1746/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av lagen om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom., 3 § samt 4 § 1 mom. lagen den 30 december 1993 om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 (1536/93) som följer:

2 §

Det ansvarsunderskott som uppkommer genom den i 1 § nämnda sänkningen av försäkringspremien amorteras 1996-2000 genom uppbörd av en avgift vars storlek är en av social- och hälsovårdsministeriet särskilt för varje år fastställd procentsats av lönesumman för ifrågavarande år. De årliga procentsatserna skall fastställas så att de sammanlagt utgör 2 procent.


3 §

Vid tillämpningen av 12 b och 12 c §§ lagen om pension för arbetstagare, dessa lagrum sådana de lyder, 12 b § i lag av den 19 november 1993 (979/93) och 12 c § i lag av den 18 december 1995 (1482/95), skall såsom genomsnittlig försäkringspremie för försäkring enligt minimivillkoren i nämnda lag i fråga om 1996-2000 för vart och ett år användas en premie som höjts med den amortering som avses i 2 §.

4 §

Vad som stadgas ovan i denna lag beaktas inte när de i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) och lagen om pension för företagare (468/69) föreskrivna försäkringspremierna fastställs för 1996-2000.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 202/95
ShUB 27/95
RSv 176/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.