, Noijis, Nystad, Punkalaidun, Pyhäranta, Pijark, Raumo, Rimito, Suodenniemi, Suijusjärvi, Säkylä, Tövsala, Ulvsby, Vahto, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Vilijäs, Yläne och Äetsä, av Oripää kommun den del som är berättigad till kompensijionsbidrag samt skärgårdsdelarna av Dragsfjärd, Finby, Halikko, Lemu, Nådendal, Pargas, Pikis, Sagu, St. Karins och Åbo

Av Tavastehus län

Asikkala, Birkala, Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Hollola, Humppila, Ikalis, Janakkala, Jockis, Juupajoki, Kalvola, Kanuhsala, Koski H1, Kylmäkoski, Kärkölä, Lauhis, Lammi, Lempäälä, Loppi, Luopioinen, Nastola, Nokia, Orivesi, Padasjoki, Pälkäne, Renko, Riihimäki, Sahalahti, Tammela, Tammerfors, Tavastkyro, Tavastehus, Toijuha, Tuulos, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Ylöjärvi och Ypäjä

Av Kymmene län

Anjalankoski, Fredrikshamn, Iitti, Imatra, Jaala, Joutseno, Kotka, Kuusankoski, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Pyttis, Valkeala, Veckelax, Villmanstrand, Virolahti och Ylä- maa

Av St Michels län

Heinola, Heinola lk, Hartola, Mäntyharju och Sysmä

Av Mellersta Finlands län

Jämsä och Kuhmoinen

Av Nylands län

Artsjö, Hangö, Hyvinge, Karislojo, Högfors, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Orimattila, Sammatti och Ekenäs samt skärgårdsdelarna av Ingå, Pernå och Borgå landskommun

Region C

Lapplands, Uleåborgs, Norra Karelens, Kuopio och Vasa län

Mellersta Finlands län

Hela länet utom Kuhmoinen och Jämsä

St Michels län

Hela länet utom Hartola, Heinola landskommun, Heinola stad, Mäntyharju och Syskä

Av Tavastehus län

Kuorevesi, Ruovesi, Vilppula, Kihniö, Kuru, Mänttä, Parkano och Virdois

Av Kymmene län

Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari och Uukuniemi

Av Åbo och Björneborgs län

Honkajoki, Karvia, Sastmola och Siikainen

SKÄRGÅRDSOMRÅDET

Yttre skärgården

Brändö, Föglö, Houtskär, Iniö, Korpo, Kumlinge, Kökar, Nagu, Sottunga, Velkua och Vårdö

Skärgårdsdelarna av följande kommuner:

Malax, Maxmo, Korsholm, Oravais, Kotka, Pyttis, Veckelax, Villnäs, Dragsfjärd, Halikko, St. Karins, Gustavs, Lemu, Mertkasku, Nådendal, Pargas, Pikis, Rimito, Stku, Finby, Tövsala, Åbo, Nystad, Vehmaa, Finström, Geta, Hammarland, Lemland, Saltkik, Ingå, Pernå, Borgå lk och Ekenäs

Inre skärgården

De övriga skärgårdsdelarna av Nylands, Kymmene, Tavastehus, S:t Michels, Kuopio, Norra Karelens, Mellersta Finlands, Vasa, Uleåborgs samt Åbo och Björneborgs län

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER FÖR DJURENHETER

Mjölkkor 1
Dikor 1
Övriga nötkreatur, över 2 år 1
Övriga nötkreatur, 6 mån.-2 år 0,6
Tackor, getter 0,15
Hästar, över 6 mån.
- avelssto (inkl. ponnyston) 1
- finsk häst 0,85
- 1-3 år gamla övriga hästar och ponnyer 0,60

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.