1784/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 3 och 18 §§ lagen om enskilda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 och 18 §§ lagen den 15 september 1967 om enskilda skogar (412/67), av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 8 februari 1991 (266/91), som följer:

3 §

Iakttagandet av denna lag övervakas av skogscentralerna.

18 §

De i 17 § nämnda kostnader som skall betalas till de regionala skogscentralerna får förmånsrätt enligt 22 § 4 mom. förordningen om inteckning i fast egendom. De får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1996.

RP 193/95
JsUB 9/95
RSv 164/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.