1782/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1995

Handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 5 § lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer och om betalningsgrunderna för dem samt om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer.

Detta beslut tillämpas också på en annan prestation som en myndighet har utfört och som baserar sig eller inriktar sig på register eller filer som patent- och registerstyrelsen upprätthåller.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Prestationer enligt i 3 § 2 mom. lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer, för vilka patent- och registerstyrelsen uppbär avgifter på basis av en kostnadsmotsvarighet per prestationsgrupp, är följande prestationer:

1) behandling av ansökan om patent, varumärke, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och om kretsmönster för integrerad krets,

2) ikrafthållande av patenter och patentansökningar,

3) förnyande av registrering av varumärke, mönsterrätt och nyttighetsmodellrätt,

4) behandling av framställningar enligt 71 a § patentlagen, och

5) anteckning i patent-, varumärkes-, mönster-, nyttighetsmodell-, kretsmönster- och patentombudsregister samt åstadkommande av utdrag, intyg och officiell kopia eller veckoförteckning över dylikt register.

Prestationer enligt 3 § 3 mom. lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer, för vilka patent- och registerstyrelsen uppbär avgifter på basis av den genomsnittliga totalkostnaden för prestationer, är följande prestationer:

1) behandling av handelsregisteranmälan,

2) framställning av utdrag, intyg och officiell kopia ur handels- och företagsteckningsregistren samt över boksluts- och balansuppgifter som lämnats för publicering,

3) lämnande av uppgifter som gäller anteckningar i handelsregistret och en anmälnings anhängighet samt boksluts- och balansuppgifter per telefon, mikrofilm eller elektroniskt, och

4) behandling av en ansökan eller anmälan som gäller fastighetsinteckning.

3 §
Prestationer som till sitt pris avviker från självkostnadsvärdet

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka patent- och registerstyrelsen uppbär en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde är följande prestationer:

1) behandling av besvär,

2) behandling av krav om ogiltigförklarande,

3) en stiftelses tillstånds- och samtyckesärenden,

4) framställning av utdrag, intyg och officiell kopia ur stiftelseregistret och föreningsregistret, och

5) ärenden som gäller en förenings grund- och ändringsanmälan samt förhandsgranskning.

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka patent- och registerstyrelsen inte uppbär någon avgift är:

1) anmälningar om att rättigheter som införts i patent- och registerstyrelsens register upphör,

2) utlåtanden och utredningar till myndigheter,

3) införande i patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en myndighet har sänt,

4) handelsregistrets, företagsinteckningsregistrets, stiftelseregistrets och föreningsregistrets blanketter,

5) mottagningsintyg som patent- och registerstyrelsen har gett,

6) offentliggörande av boksluts- och balansuppgifter,

7) antecknande av adressförändring i patent-, modell-, nyttighetsmodell-, kretsmönster- och patentombudsregistret i samband med någon annan anmälan samt antecknande av näringsidkarens adressförändring i handelsregistret,

8) anmälan till handelsregistret om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses,

9) kopia av aktiebolags bolagsordning och andelslags stadgar samt utdrag ur handelsregistret, som patent- och registerstyrelsen efter registrering av grund- eller ändringsanmälan första gången ger en näringsidkare som gjort anmälan, och

10) antecknande i stiftelseregistret eller föreningsregistret.

4 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

De prestationer som avses i 4 § lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och vilka patent- och registerstyrelsen prissätter på företagsekonomiska grunder är bl.a. följande:

1) annan rådgivning som hör till patent- och registreringstyrelsens verksamhetsområde än sådan som ansluter sig till anhängiggörandet av ett ärende och behandling av det,

2) utredningar och undersökningar som görs på beställning

3) utbildnings- och konsulteringstjänster,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) övriga publikationer som patent- och registerstyrelsen ger ut,

6) ljuskopia, elektronisk upptagning eller annan kopia,

7) avgift för småfakturering och kassaservice,

8) sändande av material som baserar sig på ett uppdrag, ifall sändandet inte ingår i det pris som uppbärs för materialet, och

9) övriga informationstjänster som baserar sig på handelsregistrets, företagsinteckningsregistrets, stiftelseregistrets och föreningsregistrets adb-register.

5 §

De avgifter som nämns i 2 och 3 §§ ingår i den tabell som utgör till detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 28 december 1995

Minister
Ole Norrback

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

1 §

Patentärenden

Ansökningsavgift
grundavgift 1 100 mk
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 110 mk
Avgift för upptagning till ny behandling första gången 300 mk
övriga gånger 600 mk
Utläggningsavgift
grundavgift för tryckning 450 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 55 mk
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 110 mk
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 100 mk
i två kopior 150 mk
Översättningsavgift 200 mk/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patenter:
1-3 året 700 mk
4 året 500 mk
5 året 600 mk
6 året 750 mk
7 året 900 mk
8 året 1 050 mk
9 året 1 250 mk
10 året 1 450 mk
11 året 1 700 mk
12 året 1 950 mk
13 året 2 250 mk
14 året 2 550 mk
15 året 2 850 mk
16 året 3 200 mk
17 året 3 500 mk
18 året 3 800 mk
19 året 4 100 mk
20 året 4 400 mk

En årsavgift som enligt 41 § 3 mom eller 42 § 3 mom patentlagen betalas efter förfallodagen för årsavgiften skall betalas förhöjd med 20 prosent.

Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 200 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 100 mk
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden
som avses i 25 § patentlagen 1 000 mk
övriga patentärenden 700 mk
Prioritetsintyg 200 mk/10
sidor
Tilläggssidor 5 mk/sida
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk
Utläggningspublikation 25 mk
Patentpublikation 25 mk
Veckoförteckning
lösnummer 25 mk
årsprenumeration 600 mk
Sammandragspublikation 5 mk

2 §

Internationella patentansökningar

Avgift för internationell patentansökan enligt 31 § 1 mom eller 38 § 2 mom patentlagen 1 100 mk
Tilläggsavgift för varje patentkrav som överskrider tio 110 mk
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 1 mom patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell nyhetsgranskning eller förberedande patentbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 100 mk
Särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 2 mom patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell förberedande patenterbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 100 mk
Tilläggsavgift för en ytterligare frist i enlighet med 31 § 3 mom patentlagen 500 mk
Avgift för befattning med ansökan 700 mk
Avgift enligt 36 eller 37 § patentlagen 1 100 mk

3 §

Tilläggsskydd för läkemedel

Ansökningsavgift 1 100 mk
Avgift för upptagning till ny behandling 300 mk
Avgift för anteckning i registret, för varje anteckning 200 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 100 mk
Årsavgift för varje börjande år 4 400 mk
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 25 § patentlagen 1 000 mk
övriga patentärenden 700 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk +
5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk

4 §

Nyttighetsmodellrättsärenden

Registreringsavgift 800 mk
Återupptagningsavgift 200 mk
Avgift för förnyelse av registrering 1 200 mk
Avgift för krav om ogiltigförklarande 300 mk
Avgift för anteckning i register över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 200 mk
Översättningsavgift 200 mk/sida
Avgift för sökande av ändring 800 mk
Prioritetsintyg 75 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk
Granskningsavgift 1 200 mk
Avgift för utlåtande 400 mk
Uppskovsavgift 250 mk
Höjd förnyelsevgift 240 mk
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 80 mk
Avgift för hänvisningspublikation 100 mk
Hänvisningspublikationens dubbelkopia 150 mk
Internationella ansökningar om nyttighetsmodell:
Avgift för internationell ansökan om nyttighetsmodell 800 mk
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 80 mk
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 3 mom lagen om nyttighetsmodellrätt 500 mk
Sändningsavgift 700 mk

5 §

Varumärkesärenden

Avgift för ansökan om registrering av varumärke 1 000 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering 1 070 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 150 mk
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 1 300 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke 1 450 mk
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 600 mk
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den första 370 mk
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den första 560 mk
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen 250 mk
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 230 mk
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 230 mk

Framställs anhållan om ändring i registrerat märke eller om annan anteckning som skall göras i varumärkesregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av varumärke, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 procent.

Avgift för sökande av ändring 870 mk
Prioritetsintyg 52 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk
Avgift för mottagande av en gemenskaps varumärkesansökan 250 mk

6 §

Mönsterrättsärenden

Ansökningsavgift 780 mk
Tilläggsavgift i samband med ansökan klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänförs, utöver den första 200 mk
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 420 mk
förvaringsavgift för varje modell 200 mk
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 180 mk
Återupptagningsavgift 200 mk
Förnyelseavgift för första gången 1 150 mk
för andra gången 1 650 mk
Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänförs, utöver den första 200 mk
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 420 mk
förvaringsavgift för varje modell 200 mk
om förnyelseavgiften erläggs sedan registeringsperioden har gått ut 200 mk
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 200 mk

Framställs anhållan om anteckning i mönsterregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av mönster, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 procent.

Avgifter för sökande av ändring: ärenden som avses i 21 § mönsterrättslagen 780 mk
övriga mönsterrättsärenden 500 mk
Prioritetsintyg 88 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk

7 §

Ärenden som gäller kretsmönster för integrerade kretsar

Registreringsavgift 1 500 mk
Avgift för krav om ogiltigförklarande 1 300 mk
Avgift för förnyad behandling 200 mk
Avgift för anteckning som skall göras i kretsmönsterregistret, för varje anteckning 200 mk
Avgifter för ansökan om ändring 1 000 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk

8 §

Patentombudsregister

Registreringsavgift 1200 mk
Ändring eller annan separat anteckning 250 mk
Utdrag ur patentombudsregistret 70 mk

9 §

Handelsregisterärenden

Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar:
Enskild näringsidkarens grundanmälan 350 mk
Öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 700 mk
Annan näringsidkares grundanmälan 1 400 mk
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bo-lagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsföreningens stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 1 400 mk
Annan ändringsanmälan 250 mk
Registrering av firmanamn 350 mk/namn
Utdrag, intyg och kopior
Utdrag ur handelsregistret 60 mk
Registreringsintyg 90 mk
Manuellt sammanställt historieutdrag 110 mk/timme
Diarieintyg 25 mk
Övriga intyg som baserar sig på handelsregistret 110 mk/timme
Bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 60 mk
Boksluts- och balansärenden Kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 60 mk
Intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 25 mk
Användning av ADB-system
Anslutningsavgifter:
Användarkoder 1 500 mk
'' 2-10 250 mk/st
'' 11- 100 mk/st
Ibruktagande av användarkod på nytt 250 mk
Användningsavgifter:
Förfrågning 2 mk
Firmaförfrågning 20 p
Informationsåtervinning från handelsregistret i maskinläsbar form 80 000 mk/år
Mikrofilmer:
Handelsregistrets grundkartotek 18 000 mk
Kort för upprätthållande av handelsregistret 6 400 mk/år
Handelsregistrets alfabetiska firmaindex 3 800 mk/år
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1976-1980 10 000 mk
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1981- 8 000 mk/år
Avgift för sökande av ändring:
I ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 870 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida

10 §

Företagsinteckningsärenden

Intyg
Diarieintyg 50 mk
Gravationsbevis 150 mk
Annat bevis som grundar sig på företagsinteckningsregistret 150 mk
Ansöknings- och anmälningsärenden Inteckningsansökan 560 mk
Påtagande av ansvaret för inteckning 1 100 mk
Utvidgning eller inskränkning av fastställd inteckning 1 100 mk
Sammanslagning av inteckningar 1 100 mk
Ändring av inteckningars inbördes prioritetsordning 1 100 mk
Dödande av inteckning 100 mk
Anmälan om innehavare av pantskuldebrev 150 mk
Anmälan om utsökning av avgift 150 mk

11 §

Stiftelseregistreringsärenden

Intyg
Utdrag, bestyrkt kopia eller annat intyg 60 mk
Tillstånds- och samtyckesärenden
Grundande av stiftelse 1 000 mk
Upplösning av stiftelse 500 mk
Fusion av stiftelse 900 mk
Fastställande av stadgeändring 500 mk

12 §

Föreningsregisterärenden

Intyg
Diarieintyg 50 mk
Utdrag ur föreningsregistret och bestyrkt kopia av en handling som hänför sig till registret 100 mk
Förhandsgranskningsärenden:
Förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 1-5 paragrafer 300 mk
Förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 6 eller flera paragrafer 1 000 mk
Avgifter för behandling av föreningsregisteranmälan:
Föreningens grundanmälan (icke förhandsgranskad) 300 mk
Föreningens grundanmälan (förhandsgranskad) 80 mk
Anmälan om ändring av föreningens stadgar (icke förhandsgranskad) 300 mk
Anmälan om ändring av föreningens stadgar (förhandsgranskad) 80 mk
Anmälan om byte av styrelseordförande och namntecknare 50 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.