1741/1995

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 14 § 5 mom. och 18 § 1 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), av dessa lagrum, det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (972/80) och det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 17 december 1993 (1225/93), beslutat:

1 §

För utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, indelas kommunerna i två dyrortsklasser i enlighet med den allmänna dyrortsklassificeringen av kommunerna som fastställts i statsrådets beslut av 13 december 1995 om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1422/95).

2 §

Till försörjningspensionstagare som bor i kommun vilken hör till I dyrortsklassen skall försörjningspensionen erläggas förhöjd med 10 procent.

3 §

Tilläggsräntas fulla belopp är, om sökandens invaliditetsgrad har fastställts till minst 30 procent, 4 800 eller 4 100 mark om året samt, om invaliditetsgraden har fastställts till lägre än 30 procent, på motsvarande sätt 3 200 eller 2 750 mark om året beroende på huruvida den skadades eller insjuknades varaktiga boningsort är belägen i kommun som hör till dyrortsklassen I eller II.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till den 31 december 1999.

Helsingfors den 28 december 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.