1762/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1995

Skattestyrelsens beslut om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 5 § 1 mom. 10 punkten lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lagen den 29 december 1988 (1241/88), förordnat om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning som följer:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt grunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) på sysselsättningsstöd som betalas till en arbetslös person som ämnar bli företagare och på arbetspraktikstöd som betalas till arbetslös person vilka betalas med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93);

2) på dagpenning till person med handikapp och person som deltar i yrkesvägledningen, avsedda i förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93);

3) på deltidstillägg enligt förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94);

4) på arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93);

5) på annat stöd för vård av barn i hemmet än i 5 § 6 punkten lagen om förskottsuppbörd avsett stöd för vård av barn i hemmet som kommunen utbetalat;

6) på dagpenning som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) och på ersättning som betalas för förlorad inkomst;

7) på särskild ersättning som betalas med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89);

8) på dagpenning som betalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/ 91);

9) på rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd och på ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som betalas med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91);

10) på förmåner som kassor avsedda i lagen om försäkringskassor (1164/92) erlagt;

11) på skattepliktigt understöd och annat bidrag som vederbörande arbetsmarknadsorganisation betalat på grund av arbetstvist eller på annat därmed jämförbart understöd;

12) på vuxenstudiepenning som betalas med stöd av lagen om studiestöd (65/94);

13) på avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92);

14) på prestation som betalas till en fysisk person som återbäring eller återköpsvärde eller ändringsvärde av premierna för andra pensionsförsäkringar än de frivilliga pensionsförsäkringar som avses i 81 § inkomstskattelagen (1535/92);

15) på den i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedda avkastningen av en pensionsförsäkring som har betalts i ett för allt;

16) på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas med stöd av en sjukhusförsäkring;

17) på stöd för sommararbete till ungdomar, som beviljas med stöd av statsrådets beslut;

18) på det i 27a § socialvårdslagen (1365/92) avsedda stödet för närståendevård som betalas till föräldrar av handikappade eller sjuka minderåriga barn;

19) på sysselsättningspenning som betalas till fånge i öppen anstalt och

20) på alterneringsersättning som avses i lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och genom det upphävs beslutet av den 5 september 1995 (1131/95).

Helsingfors den 22 december 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.