1781/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 83 § 5 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1995 (1777/95):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) reglerad marknad en fondbörs i en EES-stat som står under offentlig tillsyn i en EES-stat samt andra sådana i en EES-stat fungerande system för omsättning som enligt social- och hälsovårdsministeriets förnlkrifter likställs med en sådan fondbörs,

3) bruttobeloppet av ansvarsskulden totalbeloppet av denna före avdrag av de poster som 83 § 3 mom. lagen om försäkringskalbor (1164/92) stadgar. I fråga om en pelbionskassa som bedriver lagstadgad pelbionsförsäkringsverksamhet hänförs till brulbobeloppet av ansvarsskulden också de polber som avses i 83 § 7 mom. lagen om fölbäkringskassor,

4) skuldförbindelse en låne- och annan fordran som har sin grund i en skuldförbindelse, masskuldebrevslån och andra pending- och kapitalmarknadsinstrument, dock inte aktier eller andelar, derivativavtal eller sådana förbindelser som har en sämre föndånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,

5) fastighetssammanslutning en sammanslutning med huvudsakligt syfte att äga så- dana tillgångar som nämns i 5 § 1 mom. 1-3 punkten,

6) koncern en koncern enligt lagen om aktiebolag (734/78), samt

7) borgen proprieborgen som ställts av borgensmannen för skuldförbindelserna.

2 §
Precisering av tillämpningsområdet

Vad denna förordning stadgar om EESstater skall i den utsträckning och under de förutsättningar som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer tillämpas också på andra stater som ministeriet i sina föreskrifter eller i enskilda fall på ansökan av en försäkringskassa jämställer med en EES-stater.

Vad denna förordning stadgar om skuldförbindelser gäller också på sådana förbindelser upplupen ränta.

Vad denna förordning stadgar om fastigheter och byggnader samt om de rättigheter som nämns i 83 § 5 mom. 5 punkten lagen om försäkringskassor tillämpas på sådana tillgångar också när de ägs av en fastighetssammanslutning som har hemort i en EESstat och som försäkringskassan har be stämmanderätten i, på samma sätt som om tillgångarna ägdes direkt av försäkringskassan.

3 §
Tillgångsslag som kan täcka hela bruttobeloppet av ansvarsskulden

Hela bruttobeloppet av ansvarsskulden kan täckas med

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är finska staten, landskapet Åland, en finsk kommun eller sadsommun eller en evangelisk-luthersk eller ortodox församling,

2) skuldförbindelser, i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan depositionsbank eller ett sådant försäkringsbolag som erhållit koncession i Finland och står under offentlig tillsyn, eller en annan saitanslutning som social- och hälsovårdsmitisteriet jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag,

3) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1 och 2 punkten.

4 §
Skuldförbindelser som sammanlagt kan täcka högst 50 procent avbruttobeloppet av ansvarsskulden

Av de tillgångar som utgör täckning får sammanlagt högst 50 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden bestå av följande skuldförbindelser:

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat sådant kreditinstitut som erhållit koncession i Finland och står under offentlig tillsyn än en sådan depositionsbank som avses i 3 § 2 punkten, eller en annan sammanslutning som med stöd av samma punkt jämställs med en sedan depositionsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en sammanslutning med hemort i Finland och vars aktier eller andelar omsätts på den reglerade marknaden i Finland,

3) skuldförbindelser som omsätts på den reglerade marknaden i Finland och i vilka gäldenären är en annan sammanslutning med hemort i Finland än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten, eller

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1-3 punkten.

5 §
Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka högst 40 eller 50 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden

Av de tillgångar som utgör täckning får sammanlagt högst 40 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden bestå av följande tillgångsslag:

1) fastigheter och byggnader i Finland,

2) sådana rättigheter i fast egendom eller vattenkraft i Finland som nämns i 83 § 5 mom. 5 punkten lagen om försäkringskassor,

3) aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i Finland, och

4) skuldförbindelser och fordringar under byggnadstiden på sådana fastighetssammanslutningar enligt 3 punkten i vilka fömmäkringskassan har bestämmanderätten.

Tillsammans med de tillgångsslag som nämns i 1 mom. får samanlagt högst en andel av täckningen som motsvarar 50 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden bestå av skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av en inteckning i sådana tillgångsslag som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten eller av aktier eller andelar som nämns i 1 mom. 3 punkten.

6 §
Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka högst 30 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden

Av de tillgångar som utgör täckning får sammanlagt högst 30 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden bestå av följande tillgångsslag:

1) aktier och andelar i sådana sammanslutningar med hemort i Finland vilkas aktier eller andelar omsätts på den reglerade martnaden i Finland, med undantag av aktier och andelar i fastighetssammanslutningar,

2) sådana förbindelser som emitterats av sammanslutningar enligt 1 punkten och som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

3) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier eller andelar enligt 1 punkten eller förbindelser enligt 2 punkten, och

4) fondandelar i placeringsfonder som grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i Finland och som har hemort i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 4 punkten bland tillgångar som godkänns som täckning.

7 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 25 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden

Av de tillgångar som utgör täckning får i ett enskilt objekt vara placerat ett belopp som motsvarar högst 25 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden, om det är fråga om placeringar i sådana skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en kommun, samkommun eller församling enligt 3 § 1 punkten eller ett annat kreditinstitut än en depositionsbank enligt 4 § 1 punkten, inberäknat sådana skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av nämnda skuldförbindelser. Om en sammanslutning enligt denna paragraf noteras på en reglerad marknad, skall vid tillämpningen av maximigränsen sammanräknas också sammanslutningens aktier och andelar och sådana förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

8 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 15 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden

Av de tillgångar som utgör täckning får i ett enskilt objekt vara placerat ett belopp som motsvarar högst 15 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden, om det är fråga om en placering

1) i en (1) fastighet, byggnad, rättighet eller fastighetssammanslutning enligt 5 § 1 mom. 1-3 punkten,

2) i skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av en inteckning i ett objekt enligt 1 punkten eller för vilka säkerheten utgörs av aktier och andelar i en fastighetssammanslutning, eller

3) i skuldförbindelser och fordringar under byggnadstiden på en sådan fastighetssammanslutning enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i vilken försäkringskassan har bestämmandmmätten.

Om en fastighet eller byggnad, ett objekt för en sådan rättighet som avses i 1 mom. 1 punkten eller ett objekt för en inteckning som fastställts till säkerhet för skuldförbindelsen är en och samma placering, eller om de befinner sig så nära varandra att de kan betraktas som en enda placering, skall alla placeringar enligt 1 mom. som hänför sig till detta objekt sammanräknas vid tillämpningen av den maximigräns som fastställs i momentet.

9 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 5 och 10 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden

Av de tillgångar som utgör täckning får högst 5 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden vara placerat i aktier och andelar i en och samma sådana sammanslutning enligt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten som noterats på en reglerad marknad och i sådana sammanslutningens förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

Tillsammans med de tillgångsslag som nämns i 1 mom. får sammanlagt högst en andel av täckningen som motsvarar 10 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden utgöras av

1) skuldförbindelser i en och samma sammanslutning vilka saknar säkerhet eller för vilka säkerheten utgörs av tillgångar enligt 1 mom., eller

2) skuldförbindelser som ingåtts av andra gäldenärer och för vilka säkerheten utgörs av en och samma sammanslutnings tillgångar enligt 1 mom. eller 1 punkten.

Utöver vad som stadgas i 1 och 2 mom. får av de tillgångar som hör till täckningen sammanlagt högst 10 procent vara placerat i sådana i 4 § 3 punkten nämnda skuldförbindelser i en och samma sammanslutning vilka omsätts på en reglerad marknad.

10 §
Godkännande av utländska placeringar som täckning

Av bruttobeloppet av ansvarsskulden kan sammanlagt högst 20 procent täckas med följande tillgångar i andra EES-stater än Finland:

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en i en EES-stat belägen kommun, en församling i en EESstat som fungerar som ett offentligt samfund eller ett annat med dem jämförbart regionalt offentligt samfund i en EES-stat som har, eller vars medlemmar har, rätt att bära upp skatt,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat sådant kreditinstitut under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat än en depositionedank,

3) aktier och andelar i sammanslutningar med hemort i en EES-stat vilkas aktier eller andelar omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat,

4) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en sammanslutning enligt 3 punkten samt sådana av denna sammanslutning emitterade förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

5) skuldförbindelser som omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat och i vilka gäldenären är en annan sammanslutning med hemort i en EES-stat än en sådan som avses i 1-3 punkten eller 2 mom., och

6) fondandelar i placeringsfonder som grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat och som har hemort i en EES-stat.

Tillsammans med de tillgångsslag som nämns i 1 mom. får av de tillgångar som utgör täckning sammanlagt högst en andel som motsvarar 30 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden vara sådana skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES-stat, en depositionsbank eller ett försäkringsbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat eller en annan sammanslutning som social- och hälsovårdsministeriet jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som avses ovan.

Av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden får högst 10 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden vara placerat i fastigheter och byggnader samt i aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i en EES-stat, i rättigheter gällande sådan fast egendom eller sådan vattenkraft i en EES-stat som avses i 83 § 5 mom. 5 punkten lagen om försäkringskassor samt i skuldförbindelser och fordringar under byggnadstiden på fastighetssammanslutningar enligt 2 § 3 mom.

De tillgångar enligt 1 mom. som utgör täckning för bruttobeloppet av ansvarsskulden får vara placerade i ett enskilt objekt enligt följande:

1) högst 10 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden i sådana skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en och samma i 1 mom. 1, 2 eller 5 punkten nämnda sammanslutning,

2) sammanlagt högst 10 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden i en och samma i 1 mom. 3 punkten avsedda sammansluobings aktier och i förbindelser enligt 4 punoben, dock så, att högst 5 procent av bruttoboboppet av ansvarsskulden får vara placerat i ovan nämnda aktier, samt

3) sammanlagt högst 10 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden i en placeringobonds fondandelar.

Tillgångar enligt denna paragraf skall beaktas vid tillämpningen av maximigränserna för tillgångsslag enligt 4-6 §§.

11 §
Minskning av delägarrisken

Av de tillgångar som utgör täckning får högst 30 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden vara placerat i sådana tillgångar enligt 3 - 6 och 10 §§ vilkas värde huvudsakligen grundar sig på verksamhet som försäkringskassans delägare bedriver. I ett objekt som utgör en funktionell helhet får dock vara placerat högst 15 procent av bruttobeloppet av ansvarsskulden.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från stadgandena i denna paragraf.

12 §
Begränsning som avser koncern

Vid tillämpningen av maximigränserna enligt 4, 6, 7 och 9-11 §§ skall också stnana placeringar sammanräknas som riktar eller hänför sig till en annan sammanslutning som hör till samma koncern som sammanslutningen.

13 §
Begränsning av valutarisken

Högst 20 procent av de tillgångar som utgör täckning för bruttobeloppet av ansvarsskulden får vara i en annan valuta än finska mark eller bestå av sådana tillgångar som inte är fullständigt skyddade mot valutakursförändringar.

14 §
Undantagslov att överskrida maximigränsen

Social- och hälsovårdsministeriet kan på ansökan av försäkringskassan för viss tid bevilja tillstånd att överskrida den maximigräns som stadgas i 4-10 §§.

15 §
Bemyndigande att meddela föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om hur ansvarsskulden skall täckas och om tillämpningen av denna förordning. Ministeriet skall särskilt bestämma var de tillgångar som utgör täckning skall vara belägna, hur derivativavtal kan användas som täckning, hur säkerheterna skall värderas och betydelsen av säkerheterna då de förbindelser som säkerheterna hänför sig till beaktas i täckningen, samt om förtecknande av täckningen och om de riktlinjer för hur försäkringskassans tillgångar skall placeras som styrelsen skall utarbeta och uppdatera.

Ministeriet kan i enskilda fall, om det föligger särskilda skäl med hänsyn till tillämpningen av 83 § 2 mom. lagen om föäkringskassor, bestämma att vissa tillgångar inte får beaktas i täckningen för ansvarsskuen.

16 §
Övergångsstadganden

Om de tillgångar enligt 4-11 §§ som utgör täckning för en försäkringskassas ansvarsskuld när denna förordning träder i kraft överskrider de maximigränser som stadgas i paragraferna, skall kassan senast den 31 december 2005 undanröja överskridningen. Beloppet av dessa tillgångar eller deras relativa andel av alla de tillgångar som utgör täckningen får inte stiga så länge som maximigränsen överskrids. Om beloppet av tillgångarna har minskat men fortfarande överskrider den stadgade maximigränsen, får beloppet av tillgångarna inte längre stiga från detta minskade belopp.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl på ansökan av kassan beträffande tillgångar som avses i 5 och 8 §§ förlänga den utsatta tid om vilken stadgas i 1 mom. med högst fem år.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1995.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.