1777/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/92) 83, 170 och 171 §§ samt

fogas till lagen en ny 83 a § som följer:

83 §

En försäkringskassa skall täcka den ansvarsskuld som avses i 79 § och 80 § 2 mom.

De tillgångar som täcker ansvarsskulden skall vara uppbyggda med hänsyn till arten av den försäkringsverksamhet som försäkringskassan bedriver så att dess placeringar, vilka skall vara diversifierade och ha lämplig spridning, tryggar tillgångarnas säkerhet, avkastning och likviditet.

En försäkringskassa skall med sådana slag av tillgångar som stadgas nedan i denna paragraf täcka ansvarsskulden från vilken föarande poster först har avdragits:

1) återförsäkrares andel, högst till det belopp som social- och hälsovårdsministeriet godkänner,

2) fordringar som baserar sig på regressrätt, samt

3) andra poster som social- och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl har goovänt som avdrag.

De tillgångar enligt 3 mom. som täcker ansvarsskulden skall värderas till gängse värde på sådana grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt. Ministeriet kan av särskilda skäl tillåta eller föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas avvikande från deras gängse värde.

Täckningen för ansvarsskulden skall med de begränsningar som fastställs i förordning bestå av

1) masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument,

2) lånefordringar och andra fordringar som baserar sig på skuldförbindelser,

3) aktier och andra andelar med rörlig avkastning,

4) andelar i placeringsfonder och andra därmed jämförbara företag för kollektivplaceringar,

5) fastigheter, byggnader och rättigheter i fast egendom såsom utnyttjande-, dispositions- och tomtlegorätt, aktier och andelar i fastighetssammanslutningar, rättigheter till vattenkraft som utnyttjas av vattenkraftverk förutsatt att inteckning har fastställts som säkerhet för rätten att använda vattenkraft, samt byggnadstida fordringar på sådana faitighetsbolag som äger i denna punkt avsedda tillgångar och i vilka försäkringskassan har bestämmanderätten,

6) premiefordringar på delägare och medlemmar samt andra fordringar på återförsädlare än sådan återförsäkrares andel som adles i 3 mom. 1 punkten,

7) skattefordringar och andra fordringar på stater och offentliga samfund,

8) andra materiella nyttigheter än de tillgångar som avses i punkt 5,

9) pengar och banktillgodohavanden, depositioner i kreditinstitut och andra institut med rätt att ta emot depositioner,

10) resultatregleringar såsom upplupna räntor, hyror och andra upplupna inkomster och förskottsbetalningar, eller

11) när det gäller lagstadgad pensionsförsäkring andra sådana poster som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt på grund av denna försäkringsforms speciella kararsär.

Ministeriet kan på ansökan av försäkringskassan som täckning för ansvarsskulden för en bestämd tid godkänna även andra tillgångar och förbindelser än sådana som nämns i 5 § och som med avseende på beskaffenheten och säkerheten kan jämställas med sådana tillgångar som avses i 5 mom.

En pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet skall utöver ansvarsskulden täcka andra av social- och hälsovårdsministeriet bestämda, med ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i tillämpliga delar iaktta vad denna paragraf stadgar.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

83 a §

Om i fråga om en pensionskassa som endast beviljar tilläggsförmåner tillgångarna enligt 83 § och med stöd av den meddelade författningar och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas varaktigt överstiga beloppet av pensionskassans ansvarsskuld och övriga skulder, får de tillgångar som motsvarar skillnaden med social- och hälsovårdsministeriets samtycke återbetalas till delägare i pensionskassan eller, om kassans verksamhetssektor omfattar flera delägare, till alla delägare i relation till de försäkringstekniska ansvarsskulderna. Vid uppskattningen av övertäckningen får ministeriet dock bestämma att värdet av vissa tillgångar som hör till täckningen beräknas avvikande från deras gängse värde.

Till den del den ovan nämnda skillnaden influtit av medlemsavgifter som medlemmarna har betalt kan ingen återbäring till del- ägare verkställas.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

170 §

En pensionskassa skall ha en försäkringsmatematiker för uppgörande av försäkringstekniska kalkyler och utredningar. Behörighetsvillkoren för försäkringsmatematikern bestäms enligt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag. I fråga om försäkringsmatematikerns uppgifter gäller i tillämpliga delar 1 och 2 §§ förordningen om försäkringsmatematiker vid försäkringsbolag (464/95).

Försäkringsmatematikern vid en pensionskassa skall göra en försäkringsteknisk analys av pensionskassans tillstånd minst vartannat år eller oftare, om social- och hälsovårdsministeriet anser det vara motiverat.

Pensionskassan skall göra anmälan till ministeriet när den har anställt en försäkringsmatematiker och när denne har avgått.

Social- och hälsovårdsministeriet får meddela föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

171 §

Vad 170 § stadgar gäller också andra försäkringskassor, om i deras ansvarsskuld ingår sådant premieansvar som avses i 79 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1995.

RP 187, 188/95
ShUB 28/95
RSv 177/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.