1778/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Förordning om pensionsstiftelser

På föredraging av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 137 § lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/95):

Ansökningar och förteckningar
1 §

Till en ansökan om fastställelse av stadgarna för en pensionsstiftelse som skall grundas skall fogas en stiftelseurkund. Till en ansökan om ändring av en pensionsstiftelses stadgar skall fogas gällande stadgar jämte ett till riktigheten bestyrkt utdrag ur prorokollet fär det möte vid vilket ämdringen godkänts.

2 §

Pensionsstiftelses styrelse skall föra en sådan förteckning som social- och hälsovårdsministeriet föreskriver över arbetstagare samt pensionstagare och andra förmånstagare som hör till stiftelses verksamhetskrets.

3 §

Om pensionsstiftelse med stöd av 44 § lagen om pensionsstiftelser ansöker om social- och hälsovårdsministeriets tillstånd att hålla pensionsansvaret lägre än pensionsansvaret enligt de nya grunderna, skall till ansökan fogas en noggrann plan som anger hur skillnaden årligen minskas.

Registret över pensionsstiftelser
4 §

Pensionsstiftelserna skall skrivas in i registret över pensionsstiftelser med löpande nummer i den ordning de godkänts för registrering.

Almälningar som gjorts efter att pensionsstiftelsen registrerats skall antecknas samt andra anteckningar än sådana som skall göras efter anmälan skall införas under pensionsstiftelsens registernummer som avses i 1 mom.

Över de pensionsstiftelser som är inskrivna i registret skall även föras en alfabetisk namnförteckning, som för varje pensionsstiftelse upptar pensionsstiftelsens registernummer och adress. De anteckningar som nämns i 2 mom. skall också införas i den alfabetiska förteckningen.

5 §

I ändringsanmälan skall klart anges det ärende som skall antecknas i registret och till anmälan skall fogas en bestyrkt kopia av det beslut som ändringen baserar sig på.

6 §

Anmälningar till registret över pensionsstiftelser skall lämnas på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett.

7 §

Till likvidatorernas anmälan om avförande av en pensionsstiftelse ur registret skall fogas en bestyrkt kopia av protokollet över det möte vid vilket beslut om upplösning av pensionsstiftelsen har fattats, av en slutredovisning enligt 92 § lagen om pensionsstiftelser, av revisorernas slutredovisning och revisionsberättelse angående förvaltningen under tiden för likvidationen samt en utredning över användningen av pensionsstiftelsens återstående tillgångar.

8 §

Social- och hälsovårdsministeriet lämnar mot avgift, som har fastställts genom ministeriets beslut, utdrag ur pensionsstiftelseregistret samt kopior av handlingar som hänför sig till det.

Fusion och överlåtelse av försäkringverksamhet
9 §

Till en ansökan om social- och hälsovårdsministeriets samtycke till fusion av en pensionsstiftelse eller överlåtelse av dess försäkringsverksamhet, skall bifogas fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten i original samt en bestyrkt kopia av de beslut genom vilka den pensionsstiftelse som skall fusioneras eller överlåtas och den mottagande pensionsstiftelsen eller den mottagande försäkringsanstalten har godkänt avtalet.

10 §

Handlingarna om en pensionsstiftelses fusion eller överlåtelse av dess försäkringsverksamhet skall hållas tillgängliga hos social- och hälsovårdsministeriet under den tid som ministeriet med stöd av 102 § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser har utsatt för framställande av anmärkningar.

Tillsynen över pensionsstiftelserna
11 §

Om social- och hälsovårdsministeriet bestämmer att en pensionsstiftelses verksamhet till vissa delar skall upphöra eller att stiftelsen skall upplösas, eller förbjuder pensionsstiftelsen att överlåta eller pantsätta egendom i pensionsstiftelsens besittning, skall ministeriet kungöra detta i den officiella tidningen på pensionsstiftelsens bekostnad och underrätta de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets samt pensions- och övriga förmånstagare. Underrättelsen skall ske på det sätt som i pensionsstiftelsens stadgar bestäms om hur verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen skall hållas till påseende för de personer som hör till verksamhetskretsen samt för pensions- och övriga förmånstagare, och om hur tillkännagivanden i övrigt skall ske.

12 §

När bokslutet enligt 87 § lagen om pensionsstiftelser är klart skall en kopia av detta omedelbart tillställas social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet skall tillställas en kopia också av likvidatorernas berättelse enligt nämnda paragraf.

Ikraftträdande
13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.