1734/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 §, 45 § 2 mom. och 123 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92),

av dessa lagrum 123 § sådan den lyder i lag av den 30 december 1993 (1502/93), som följer:

28 §
Fusion och fission

Vid fusion av samfund eller sammanslutningar iakttas i tillämpliga delar vad 52-52 b och 52 g §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet stadgar och vid fission av samfund vad 52, 52 c och 52 g §§ i nämnda lag stadgar.

45 §
Skatteplikt för överlåtelsevinst

Som överlåtelse betraktas inte utbyte av konvertibla skuldebrev som avses i 5 kap. 1 § lagen om aktiebolag (734/78) mot aktier i bolaget eller utnyttjande av den rätt att teckna aktier som hänför sig till ett däri nämnt optionslån. Vid överlåtelse av en sådan aktie räknas ägartiden från förvärvet av det konvertibla skuldebrevet eller rätten att teckna aktier. Som överlåtelse betraktas inte heller aktiebyte som avses i 52 f § 1 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, om inte något annat följer av 52 g § i nämnda lag. Dessutom iakttas stadgandet i 52 f § 3 mom.

123 §
Fusioners och fissioners inverkan på rätten att dra av förluster

Vid fission av samfund överförs det överlåtande samfundets förluster till de övertagande samfunden i samma proportion som det överlåtande samfundets i 27 § förmögenhetsskattelagen avsedda nettotillgångar överförs till de övertagande samfunden. Om det i det överlåtande samfundets beskattning finns flera inkomstkällor, överförs de förluster som har fastställts för en viss inkomstkälla så att de avdras från den beskattningsbara inkomsten för det övertagande bolag som har motsvarande inkomstkälla.

Vid fusion mellan samfund eller fission av samfund har det övertagande samfundet rätt att enligt 119 och 120 §§ från sin beskattningsbara inkomst dra av det överlåtande samfundets förlust, om det övertagande samfundet eller dess delägare eller medlemmar eller samfundet och dess delägare eller medlemmar tillsammans från ingången av förluståret har ägt över hälften av aktierna eller andelarna i det överlåtande samfundet. Vid fusion har ett övertagande andelslag eller en övertagande sparbank dock alltid rätt att dra av det överlåtande andelslagets eller den överlåtande sparbankens sådana förluster som har uppkommit under det skatteår då fusionen skedde eller under de två föregående skatteåren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996 på fusioner, fissioner och aktiebyten som har ägt rum den 1 januari 1996 eller därefter. På yrkande av den skattskyldige tillämpas lagen dock redan vid beskattningen för 1995 på fusioner, fissioner, verksamhetsöverlåtelser och aktiebyten enligt 52 § 2 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet som har ägt rum den 1 januari 1995 eller därefter.

Om ansökan om verkställande av ett fusionsavtal har gjorts hos domstol eller annan behörig myndighet senast den 3 november 1995 tillämpas på fusionen, på yrkande av den skattskyldige, med avvikelse från stadgandet om fusionsvederlag i 52 a § de stadganden som var gällande när denna lag trädde i kraft.

RP 177/95
StaUB 49/95
RSv 172/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.